İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-539
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :39
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-539
Şikayetçi:
 Göktuğ İnşaat Taah. Tem. Taş. Bilg. Otom. San. Tic. Ltd. Şti., A. Nohutlu Mah. Güneş Sok. No:1 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Belediye Başkanlığı, A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2518
Başvuruya konu ihale:
 2007/186109 İKN|li “İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.03.29.0167/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Göktuğ İnşaat Taah. Tem. Taş. Bilg. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde; geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı maddesinde teklif fiyata dahil edileceği hüküm altına alınmayan ve Kamu İhale Genel Tebliğince amortismana tabi olan pick-up ile ilgili giderin, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 Yüklenici tarafından temin edilecek araçlar:

 

            Adet      Adı – Cinsi                                               Özelliği

              1          Pick-up                                       0-5 yaş, çift kabinli

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklıkların oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

            Hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede, geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin düzenleme yapılmamış olması, bu şekilde temin edilen araçların kabul edilmeyeceği anlamı taşımamaktadır. Kaldı ki, idari şartnamede, söz konusu aracın isteklinin kendi malı olması şartının aranmadığı, taahhütname sunulmasının da yeterli olacağı belirtilmiştir.

 

            Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmamıştır.

          

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü; 20 beton parke ve bordür döşeme ustası, 3 iş makinesi operatörü ve 17 vasıflı işçi ile 11 ay işçilik hizmeti alımı işi olarak belirtilmiştir.

 

            İşin teknik şartnamesinin “Hizmetin Tarifi” başlıklı kısmının 1 inci maddesinde; personellerin Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü emrinde, her türlü inşaat imalat ve yol üst yapı (Beton parke, beton bordür sökme ve döşeme, asfalt ve yama) işleri çalışmalarında çalıştırılacağı, “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 5 inci maddesinde; yüklenici tarafından temin edilecek şoförlü çift kabinli pick-up aracın her türlü gideri yüklenici tarafından karşılanacağı, aracın iş süresince kaskolu olacağı, araç şoförünün giderlerinin aracın birim fiyatı içerisine dahil edileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından işe ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvel;

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

 

1

Vasıflı İşçi (23 Kişi)

Ay

11

(11 Ay x 23 işçi)

 

 

 

2

Vasıfsız İşçi (17 Kişi)

Ay

11

(11 Ay x 17 işçi)

 

 

 

3

Pick-up Araç

Ay

11

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olduğu anlaşılmakta ise  de, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak olan aracın şoförü ile birlikte her türlü giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı ve araç giderinin iş bünyesinde bir maliyet oluşturacağı anlaşılmıştır.

 

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışı ve iş eksilişi gibi durumlar sonucunda sorunlar ortaya çıkabileceğinden idare tarafından birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, personel gideri dışındaki bu tür giderlerin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1- İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

 Yüklenici tarafından temin edilecek araçlar:

 

            Adet      Adı – Cinsi                                               Özelliği

              1          Pick-up                                       0-5 yaş, çift kabinli

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklıkların oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” 

            Hükmü yer almasına rağmen;

 

            İdari şartnamede, geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla bu şekilde temin edilen araçların kabul edilip edilmeyeceğinin bilinmediği, bu hususunda anılan ihaleye teklif vermeyi düşünen isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu,

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği geçerli iki teklifin bulunduğu, ancak geçerli tekliflerden bir tanesinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “temel ilkelerin” tam anlamıyla oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan İşçilik Hizmeti Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeyi 554.217,56 YTL  olduğu .

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 545.050,00YTL bedeli teklif eden Set Çevre İnş. Ara.ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti olarak Belirlendiği,

 

İtiraza konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye katılımın kısıtlı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu 545.050,00 YTL teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olduğu dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul