En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-528
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :20
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-528
Şikayetçi:
 Ercanlar İnş. Mes. Gıda Teks. Gübre Hayv. Nak. Taah. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd Şti. Gölbaşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi Nu 9 Bozova/ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 366
Başvuruya konu ihale:
 2007/162727 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Kampüs Binalarının Genel Temizliği, Bahçe Bakımı ve Sulama İşinin 55 İşçi İle Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.00.53.0097/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Kampüs Binalarının Genel Temizliği, Bahçe Bakımı ve Sulama İşinin 55 İşçi İle Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Ercanlar İnş. Mes. Gıda Teks. Gübre Hayv. Nak. Taah. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece ihaleye katılım için gerekli belgelerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin taahhütnameye ilişkin olarak, Teknik Şartnamede “son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış olması” şartının getirildiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde;  “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” ve “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;

 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;


 

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,


   İstekliler ihale dışı bırakılır.


İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler  F. İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kanunun 10 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Sayılan Durumlarda Olmadığına Dair Belgeleri Sözleşmeden Önce Sunamaması başlıklı düzenlemesinde ise;

 

“Uygulama  Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda oldukları, dolayısıyla ihaleye teklif verirken belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerinin başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmalarının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak ihaleye ait İdari Şartnamenin “İhale Dışı Bırakılma Nedenleri” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde ihale dışı bırakılacaktır.


c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.”

Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Ayrıca İhaleye ait İdari Şartnamenin 7.1.d. maddesinde isteklilerin “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),(c), (d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname”  sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte; ihaleye ait Teknik Şartnamenin “İsteklilerde Aranacak Belgeler” başlıklı 15 inci maddesinde; “İhaleye katılan istekli aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak zarflarına koyacaklardır.” şeklinde ifadeye yer verilerek anılan maddenin 15.5 sayılı alt bendinde; “Son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, iş ortaklarında bu belgelerin bütün ortaklarca verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren üç istekli tarafından ise 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına dair beyanda bulundukları ve ihalenin üzerlerinde kalması durumunda sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibariyle belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ettiklerini belirten taahhütnamelerin ihale komisyonuna sunulduğu görülmüştür.

Ayrıca, ihale dosyası içeriğinde Teknik Şartnamenin 15.5 maddesinde sözü edilen belgenin isteklilerce teklifleriyle birlikte sunulduğuna dair herhangi bir belgeye rastlanılmamış ve bu gerekçe ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan herhangi bir istekli bulunmadığı görülmüştür.

Teknik Şartnamenin 15.5 maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerce son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin sunulmasının istenmesi mevzuata uygun olmamakla birlikte, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında mevzuata uygun işlem yapıldığı, sözkonusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde; ihale tarihi itibarıyla Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiş ve ihaleye katılan aday veya isteklilerin  bu durumla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrasının  (a), (b), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerinin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H) sunmalarının istenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 15.5 maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerce son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin sunulmasının istenmesi anılan Yönetmelik  hükmüne  aykırılık teşkil ettiğinden, 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 
                

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul