İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-542
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :44
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-542
Şikayetçi:
 Gaptem Gıda Temz. Özel Güv. Sis. Teks. Elekt. Nak. Turz. Paz. San. ve Tic.Ltd. Şti., Aliemiri 4.Sokak Güneş Plaza Kat.4 No:15 Yenişehir / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Cad. Doğan Sok. No: 13 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 899
Başvuruya konu ihale:
 2007/175122 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.01.09.0167/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği  tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gaptem Gıda Temz. Özel Güv. Sis. Teks. Elekt. Nak. Turz. Paz. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 nci maddesinde;

“48.1. Fiyat farkı verilecektir.

             48.2. 31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 07.05.2004 tarih ve 25475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 9. maddesi uyarınca bu esasların uygulanmasında sadece değişik 8. maddede belirtilen asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark yükleniciye ödenir. (a1 katsayısı 1 dir.)”  düzenlemesine yer verildiği, anılan maddede fiyat farkının ödenmesinde ödenir veya kesilir ibaresinin konulmamış olmasının kamu zararına neden olacağı,

 

2) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde, işe başlama ve bitiş tarihlerine göre işin süresinin takvim günü olarak belirtilmediği,

 

3) İdari şartnamenin “Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesinde; “a) İhaleyi kazanan yüklenici firma hakediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç üç (3) iş günü içerisinde ücretler işçiler adına hastanenin maaş ödemelerinin yapıldığı bankada açılmış olan hesaplarına yatırılmış olacaktır. Hakediş ödemlerinde bir gecikme olması durumunda, hakedişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

4) İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde; “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği, sözleşme tasarısının ilgili maddesinde teminat limitlerinin belirlenmemiş olmasının isteklilerin teklif edecekleri bedelin oluşturulmasında bir belirsizliğe neden olacağı,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 nci maddesinde;

“48.1. Fiyat farkı verilecektir.

             48.2. 31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 07.05.2004 tarih ve 25475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 9. maddesi uyarınca bu esasların uygulanmasında sadece değişik 8. maddede belirtilen asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark yükleniciye ödenir. (a1 katsayısı 1 dir.)”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından idari şartnamede yapılan düzenlemede, çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği sadece asgari ücretteki artış miktarı ve bu artış miktarından kaynaklanan işveren payı kadar fiyat farkı hesaplanacağı belirtildiğinden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede başlık olarak, “2008 yılı Malzemeli Temizlik Hizmeti” ifadesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde; işe başlama ve tarihinden işin bitiş tarihine kadar 223 kişi,  13,5 resmi tatil günü için 81 kişi çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğinden itibaren 3 gün içinde işe başlanacak olup 31.12.2008 tarihinde sona ereceği belirtilmiştir.

 

  İdare tarafından, idari şartnamede işin 2008 yılı malzemeli temizlik hizmeti alımı işi olduğu, işin başlama ve bitiş tarihleri arasında 13,5 resmi tatil günü işçi çalıştırılacağı ve işin bitiş tarihinin de 31.12.2008 tarihinde bitecek olduğu belirtildiğinden, ihale konusu işin 1 yıl (12 ay) süreli bir hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır. İsteklilerinde, bu süreyi dikkate alarak teklif vermeleri gerekmektedir.

 

Bu nedenle, idare tarafından, işin başlama tarihinin idari şartnamede belirtilmemiş olmasının, isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesinde;“a) İhaleyi kazanan yüklenici firma hakediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç üç (3) iş günü içerisinde ücretler işçiler adına hastanenin maaş ödemelerinin yapıldığı bankada açılmış olan hesaplarına yatırılmış olacaktır. Hakediş ödemlerinde bir gecikme olması durumunda, hakedişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri firma tarafından ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; kontrol teşkilatının işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol etmek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlamakla yetkili olduğu, 42 nci maddesinde ise; işe başladığından beri meydana getirilen işlerin, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanacağı ve bulunan miktarların, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirileceği, düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olmasının gerekli olduğu, yüklenici veya vekilinin, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatının hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenleyeceği ve yüklenicinin bu husustaki itirazlarının kabul edilmeyeceği, hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderip ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletileceği, yüklenici tarafından hakediş raporları zamanında imzalamaz ise, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

Bu nedenle, idare tarafından hakediş ödemesine ilişkin olarak idari şartnamede yapılan düzenlemelerin Hizmet İşleri Genel Şartnamesine aykırı hususlar içermediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde; “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale konuşu işin niteliğine bakıldığında, hizmet türüne göre uygulanması gereken bir sigorta türünün olmadığı, ihale dokümanında sigorta ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

                Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul