İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-538
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :33
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-538
Şikayetçi:
 Doğuş Sosyal Hizmetler İnş. Yatr. Taşm. Dağt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atışalanı Cengiz Topel Cad. Nu:70/6 34200/Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,1606 Sokak. İnciraltı/Balçova /İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37775
Başvuruya konu ihale:
 2007/152629 İhale Kayıt Numaralı “Ev İdaresi Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.58.0141/2007-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ev İdaresi Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğuş Sosyal Hizmetler İnş. Yatr. Taşm. Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesi “…Tüm personele giyecek İdare tarafından verilecektir…”

 

Teknik şartnamenin 4.1.13 “ Yüklenici çalıştırdığı personele mevsim şartlarına ve görevlerine uygun idarenin onayladığı nitelikte iş elbisesi (yazlık ve kışlık olmak üzere en az birer takım her takım ikişer gömlek), bir çift iş ayakkabısı (çalışılan birimin özelliğine göre ayakkabı, çizme sabo terlik v.b) sağlamakla yükümlüdür (kıyafet özellikleri EK-2 de belirtilmiştir.)…”

 

Yine anılan şartnamenin 4.1.23 “ Yüklenici çalıştırdığı yönetici personele (9 ekip şefi) mevsim şartlarına ve görevlerine uygun idarenin onayladığı nitelikte iş elbisesi (yazlık ve kışlık olmak üzere en az birer takım her takım ikişer gömlek), bir çift iş ayakkabısı sağlamakla yükümlüdür …” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın idari şartnameye göre, teknik şartnamede düzenlemeleri dikkate almadan teklifini verdiği bununla beraber, şikayetçinin dilekçesinde teknik şartnamede yapılan düzenlemeleri dikkate alarak ve giyecek bedeli ekleyerek teklif verdiği anlaşılmıştır

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin; “…İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir… hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII başlığın G/15 inci maddesinde; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanında; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyecek giderine ilişkin olarak giyecek idare tarafından verileceğinin belirtildiği, ancak teknik şartnamenin yukarıda yer alan maddelerinde ise giyimin yüklenici firma tarafından sağlamakla yükümlü olduğu şeklinde birbiriyle çelişecek şekilde ve yukarıda ki Tebliğ hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” VI. maddesi; “…g) Yüklenici resmi bayram ve tatil günlerinde hizmetin aksamaması için yeterli sayıda eleman bulundurulacaktır…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar maddesinde; “…16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer yandan, aynı Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğin bahse konu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde ödenecek ek işçilik ücretinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için personel çalıştırılacak bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerini karşılamadığı; resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı ve gün sayısının belirtilmediği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında teklif fiyatına dahil olacak masraflara ilişkin olarak yaptığı düzenlemelerin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, her ne kadar ihaleye teklif veren istekliler süresinde ihale dokümanındaki bu düzenlemelere itiraz etmediklerinden doküman kesinleşmiş bulunmakta ise de, ihale dokümanındaki bu düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b), (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

b) İlanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….” hükmü,

 

Anılan Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ise; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez

 

31 inci maddesinde ise “…30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı maddesinde,

 

“4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

Şikayete konu İhale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımı; “…Yataklı hastanelerde ev idaresi hizmetleri (temizlik, yemek servisi hizmetleri, taşıma-transport hizmetleri)”,..

 

İdari şartname 7.4 maddesinde ise benzer iş tanımı  “…“…Yataklı hastanelerde ev idaresi hizmetleri (temizlik, yemek servisi hizmetleri, taşıma-transport hizmetleri vb (SSK iş kolu 8952 olan)..” olarak düzenlenmiştir.

 

İhale ilanında yer alan benzer iş tanımının, idari şartnamede yer alan benzer iş tanımından farklı olarak, ihaleye katılacak isteklilerden ihale konusu işte yer alan hizmetlerin hepsini kapsayan veya ihale konusu işin aynısı olan iş deneyim belgelerini sunmaları durumunda idarece kabul edilecek, ihalede rekabeti daraltacak ve 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, idarece sözkonusu aykırılığı giderilmesi için düzeltme ilanının yapılmadığı da anlaşıldığından, ihale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımın birbirinden farklı ve yukarıda yer alan mevzuata hükümlerine aykırı olarak düzenlediği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, ihale ilanında yapılan benzer iş tanımına bakarak ihaleye teklif vermek isteyen ve ihale ilanında istenilen şartlarda iş deneyim belgesine sahip olmayan isteklilerin ihaleye teklif vermekten vazgeçmeleri muhtemel olduğundan, söz konusu aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin; “İsteklinin kuruluşunu tanıtan ve temizlik işleri geçmişinin kronolojik olarak verildiği özet tanıtım dosyası, yönetici personelin eğitim durumları ve hastane deneyimini gösteren belgeler verilecektir… ” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak, idare tarafından idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeyle, yönetici personelin eğitim durumları ve hastane deneyimini gösteren belgeler istenildiği, bu durumunda anılan Yönetmeliğe açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin yeterliklerinin ne şekilde belirleneceğinin hüküm altına alınmıştır.  

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda ki hükümler ve ihaleye katılacak isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerini ölçebilmek için, idari şartnamede %50 oranında iş deneyim belgesi istenildiği hususu dikkate alındığında, ihaleye katılacak isteklilerden kuruluşunu tanıtan ve temizlik işleri geçmişinin kronolojik olarak verildiği özet tanıtım dosyası sunmalarının istenilmesi ve bu hususun yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi yukarıda yer alan  mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul