İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-540
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :41
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-540
Şikayetçi:
 Akustik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş., Yeşillik Cad. K:3/301 No:167 Karabağlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 361 Sok. No:41 35100 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1548
Başvuruya konu ihale:
 2007/171317 İKN|li “21. Şube (Ödemiş) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.02.13.0167/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “21. Şube (Ödemiş) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akustik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği, idareye yaptıkları başvuru üzerinde idarenin gerekçeli kararında; ihaleye 5 (beş) isteklinin teklif verdiği, 1 (bir) isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, 4 (dört) isteklinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunun tespit edildiği, kendilerinin de içinde bulunduğu ihaleye katılan isteklilerce 04-06/12/2007 tarihleri arasında konu, miktar ve bedel olarak birbirine çok yakın 5 farklı iş için yapılan ihalelerde, birim fiyat tarifleri aynı olan iş kalemlerine çok daha düşük fiyat teklif verildiği, birim fiyat tarifleri, yaklaşık maliyete esas birim fiyat analizleri, yaklaşık maliyet hesapları ve ihale dokümanını oluşturan belgeler idarece usul ve esaslarla hazırlanan uygulama yılı 2007 ve öncesi dönemleri kapsayan ihaleler incelendiğinde, söz konusu ihalede yeterli rekabet sağlanamadığının tespit edildiği, hatta 17.12.2007 tarih ve 52444 sayı ile Mehmet KAYA tarafından verilen dilekçede bu hususların dile getirildiği, sonuç olarak idare tarafından ihalenin yeterli rekabet şartlarının oluşmaması nedenleri ile iptal edilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece, aynı usul ve esaslarla hazırlanan, uygulama yılı 2007 ve öncesi dönemleri kapsayan ihalelerde, yaklaşık maliyetler ile ihalelerde verilen teklif bedelleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, söz konusu ihalede, ihale komisyonu tarafından, yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede, 5 isteklinin teklif verdiği, 3 geçerli teklifin bulunduğu, bu tekliflerden ikisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, diğer teklifinde yaklaşık maliyete çok yakın olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul