İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-541
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :43
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-541
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Derince Belediye Başkanlığı Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No:81 41900 Derince / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2080
Başvuruya konu ihale:
 2007/145495 İKN|li “Çöplerin Araçlarla Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi, Pazar Yerleri ve Ana Arterlerin Yıkanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.02.71.0167/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Derince Belediye Başkanlığı 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöplerin Araçlarla Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi, Pazar Yerleri ve Ana Arterlerin Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektirdiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İş yerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, yukarıda belirtilen düzenlenmeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

2) Teknik şartnamenin 15 nci maddesinde yapılan; “Yüklenicinin teknik şartname hükümlerini ihlali ve bu ihlalin devamı halinde Belediyece hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek kesin teminatı irat kaydedilir.” düzenlemesinin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

3) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde yüklenici tarafından araç kullanılması gerektiği ve akaryakıt, araç bakımları gibi giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak oluşturabilmeleri için özellikle ne kadar çalıştırılacağı belli olan kamyon vb. araçların çalışma programlarının belirlenmesi gerektiği, söz konusu ihalede yakıt maliyetinin teklif maliyetini oluşturan kalemler arasında yer aldığı, yüklenici tarafından işin yerine getirilmesi esnasında kullanılması öngörülen araçların yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların çalışma programlarının açıkça belirtilmesi gerektiği veya sözleşme süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine yada günde kaç saat çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin veyahut ta araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, isteklilerce gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesinin tereddüt yaratacak nitelikte olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.1 nci maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri ile her türlü sigorta giderleri  isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.”  düzenlemesi ile,

 

İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır.” aynı maddenin (28 nolu) dipnotunda; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuatı gereğince yapılması zorunlu sigorta türünün olmadığı, idare tarafından da ihale dokümanında yapılması zorunlu bir sigorta türünün belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 15 nci maddesinde; “Yüklenicinin teknik şartname hükümlerini ihlali ve bu ihlalin devamı halinde Belediyece hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek kesin teminatı irat kaydedilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede, sözleşmenin feshine ilişkin yapılan düzenlemelerin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne uyulmayacağı anlamı taşımamakta olup, sözleşmenin feshine ilişkin şartların oluşması halinde anılan Kanun hükmü uyarınca sözleşmenin feshinin yapılması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde;

            İstekli, bu hizmet işinde aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte personeli çalıştıracaktır.

            Bulundurulacak Personel Listesi :

1)      1 sorumlu müdür (şantiye)

2)      1 çevre teknikeri

3)      3 hizmet uzmanı (çavuş) (1 gece – 2 gündüz)

4)      İki vardiya çalışacak temizlik işçisi (75 kişi)

5)      Ağır vasıta ehliyetli sürücü (20 kişi)

Toplam 100 kişidir.” düzenlemesi ile,

 

İdari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde;

            Hizmet araçları beş yaşından büyük olmayacaktır.

           

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

10 adet (en az), 13m 3 + 1,5 m3 veya üstü

Yol tipi süpürge aracı çift yönlü

2 adet (en az), (130 + 80 Hp) gücünde

Denetim aracı

2 adet (biri binek oto diğeri çift kabin kamyonet)

Traktör

1 adet

Telsiz sistemi (el telsizi)

10 adet

 

            İstekli en az yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte aracı bu ihale kapsamında çalıştırmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde;

“Derince kent içi temizliği araçlarla çöp toplama ve taşıma, muhtelif caddelerin makine ile süpürülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin el ile süpürülmesi, pazar yerleri ve ana arterlerin yıkanması işi ihalenin konusunu oluşturmaktadır.”,

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde;

“Taahhüt süresince bulundurulacak araçlar idari şartnamede gösterildiği üzere 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet damperli tarktör, 2 adet yol süpürme aracı, 2 adet denetim aracından ibarettir.

            Bulundurulacak araçların vergi, resim, harç, sigorta, kasko, bakım, onarım, yedek parça, akaryakıt, yağ, lastik vb. tüm giderleri ile sürücü ve gerekli tüm işçilik ve malzeme giderleri yükleniciye aittir.”,

 

            Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde;

            “Çalışma ve gün saatleri aylık iş programında belirtilecektir. İşçiler vardiyalı olarak çalışacaktır. Günlük çalışma saati 7,5 saattir. Haftanın 6 günü çalışılacaktır.    

Çöp araçları 2 vardiya halinde (gece ve gündüz) çalışacaktır.

            Gündüz vardiyası: 8 araç tüm çalışma saati süresince aktif çalışacak + 2 araç yedek bekleyecektir. (arıza ve acil durumlar için)

Gece vardiyası : 3 araç tüm çalışma saati süresince aktif çalışacaktır.

            Yol süpürme araçları gündüzleri tüm çalışma saati süresince aktif çalışacaktır.

            Denetim araçları gündüzleri tüm çalışma saatleri süresince aktif çalışacaktır.

            Ana caddeler ve ana arterler için 08:00 – 20:00 arası 1 adet yıldırım ekip görev yapacaktır. Hastaneler, fabrikalar, askeri tesislerin evsel atıkları, kömür curufu, yol kenarlarında oluşan otların temizlenip toplanması, elle alınabilecek atıkların toplanması için (1 traktör) görev yapacaktır.

            Pazar yerleri en geç sabah saat 06:00’ya kadar temizlenecektir.

            NOT: Tüm ekipler mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde çalışacaktır.”,

 

            Açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından, idari şartnamenin 7.3.3 ve 7.3.4 maddeleri ile teknik şartnamenin 1 nci, 2 nci ve 13 üncü maddelerinde;  ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların cinsi, sayısı, çalışma güzergahı ve saatleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verildiği görüldüğünden, istekliler tarafından teklif verilirken araç giderlerine ilişkin maliyet hesabı yapılabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan ihaleye teklif veren isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesinden; tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi bölümünün “C.Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde; “ İhale komisyonu;

 

a)      Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b)      Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c)      Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir..” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından, anılan Tebliğ hükmü uyarınca, yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı sorgulanarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, anılan Tebliğ hükmü uyarınca sorgulama yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 12 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği geçerli iki teklifin bulunduğu, ancak her iki teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı,

 

2- Teknik şartnamenin 15 nci maddesinde; “Yüklenicinin teknik şartname hükümlerini ihlali ve bu ihlalin devamı halinde Belediyece hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek kesin teminatı irat kaydedilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede sözleşmenin feshedileceğine ilişkin yapılan düzenlemelerin,  4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 4 ncü maddesinin 3 üncü maddesinin fıkrasında yer alan; “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.”  hükmü ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne aykırı olduğu,  bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

Derince Belediye Başkanlığı tarafından “Çöplerin Araçlarla Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi, Pazar Yerleri ve Ana Arterlerin Yıkanması” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 12 adet doküman satın alındığı, 06.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 2.406.472,00 YTL olan ihalede;

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 2.600.000,00 YTL bedeli teklif eden Fatih İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak Belirlendiği,

 

İtiraza konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, (geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu) ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu 2.600.000,00 YTL teklif bedelinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul