İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-53
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-53 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-530 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :62
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-53
Şikayetçi:
 Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Tepecik Mahallesi Hürriyet Cad., Belediye Çarşı İşhanı, Batı Blok, No:54, K:3, İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş., Kennedy Caddesi, 34880, Yenikapı, Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34872
Başvuruya konu ihale:
 2007/149665 İhale Kayıt Numaralı “Gişe Terminal Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.74.G014/2008-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gişe Terminal Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.11.2007 tarih ve 34872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  Benzer iş tanımında, “her türlü jeton, bilet satış ve/veya sayaç okuma hizmetleri” şeklindeki belirlemenin, ihale konusunun personel çalıştırılmasına dayalı iş olduğu dikkate alındığında katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) İdarece asgari ücretin üzerinde ücret belirlenmesinin bütün personelin aynı görev ve aynı işi yapacağından kanuna aykırı olduğu,

 

            3) Personele Ramazan  kumanyası verileceği yönündeki teknik şartname düzenlemesinin kanuna aykırı olduğu,

 

iddialarına  yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihalenin adının “Gişe Terminal Hizmetleri Alımı” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “İşin Kapsamı” başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci bendinde; “İdarenin iskele ve terminallerinde jeton ve bilet satışı, gişe, terminal hizmeti ve müşteri temsilcisi verilmesi işidir. “ şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş “her türlü jeton, bilet satış ve /veya sayaç okuma hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İhale konusu işte toplam 775 kişinin çalışacağı, bu işçilerin idarenin iskele ve terminallerinde jeton ve bilet satışı ile gişe ve terminal hizmetini yürütecekleri, işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü çerçevesinde ve doküman alan firma sayısı ile ihaleye katılan firma sayısı dikkate alındığında, idarece belirtilen benzer iş tanımının rekabeti sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin “Miktarı ve türü” başlıklı (c) bendinde;

 

l Ocak -31 Aralık dönemi için:
Bölge sorumlusu 32 kişi,

A.SINIFI; Terminal Sorumlusu 18 kişi, Gişe Memuru 109 kişi, Terminal Hizmetlisi 51 kişi,

B SINIF; Terminal Sorumlusu 37 kişi,Gişe Memuru 170 kişi, Terminal Hizmetlisi 96 kişi,

C SINIF; Terminal Sorumlusu 3 kişi

l Ocak - 31 Mayıs /Ol Ekim - 31 Aralık dönemi için :

C SINIFI Gişe Memuru 76 kişi, Terminal Hizmetlisi 15 kişi,

l Haziran - 30 Eylül dönem için:

C SINIF Gişe Memuru 136 kişi, Terminal Hizmetlisi 41 kişi,

01 Ocak - 30 Nisan / 01 Ekim - 31 Aralık dönem için: Müşteri Temsilcisi 33 kişi,

01 Mayıs - 30 Eylül dönemi için; Müşteri Temsilcisi 82 kişi” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Aynı şartnamenin 26.3 maddesinde;

Bölge Sorumlusu ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 150 fazlası,

Müşteri Temsilcisi ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 60 fazlası,

A SINIFI;

Terminal Sorumlusu ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 110 fazlası,

Gişe Memuru ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 90 fazlası,

Terminal Hizmetlisi ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 60 fazlası,

B SINIFI;

Terminal Sorumlusu ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 100 fazlası,

Gişe Memuru ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 80 fazlası,

Terminal Hizmetlisi ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 50 fazlası,

C SINIFI;

Terminal Sorumlusu ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 90 fazlası,

Gişe Memuru ücreti; brüt asgari ücretin en az yüzde % 70 fazlası,

Terminal Hizmetlisi ücreti ; brüt asgari ücretin en az yüzde % 40 fazlası üzerinden

ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede ise, terminal sorumlusu, gişe memuru, terminal hizmetlisinin hangi işleri yapacağı belirtilmiş olup, yapacakları işlerin birbirinden farklı olduğu, aynı şartnamede işçilerin çalışacakları terminallerin A,B,C şeklinde sınıflandırıldığı, A, B, C grupları içerisinde belirtilen, aynı işi yapacak olan ve aynı sıfatı taşıyan işçiler arasında herhangi bir nitelik farkı öngörülmediği, çalışacakları terminaller esas alınarak farklı oranlarda asgari ücretin üzerinde ücret belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            A, B ve C sınıflarında yer alan terminallere ilişkin tablo incelendiğinde yolcu yoğunluğuna göre sınıflandırma yapıldığı tespit edilmiş olup, bu nedenle işçilerin çalışacakları terminaller esas alınarak farklı oranlarda asgari ücretin üzerinde ücret belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, şikayete konu düzenlemenin teklif verilmesini etkileyecek nitelikte olmadığı da açıktır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin İaşe (Yemek) başlıklı VI. Maddesinde; “Yüklenici personeline günlük miktarı idari şartnamede belirtilen miktarda yemek bedeli ödeyecektir. Ayrıca yüklenici çalıştırdığı tüm personeline ramazan kumanyası paketi(Üç kg. pirinç, bir kilogram çay, iki kg. şeker, üç kg. makarna, iki kg. ayçiçek yağı) verecektir. Ramazan kumanyasına ait teknik şartname EK-4’tedir. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer kg. birinci kalite çikolata ayni olarak verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşçilere Ramazan ayında kumanya verilmesini engelleyici bir mevzuat hükmü bulunmadığı ve iddianın soyut nitelikte olduğu anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olarak kabul edilen günlerde çalışılması durumunda ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. (Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu ihalede, işçiler için öngörülen brüt asgari ücretin üzerinde ücret belirlenmesi nedeniyle  4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı yönündeki düzenlemenin anılan Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalenin “ Gişe Terminal Hizmetleri Alımı” olduğu, ihale dokümanında  terminal sorumlusu, gişe memuru, terminal hizmetlisi sıfatlarıyla  çalıştırılacak olan personelin hangi işleri yapacağına ilişkin görev tanımının yapıldığı, aynı işi yapacak aynı sıfatı taşıyan personel arasında herhangi bir nitelik farkı öngörülmemesine rağmen sadece çalışacakları terminaller esas alınarak farklı oranlarda asgari ücretin üzerinde ücret belirlendiği anlaşılmıştır.

 

 Personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olan ihale konusu işte aynı işi yapacak aynı sıfatı taşıyan personel arasında herhangi bir nitelik farkı öngörülmemesine rağmen sadece çalışacakları terminaller esas alınarak farklı oranlarda asgari ücretin üzerinde ücret belirlenmesine yönelik ihale dokümanında  yapılan düzenlemenin 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan “kaynakların verimli kullanılması” ilkesine aykırı olduğu hususunun da ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği  yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

KARŞI OY

 

İdari şartnamede benzer iş tanımında “her türlü jeton, bilet satış ve / veya sayaç okuma hizmetleri” ifadesine yer verilmiştir. Tanımda “veya” bağlacına yer verildiğinden jeton, bilet satış hizmetlerini sayaç okuma hizmetleri ile bir arada yapmamış firmalar da ihaleye katılabileceklerdir. Söz konusu düzenlemedeki “veya” bağlacının rekabeti arttırmaya yönelik olduğu açıktır. Bununla beraber ihalenin personel çalıştırmaya dayalı bir iş olduğu iddiası haklı olmakla birlikte verilecek hizmetin niteliği dikkate alındığında her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet veren firmalarca sağlanan vasıfsız personel ile işin yürütülmesi söz konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilmesine engel olacağından benzer iş tanımının katılımı sınırlayıcı nitelikte olmadığı görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul