İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-546
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :51
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-546
Şikayetçi:
 Özel As Koruma ve Güvenlik Hizm . Tic. A.Ş, Çiftehavuzlar Gülden Sokak Yalçın Apt. Nu 24/2 Kadıköy/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Barbaros Mahallesi Vevsipaşa Sk Nu 14 Altunizade Üsküdar/İSTANBUL(ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38557
Başvuruya konu ihale:
 2007/175204 İhale Kayıt Numaralı “22 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.25.66.0177/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Devlet Hastanesi’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “22 Kişi İle Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel As Koruma ve Güvenlik Hizm .Tic. A.Ş’.nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38557 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif dosyalarındaki belgelerin tam olmasına rağmen iş deneyimini tevsik eden belgelerin uygun olmadığından bahisle ihale dışı bırakıldıkları,

 

            2) Üzerine ihale bırakılan firmanın teklifinin tüm maliyetler göz önüne alındığında aşırı düşük olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede iş deneyim belgesini tevsik eden belge niteliğinde sözleşme ve fatura fotokopilerinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu faturaların asıl veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri olması gerekirken bu nitelikleri karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece mevzuata uygun şekilde sunulmayan faturalar nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden söz konusu şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından 06.12.2007 tarihinde ihale üzerine bırakılan Ulusal Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine ilişkin açıklama istenmiştir. İhale üzerine bırakılan firma açıklaması aşağıdaki gibidir:

 

            İşçi ücreti                                            : 249.780,55

            Yol bedeli                                           :   15.124,56

            Giyim bedeli                                        :        440,00

            Sözleşme gideri                                   :     7.960,35

            Mali Sorumluluk sigortası                     :        220,00

            Kar ve genel giderler                           :          71,96

            Toplam                                               : 273.597,42    YTL

 

            İhalede yol ve giyim bedeli ile sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 273.307,14 YTL’dir.             İhale üzerine bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin asgari maliyetleri karşıladığı görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul