İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-530
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :23
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-530
Şikayetçi:
 Atılım Güvenlik Ltd. Şti., Saray Mah. Akkavak Cad. No: 2 Gülnar / İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Kadirli Devlet Hastanesi Baştabipliği,Cemalpaşa Mah. Hastane Cad. Kadirli / OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38307
Başvuruya konu ihale:
 2007/171267 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Personeli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 07.25.41.0105/2008-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadirli Devlet Hastanesi’nce 03.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Güvenlik Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atılım Güvenlik Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yaklaşık maliyetin gizliliğini ihlal edenler hakkında gerekli inceleme ve/veya soruşturmanın yapılması için konunun idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26.1 maddesi (a) fıkrasında, bir işçinin yıllık yazlık ve kışlık giyim bedelinin 134,00 YTL nakdi olarak belitildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde güvenlik ihalelerinde giyim bedelinin ayni olarak belirtileceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin anılan yönetmelik hükmüne aykırı olduğu, mevcut düzenleme nedeniyle ihaleye teklif verilemediği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 12 personel ile Güvenlik Personeli Hizmet Alımı olduğu 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

 a) 5188 sayılı yasaya dayalı giyim kuşam bedeli bir kişi için 134,00YTL ´dir .

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; 5188 Sayılı Kanunun 13. ve Uygulama Yönetmeliğinin 22. maddelerinde sözü edilen aşağıdaki kıyafetler (Üniformalar)´den kışlık olanlar ocak ayında işe başlarken, yazlık olanlar Haziran ayında bizzat firma tarafından her güvenlik personeline imza karşılığı verilecektir. Bu imzalı belgeler Ocak ve Temmuz hak edişleriyle birlikte idareye teslim edilecektir.

 

Bir personel için verilecek  yazlık ve kışlık giyim-kuşam malzemeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

MALZEME ADI    

2 Adet

Gri

1 Adet

Siyah

2 Adet

Siyah

1 Adet

Siyah

1 Adet

Siyah

2 Adet

Siyah

2 Adet

Siyah

1 –Gömlek

2-Ayakkabı

3-Pantolon

4-Mont

5-Kazak

6-Kravat :

7-Çorap

Gömlek ve montlarda birer adet göğüs ve yüklenici firma arması olacaktır.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/G maddesinde; “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan düzenleme uyarınca giyim bedelinin teklif fiyata ayni olarak dahil edilmesi gerekirken idari şartnamede giyim bedeli için parasal tutar belirlenmesinin anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

          

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) ve (ğ) bentleri yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 26.1 maddesinde giyim bedeli için parasal tutar olarak yapılan belirleme yanında teknik şartnamede giyim malzemelerinin personele imza karşılığı ayni olarak teslim edileceği düzenlenmiş, idari şartnamenin 26.3 maddesinde giyim bedelinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı belirtilmiş, düzenlemeler arasında  çelişki yaratıldığı görülmüştür.  

 

          ğ) İhale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesinde; “c) Resmi gün tatil sayısı:13.5 resmi tatil günlerinde personel sayısı 3(üç)´tür. Resmi tatil işçilik maliyet toplamı 959,45YTL´dir.

d) İsteklinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 21. maddesi gereğince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 12 kişi için 650,00 YTL ´dir. Yemek kurumca karşılanacaktır teklif fiyata dahil değildir.”,

 

Anılan şartnamenin 26.2. maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farklan karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

26.3 maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (1.50 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatımı personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini aynî olarak karşılayacaktır.

                       

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmi Altı) gün esas alınacaktır.”,

 

26.4 maddesinde; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” ,

 

26.5 maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1.5 (Bir nokta Beş) olarak tespit edilmiştir.”,

 

            26.6 maddesi; “İhale konusu işte çalıştırılacak personelin dini ve resmi tatil günleri çalışacakları fazla mesai ücreti giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.”  düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede götürü bedel teklif alındığı için, isteklilerin tekliflerini hazırlarken idarenin idari şartnamede belirttiği tutarları kullanıp kullanmadığı tespit edilememektedir. Bununla birlikte idarece teklifleri aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan  Elzem Özel Güv. Kor. Hizm. Ltd. Şti. ve Karahanlı Özel Güv. Kor. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin vermiş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde; Elzem Özel Güv. Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nin 12 kişi için toplam özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli olarak 141,75 YTL, giyim bedeli için kişi başına 1 YTL toplam 12 YTL  teklif fiyatına dahil ettiği,  Karahanlı Özel Güv. Kor. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ise giyim bedeli için idarenin ihale dokümanında belirttiği doğrultuda kişi başına 134 YTL, 12 kişi için toplam özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak da 252 YTL teklif fiyatına dahil ettiği anlaşılmaktadır. İdare aşırı düşük teklif açıklaması talep ettiği her iki teklif için verilen aşırı düşük teklif açıklamasını da geçerli kabul etmiş ve ihaleyi en düşük fiyat teklif eden Elzem Özel Güv. Kor. Hizm. Ltd. Şti. üzerine bırakmıştır. Mevcut durumda idarenin ihale dokümanında belirttiği bedelleri esas alarak teklif veren isteklilerin teklif fiyatı anılan iki firmanın teklif fiyatından yukarıda kalmakta, diğer taraftan idarenin kendi belirlediği bedellerin altında teklif veren firmaların tekliflerini geçerli kabul etmesi eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı düşmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesinde; “c) Resmi gün tatil sayısı:13.5 resmi tatil günlerinde personel sayısı 3(üç)´tür. Resmi tatil işçilik maliyet toplamı 959,45YTL´dir.

d) İsteklinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 21. maddesi gereğince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 12 kişi için 650,00 YTL ´dir. Yemek kurumca karşılanacaktır teklif fiyata dahil değildir.”düzenlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı  9 uncu maddesinde; “….Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin ihale konusu işte çalıştıracağı 12 kişi için 12 ay işçilik maliyeti dışındaki tüm maliyet kalemlerini ihale dokümanında açıkladığı, ihale dokümanında yer alan tutarlar toplandığında yaklaşık maliyete ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiğinden, yaklaşık maliyetin gizliliğini ihlal edenler hakkında gerekli inceleme ve/veya soruşturmanın yapılması için konunun  Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul