• Karar No: 2008/UH.Z-533
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :35
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-533
Şikayetçi:
 Aska Elkt. İnş. Taah. Müh. Hizm. Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti. - Lider Kömür İnş. Taah. Tur. Hizm. Temz. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) H. Miktat Mahallesi Fatih Cad. Ortaklar İşhanı Nu: 24/22 K.2 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Akçaabat Belediye Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:33 Akçaabat/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 213
Başvuruya konu ihale:
 2007/179807 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İşlerin Belediye Adına Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.00.30.0163/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Muhtelif İşlerin Belediye Adına Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Aska Elkt. İnş. Taah. Müh. Hizm. Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti. + Lider Kömür İnş. Taah. Tur. Hizm. Temz. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim)’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.01.2008 tarih ve 213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin ihale ilanında belirtilen benzer iş kriterlerine uymaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak, benzer işin ihale ilanının 4.4 maddesinde "cadde, sokak süpürme ve hafriyat toplama işleri kabul edilecektir." şeklinde tanımlandığı, sundukları iş deneyim belgesine esas işin sadece bina içini kapsamadığı bina çevresindeki alanları da kapsadığı, iş deneyim belgesinin içeriği ve kapsamı için yapılan değerlendirme ile verilen kararın mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2, 19 ve 49 uncu maddelerinin incelenmesinden; işin 4 Kalem - (4 Adet Mimar-Mühendis, 2 Mimar, 1 Çevre Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 2 Adet Tekniker-Teknisyen, Otomotiv Teknikeri-Elektrik teknisyeni, 3 Adet Operatör, 4 Adet Operatör Yardımcısı, 6 Adet Usta, 13 Adet Düz İşçi) ile muhtelif işlerin belediye adına yaptırılması işi olduğu, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, işin süresinin 1 yıl olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; Park,bahçe bakım onarım, parke döşenmesi işçiliği, beton inşaat işçiliği, kanalizasyon yapımı işçiliği, cadde, sokak süpürme ve hafriyat toplama işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçiye ait teklifin, sundukları iş deneyim belgesinin ihale ilanında belirtilen benzer iş kriterlerine uymaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin cadde ve sokak temizleme, süpürme ve çöp toplama işi olduğu görülmüştür.

 

Şikayetçi ortak girişimin pilot ortağı olan Aska Elkt. İnş. Taah. Müh. Hizm. Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, bu isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortaklardan Belen İnş. Tic. Ltd. Şti. adına, Çoruh Edaş Giresun İl Müdürlüğünce düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin tanımının  "il müdürlüğü hizmet binası ve ilçe işletme şeflik hizmet binalarının temizlik ve ilaçlama işi" olarak beyan edildiği ancak, bahse konu ihalenin ilanında ve idari şartnamesinin 7 nci maddesinde benzer iş tanımının "cadde, sokak süpürme ve hafriyat toplama" işlerinin yapılması gibi açık alanları kapsadığı ayrıca, park, bahçe bakım onarım, parke döşenmesi işçiliği, beton inşaat işçiliği, kanalizasyon yapımı işçiliğinin de benzer iş olarak sayıldığı dikkate alındığında, ihale komisyonunca iş deneyim belgesinin içeriği ve kapsamı için yapılan değerlendirme ile verilen kararın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin  sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         

 

İşe ait teknik şartname ekindeki “hizmet alımı ihtiyaç çizelgesinde” yapılacak işlerin sayıldığı, buna göre mimar olarak çalıştırılacak personelin görevleri,

 

Belediye sınırlan içerisinde kalan bütün alanlar ile Belediyenin başka belediyeler ve üst organizasyonlarla yürüttüğü bütün çalışmalarda belediye sınırları dışında, ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirildikleri konu ve verilen yetki çerçevesinde, bütün planlama, tasarım, uygulama projelerini çizmek, asli yetkili teknik personel tararından belirtilen düzeltmeleri yapmak, planlama ve tasarım süreçlerine yönelik proje üretmek; öngörüldüğü takdirde bu projeleri modellemek maketlendirmek ve uygulama aşamalarında hazır bulunmak, ayrıca idarenin uygun gördüğü işleri yapmak,

 

                Makine mühendisi olarak çalıştırılacak personelin görevleri;

 

Belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğünce gösterilecek; bütün makine, motor, elektrik sistemi ve bunların parçalarının sürekli ve düzenli bakımını yaptırmak, bu makine ve yedek parçalara ilişkin bakım ve takip cetvellerini düzenlemek ve güncellemek, makine ve yedek parçalarına ilişkin her türlü mal alımı, bakımı ve onarım faaliyetlerini Müdürlük Makamınca verilecek yetki çerçevesinde piyasa araştırmalarını ve tutanaklarını düzenleyerek yürütmek, araç çıkışlarını yönlendirmek, belediye meclisince belirlenen ücretlerin tahsilat fişlerini tutmak, makine iş programlarını ve iş makinelerine ilişkin faaliyet raporlarını oluşturmak, ayrıca idarenin uygun gördüğü işleri yapmak,

 

Çevre  mühendisi olarak çalıştırılacak personelin görevleri;

 

Belediyeye ait kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin projelerini güncellemek,kontrol etmek, akar bağlantılarına ilişkin kararları uygulamak ve oluşturulacak kanalizasyon sistemlerinde hazır bulunmak, sıhhi, gayri sıhhi müesseseler ile bina kanalizasyon sistemlerinin fenni kurallara uygunluğunu denetlemek, idarenin vereceği yetki çerçevesinde, kanalizasyon, katı atık depolama alanları ve terfi merkezlerinde görevlendirilecek personeli sevk etmek, terfi merkezlerinin sürekli olarak ve 24 saat esasına göre bakım ve kontrolünü yapmak, kanalizasyon, yağmur akarları, terfi merkezleri ve katı atık depolama tesislerine ilişkin Çevre Mühendisliği konusu içerisinde kalan bütün mal alımı, yapım ve hizmet alımı belgelerini düzenlemek, piyasa araştırmalarını yapmak, ayrıca idarenin uygun gördüğü işleri yapmak,

 

Tekniker olarak çalıştırılacak personelin görevleri;

 

Fen işleri müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek hizmet alımı kapsamında çalıştırılan usta, düz işçi ve operatör yardımcıları (yağcı)nı idarenin yetkili teknik personelince görevlendirildikleri faaliyetlere sevk etmek, idarenin yüklenici firma ve hizmet alımı ile alınan personelin idare ile ilişkilerini yürütmek, inşaat ve makine işlerine ilişkin bütün uygulama faaliyetlerinde uygulama alanında hazır bulunmak, mal alımı, hizmet alımı, uygulama, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin belgeleri düzenlemek, piyasa araştırmalarını yapmak, inşaat faaliyetlerine ilişkin günlük iş programlarını uygulatmak ve bunları düzenli bir şekilde tutmak, inşaat işlerine ilişkin faaliyet raporlarını düzenli bir şekilde tutmak, hizmet alımı personelinin resmi devlet kurumları ile olan ilişkilerini yürütmek, ayrıca idarenin uygun gördüğü işleri yapmak,

 

Usta olarak çalıştırılacak personelin görevleri;

 

Belediye bünyesinde yapılacak; bütün beton, betonarme inşaatlar, sıva, inşaat demir uygulamaları, kalıp, boya, seramik, karo, beton parke, taş parke, duvar, kanalizasyon, yağmur suyu akarı, çatı, yol tesisi, asfalt, sathi kaplama, çelik konstriksiyon, sanat yapıları gibi konulara ilişkin bütün inşaat faaliyetlerinde ve idarenin uygun gördüğü işleri yapmak,

 

Olarak belirlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak; Park,bahçe bakım onarım, parke döşenmesi işçiliği, beton inşaat işçiliği, kanalizasyon yapımı işçiliği, cadde, sokak süpürme ve hafriyat toplama işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “teklif fiyata dahil unsurlar” başlıklı 26 ncı maddesi;

 

“1-Personel yemek bedeli günlük brüt 1,25-YTL ve yol bedeli olarak günlük brüt 1,25-YTL giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.(aylık gün sayısı 26 gün üzerinden)

2-)Vasıflı Personel 1 Tekniker,l teknisyen 3 operatör ve 6 ustaya asgari ücretin brüt %50 fazlası

3-)Operatör yardımcılarına Asgari ücretin %25 fazlası

4-)Düz işçilere asgari ücret

5-)Mimar ve mühendislere asgari ücretin % 125 fazlası ödenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir. Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması için gerekli donelerden birisi olan, bu iş için iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının belirlenmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Söz konusu ihalede ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yukarıda sayılan işlerin niteliği ve işlerin gerçekleşme mahalleri yukarıdaki mevzuat hükmü çerçevesinde birlikte değerlendirildiğinde; başvuru konusu olan muhtelif işlerin (ağırlıklı olarak teknik elemanlarca gerçekleştirilen işlerin) belediye adına yaptırılması işinin işçilik hizmet alımı şeklinde, bir ihale yolu ile gerçekleştirilmek istenildiği, birbirinden tamamen farklı mahiyette olan işler için 2 Mimar, 1 Çevre Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 2 Adet Tekniker-Teknisyen, Otomotiv Teknikeri-Elektrik teknisyeni, 3 Adet Operatör, 4 Adet Operatör Yardımcısı, 6 Adet Usta, 13 Adet Düz İşçi çalıştırılacağı, bu tip bir alımın yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, idarede personel istihdam edilmesine yönelik olan bu işin ihale konusu edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; iki teklifin sunulduğu ve sadece bir teklifin geçerli olduğu,  gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul