İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-534
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :36
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-534
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizm. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt.Altı Nu: 1 / ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Maltepe Belediye Başkanlığı Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi No:52 Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1111
Başvuruya konu ihale:
 2007/159389 İhale Kayıt Numaralı “Maltepe İlçesindeki Çöplerin Toplanması ve Taşınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.01.46.0163/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Maltepe İlçesindeki Çöplerin Toplanması ve Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizm. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2008 tarih ve 1111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak günler için net bir düzenleme yapılmamış olduğu, bu hususun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 2, 19 ve 49 uncu maddeleri ile teknik şartnamenin 11 inci maddesinin incelenmesinden, işin 1 yıl süre ile Maltepe ilçesinde tüm cadde, sokak, meydan, alan, semt pazarı vb. yerlerin süpürülmesi; ilçe dahilindeki tüm çöplerin toplanması ve nakli; pazar yerlerinin yıkanması, süpürülmesi, çöplerinin toplanması ve nakli konteynerların yıkanıp dezenfekte edilmesi işi olduğu, çalıştırılacak personel sayısının anahtar teknik personel olarak 1 çevre mühendisi, 4 adet kontrolör olmak üzere toplam 290 olduğu, tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği anlaşılmıştır.

 

İşe ait idari şartnamenin “teklif fiyata dahil unsurlar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Ayrıca, işin süresince çalıştırılacak personele nakdi olarak ödenecek ulaşım ve yemek bedelleri ile teknik şartnamede belirtilen giyecek yardımı teklif fiyata dahildir,

 

- Yol parası 5,37 YTL ( günlük brüt olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanmıştır.)

- Yemek   parası 6,50  YTL( günlük  brüt  olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanmıştır.)

- Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

- İhale konusu işte yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %3 tür.”

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; "İdare çöp toplama, taşıma ve süpürme programlarını gerekli gördüğünde değiştirebilecektir. İdarece lüzum görülecek yerler bu elemanlarca süpürülecektir. Tamamen idarenin kontrolü altında çalışacak olan bu elemanlar resmi tatil günleri de 7,5 saat görev yapacaklardır"

 

Teknik şartnamenin 14.6 maddesinde “…yüklenici;dini ve milli bayramlar ile özel günlerde de Temizlik İşleri Müdürlüğünce verilecek talimat doğrultusunda çalışacaktır.”

 

 düzenlemeleri yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu´nun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 41 inci maddesinde; "Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz."

"Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma" başlıklı 44 üncü maddesinde; ´Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir."

Genel tatil ücreti" başlıklı 47 nci maddesinde; "Bu Kanun  kapsamına  giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak  kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam

olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir."

"Çalışma süresi" başlıklı 63 üncü maddesinde; "Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık kurulları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."

Aynı Kanunun "Gece süresi ve gece çalışmaları" başlıklı 69 uncu maddesinde;

"Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00 ´de başlayarak en erken saat 06.00 ´ya kadar geçen ve herhalde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez."

Hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri incelendiğinde; ihale konusu işte tatil günlerinde yaptırılacak çalışmaya karşılık ödeme yapılabilmesi için çalıştırılacak işçi sayısı ve çalışma süresinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında tatil günlerinde çalışma yaptırılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak öngörülür ise çalıştırılacak işçilere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince çalışma karşılığında bir günlük ücretin ayrıca ödenmesi gerektiğinden söz konusu maliyetin de ihale konusu asgari maliyete dahil edilmesi gerektiği, 290 personelin çalışmasının öngörüldüğü ihalede, teklif fiyatının sağlıklı ve gerçekçi olarak hesaplanabilmesi için anılan günlerin ve bu günlerde çalışacak personel sayısının açık ve net olarak belirlenmesi gerektiği açık olmakla beraber; idarece söz konusu hususların belirsizliğe mahal verecek şekilde düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu ancak, bu aykırılığın tek başına ihalenin iptal sebebi olarak kabul edilmeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

1) İdari Şartnamenin “Makine ve ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “a)17 adet 2000 yılı ve üzeri çöp kamyonu (şasesi üzerinde min.13+l m3 hidrolik sıkıştırmalı mm 140 HP lik), b) 1 adet 2000 yılı ve üzeri çöp kamyonu (şasesi üzerinde min.7+l m3 hidrolik sıkıştırmalı mm 115 HP lik),c) 2 adet 2- 1,5 m3 kapasiteli, 2  adet 4 m3 kapasiteli, 1 adet 6 m3 kapasiteli, toplam 5 adet yol süpürme araç (çift taraflı vakumlu) e)l adet arazöz (basınçlı su püskürtebilen ve emebilen minimum 5 ton kapasiteli su tankı olan), 1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, 2 adet 15 tonluk, l adet 3,5 tonluk damperli kamyon, l adet lastik tekerlekli yükleyici (loder)

İstekli yukarıda belirtilen araçları işin süresince (kendi malı veya taahhüt olarak) bulundurmak zorundadır. İstekli kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek makine tesis ve ekipman için söz konusu araçların iş süresince bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname ile beraber noter onaylı kira sözleşmeleri, kiralayana ait demirbaş kayıt defterinin ibraz edilmesi zorunludur.İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipmanı, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler" başlıklı 44 üncü maddesinde; "İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş ..Kanunu hükümlerine göre …… şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. " hükmüne yer verilmiştir.

 

          İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.2 ve idari 7.3.2 maddesinde; "Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin isteklinin kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğunun belirtildiği, isteklilerin ihaleye teklif verme aşamasında, kendi malı olmayan makine ve ekipman için noter onaylı taahhütname sunarak idareye karşı tek taraflı bir yükümlülük altına girmelerinin sağlandığı ancak, idari şartnamede yer alan; "...Taahhüt edilerek temin edilecek makine tesis ve ekipman için söz konusu araçların iş süresince bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname ile beraber noter onaylı kira sözleşmeleri, kiralayana ait demirbaş kira defterinin ibraz edilmesi zorunludur..." düzenlemesi ile bu taahhüt dışında teklif aşamasında tüm isteklilerin taahhüt edecekleri ekipmana ilişkin olarak noter onaylı sözleşme sunulması zorunluluğunun getirilmesinin katılımı zorlaştırıcı nitelik taşıması sebebiyle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

2) İncelemeye konu ihalede idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden; idari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Şehir içinde tüm katı atıkların toplanması nakledilmesi, cadde, sokak ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanarak süpürülmesi ve yıkanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının; Maltepe Belediyesi Çöp Toplama ve Taşıma İşi, tanımının;” Maltepe İlçesinde tüm cadde, sokak, meydan, alan, semt pazarı vb yerlerin süpürülmesi; ilçe dahilindeki tüm çöplerin toplanması ve nakli; pazar yerlerinin yıkanması, süpürülmesi, çöplerinin toplanması ve nakli konteynırların yıkanıp dezenfekte edilmesi işidir.” şeklinde yapıldığı, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı, “Şehir içinde tüm katı atıkların toplanması nakledilmesi, cadde, sokak ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanarak süpürülmesi ve yıkanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.”” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan tanımın kent içi temizlik, çöp toplama ve nakli ile cadde, sokak semt pazarı, yollar vb. yerlerin süpürülmesi işlerinin bir arada yapılmış olması şartı olarak değerlendirildiği dolayısıyla, anılan düzenlemenin çöplerin nakli veya şehir temizliği gibi işin asli kısımlarını gerçekleştiren ancak işin tamamını bir arada yapmayan firmaların ihaleye katılmasına ve neticeten rekabetin sağlanmasına engel teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

3) Teknik şartnamenin “Çöplerin ve Katı Atıkların Süpürülmesi, Toplanması ve Taşınması” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Döküm yerinin değişmesi halinde yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.",Moloz Yüklenmesi ve Nakli” başlıklı 14 üncü maddesinde; "...Toplanan molozlar valilikçe belirlenen döküm yerlerine nakledilecektir. Döküm yeri ve ücretleri yükleniciye ait olacaktır. Toplanan maddelerin nakliyesi sırasında trafik kurallarına uyulacak kamyonların üstleri dökülmeye karşı branda ile örtülecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Söz konusu düzenlemelerden idarenin atıkların döküleceği yer konusunda açık bir belirleme yapmadığı, döküm yerinin uzaklığındaki değişmenin yüklenicinin maliyetinde değişmeye neden olacağı dikkate alındığında, söz konusu maliyetin isteklilerce net olarak hesaplanamayacağı, anılan düzenlemelerin istekliler bakımından belirsiz bir durum oluşturduğu, bu nedenle sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

4) Teknik şartnamenin “çalıştırılacak personel “ başlıklı 11 inci maddesinde; “Bu iş için istihdam edilecek 290 adet personelin sigorta bildirimleri yapılarak primleri yüklenici tarafından ödenecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğünün bilgi veya onayı alınmadan personel giriş ve çıkışı yapamayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun "Tanımlar" başlıklı ikinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında;

 Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a)      İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b)      Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

Yönünde hükümler konulamaz. " hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda yazılı bulunan maddesinde yer alan ve çalıştırılacak elemanların işe alınması ve işten çıkartılması konusunda yapılan düzenlemenin İş Kanununa uyarlık içermediği ancak, bu aykırılığın tek başına iptal sebebi olarak kabul edilmeyeceği  sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihalede; on adet ihale dokümanının satın alındığı, üç teklifin sunulduğu ve geçerli olan iki tekliften birinin yaklaşık maliyetin altında ,diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde  olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

2) İhale konusu işte tatil günlerinde yaptırılacak çalışmaya karşılık ödeme yapılabilmesi için çalıştırılacak işçi sayısı ve çalışma süresinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında tatil günlerinde çalışma yaptırılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak öngörülür ise çalıştırılacak işçilere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince çalışma karşılığında bir günlük ücretin ayrıca ödenmesi gerektiğinden söz konusu maliyetin de ihale konusu asgari maliyete dahil edilmesi gerektiği, 290 personelin çalışmasının öngörüldüğü ihalede, teklif fiyatının sağlıklı ve gerçekçi olarak hesaplanabilmesi için anılan günlerin ve bu günlerde çalışacak personel sayısının açık ve net olarak belirlenmesi gerektiği açık olmakla beraber; idarece söz konusu hususların belirsizliğe mahal verecek şekilde düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğundan , bu aykırılığın da ihalenin iptal sebepleri arasında sayılması gerektiği,

 3) Teknik şartnamenin “çalıştırılacak personel “ başlıklı 11 inci maddesinde; “Bu iş için istihdam edilecek 290 adet personelin sigorta bildirimleri yapılarak primleri yüklenici tarafından ödenecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğünün bilgi veya onayı alınmadan personel giriş ve çıkışı yapamayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

Teknik şartnamenin yukarıda yazılı bulunan maddesinde yer alan ve çalıştırılacak elemanların işe alınması ve işten çıkartılması konusunda yapılan düzenlemenin İş Kanununa uyarlık içermediği ancak, bu aykırılığın tek başına iptal sebebi olarak kabul edilmeyeceği  hususuna Kurul kararında yer verilmiş olup, bu hükümlerin ihalenin iptalini gerektirir nitelikte de olduğu,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul