İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-547
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :52
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-547
Şikayetçi:
 Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş., Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İşmerkezi A Blok Nu 13 K 5 Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu 15. Km. Umuttepe Yerleşkesi 41380 Üçtepeler / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38321
Başvuruya konu ihale:
 2007/146731 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.25.36.0177/2008-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif cetvelinde fazla mesai ücretine yer verilmemesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyat teklif cetvelinde giyim bedeline ayrı olarak yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinin 5. sırasındaki “sıvı vim-cif vb. malzeme” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari Şartnamenin 52. maddesinde yer alan feshe ilişkin düzenlemenin 4735 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnameye aykırı hazırlandığı,

 

            5) İdari Şartnamenin 52. maddesinde yer alan cezai şartın amacına aşacak derecede yüksek olduğu,

 

            6) Teknik Şartnamenin 5.7. maddesinde yer alan “Hastane idaresi gerektiğinde yüklenici personelin üzerinde ve dolaplarında arama yapmaya yetkilidir. Güvenlik nedeniyle temizlik personeli idare personeli tarafından aranır. Bu nedenlerden dolayı meydana gelecek zarardan yüklenici sorumludur.” düzenlemesinin Anayasanın 17 nci maddesinde yer alan kişi dokunulmazlığı haklarının özel kişilerce ihlali anlamına geleceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinde; “Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 maddesinde; “ Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması,

 

İdari şartnamenin 51.1 maddesinde; “a) Sözleşmeye esas iş tanımının içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma günü toplamı 2.160 (12 gün x 60 kişi x 3 vardiya) dır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerindeki çalışma ücretine ait satır bulunmamaktadır.  Dolayısıyla istekliler tekliflerini verirken Birim Fiyata tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması problemlere sebep olacak nitelikte olmakla beraber ihalenin iptali sebebi değildir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci satırında giyim bedeli kalemine üçüncü satırında ise yol bedeli kalemine yer verilmiştir.

 

İşçi ücretleri içerisinde yer alan giyim ve yol giderlerine birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesinde ihale mevzuatına ya da ihalenin esasına harhangi bir aykırılık bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.    

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci satırında “sıvı vim-cif vb. malzeme” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu kalemde “vb” ibaresine yer verildiğinden belli bir markanın talep edilmediği anlaşılmış olup, düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrasına uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Yasak Fiil ve Davranışlar” başlıklı 25 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.” hükmü,

 

İdari şartnamenin 52.1 maddesinde; “Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı / işi bitirmediği takdirde, geciken her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’i oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 52.2 maddesinde; “Yüklenici firmanın hak ediş kesintisi sonrasında tespit edilen eksiklikleri halen gidermemesi durumunda 20 gün süreli noter kanalıyla ihtarname çekilmesi kaydıyla sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak feshedilerek kesin teminat gelir kaydedilecektir. Aynı konu ile ilgili 3 defa ceza kesintisi yapılmış ise ihale idare tarafından feshedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 52.1 maddesindeki düzenlemede işin gecikmesinden 20 gün sonra ihtar çekilmesi ve ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde fesih öngörülmüştür. Kanun da ise gecikmenin hemen ardından yapılacak ihtar ve ihtardan sonra geçecek 20 günün ardından aynı durumun devamı halinde fesih düzenlenmiştir. İdarenin yaptığı düzenlemede ihtar süresinden bahsedilmemiştir. İhtar süresinden bahsedilmediğinden Kanundaki 20 günlük süre ihtar için uygulanacaktır. İdarece ihtardan önce öngörülen 20 günlük süre ise Kanundaki hükümden daha fazla yüklenici lehinedir. Zira, Kanunda ihtardan önce 20 günlük süreden bahsedilmemektedir.

 

İhale konusu hizmetin süresinde bitirilmemesi gibi bir risk bulunmaması gerekçesiyle söz konusu cezanın uygulama kabiliyeti bulunmadığından ve İdari Şartnamenin 52.1 maddesindeki düzenleme Kanundaki düzenlemeye oranla daha fazla yüklenici lehine olduğundan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 52.2 maddesindeki; “Aynı konu ile ilgili 3 defa ceza kesintisi yapılmış ise ihale idare tarafından feshedilir.” ifadesinde Kanundaki ihtardan bahsedilmemiştir. Madde metnindeki düzenlemede “ihtar gerekmeksizin” ifadesi yer almadığından bu düzenlemenin uygulanmasında Kanunun öncelikli olduğu ve her halükarda ihtarın uygulanacağı Kanun gereğidir. Bu itibarla söz konusu düzenlemenin Kanuna aykırı olmadığı ancak bu düzenlemede Kanunun tamamlayıcı unsur olarak uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelerin isteklilerin tekliflerini vermelerini  engelleyecek nitelikte olmadığı görülmüştür.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin cezalar ve kesintilere ilişkin 52 inci maddesinin nasıl düzenleneceğini açıklayan 28 nolu dipnotta; “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde  tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Ceza ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

 

52.1 Yüklenici işi süresinde tamamlamadığı / işi bitirmediği takdirde, geciken her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’i oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

52.1.1 Günlük temizliğin teknik şartnamede belirtilen hükümlere uygun olarak yapılmaması halinde, yapılmayan her gün için o birime ait aylık hak ediş tutarının % 1 i oranında ceza uygulanır.

 

52.1.2 Günlük temizliğin hiç yapılmaması halinde yapılmayan her gün için o birime ait aylık hak ediş tutarının % 5 i oranında ceza uygulanır.

 

52.1.3 Hafta sonu temizliğin teknik şartnamede belirtilen hükümlere uygun olarak yapılmaması halinde, yapılmayan her hafta sonu için o birime ait aylık hak ediş tutarının % 5 i oranında ceza uygulanır.

 

52.1.4 Şartnamede aranan vasıflara uygun personel çalıştırılmaması halinde o birime ait aylık hak ediş tutarının % 5 i oranında ceza uygulanır.

 

52.1.5 Mazeretsiz olarak işe gelmeyen personelin gelmediği günlere ait yevmiyesi ödenmez.

 

52.1.6 Müteahhit firma temizliğin yapılacağı her birimde şartnamede öngörülen temizlik makinelerini, ekipmanlarını ve malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yapılacak her kontrollerde bu makinelerin, ekipmanların ve malzemelerin eksik olduğu tespiti halinde toplam ihale bedelinin % 00,3 oranında ceza uygulanır.

 

Bu durumlar bir tutanakla tespit edilecek olup, yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Ancak yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Komisyonu kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin ceza ve kesintileri belirleme konusunda takdir hakkı bulunmakla beraber bu hak sınırsız olmayıp, cezanın cezayı gerektiren ihlalle orantılı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemede işin gereği gibi yapılmaması durumuna ilişkin olarak “o birime ait aylık hak ediş tutarının % 5 ve % 1 i oranında ceza” öngörülmüştür. Her ne kadar % 5 lik oran çok gibi gözükse de sözleşme bedelinin tamamı üzerinden değil de cezanın belirlenmesinde aylık hak edişler esas alındığı ve hatta aylık hak edişlerin içerisinde ihlalin yapıldığı birime ait hak edişlerin cezaya esas alındığı görüldüğünden cezanın amacını aşacak oranda olmadığı tespit edilmiştir.

 

İdarece makine ve ekipmanın eksik olması durumuna ilişkin olarak “toplam ihale bedelinin % 00,3 oranında ceza” öngörülmüş olup söz konusu cezanın amacını aşacak derecede yüksek olmadığı açıktır.

 

Şartnamede işin süresinde bitirilmemesi durumuna ilişkin olarak “sözleşme bedelinin % 1’i oranında” ceza öngörülmüştür. Temizlik hizmeti bir eserin meydana gelmesini öngören eser sözleşmesi niteliğinde olmayıp hizmetin süresi ile sınırlıdır. Dolayısıyla işin süresinde bitirilmemesi gibi bir durumla karşılaşılması, söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde mümkün bulunmamaktadır.

 

% 1 lik oran çok görülmediğinden ve ihale konusu hizmetin süresinde bitirilmemesi gibi bir risk bulunmaması gerekçesiyle söz konusu cezanın uygulama kabiliyeti bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır. 

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

            5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c)  bendinde;  “1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.” özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında gösterilmiştir.

Teknik Şartnamenin 5.7. maddesinde; “Hastane idaresi gerektiğinde yüklenici personelin üzerinde ve dolaplarında arama yapmaya yetkilidir. Güvenlik nedeniyle temizlik personeli idare personeli tarafından aranır. Bu nedenlerden dolayı meydana gelecek zarardan yüklenici sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemede arama yetkisi idare personeline verilmiş olmakla birlikte Kanunda bu yetkinin özel güvenlik görevlileri ve kolluk personeli eli ile yürütülebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla teknik şartnamedeki düzenleme Kanun aykırıdır. Ancak bu düzenlemenin tekliflerin verilmesini engelleyici nitelik taşımadığı, sözleşmenin uygulanması aşamasında söz konusu düzenlemenin Kanuna uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiğinden başvuru  sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 maddesinde “ Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü

 

İdari şartnamenin 51.1 maddesinde; “a) Sözleşmeye esas iş tanımının içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma günü toplamı 2.160 (12 gün x 60 kişi x 3 vardiya) dır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerindeki çalışma ücretine ait satır bulunmamaktadır.  Dolayısıyla istekliler tekliflerini verirken Birim Fiyat’a tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması durumunda yüklenici lehine fazla ödeme yapılması söz konusu olabileceği düşünülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 maddesinde “ Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü

 

İdari şartnamenin 51.1 maddesinde; “a) Sözleşmeye esas iş tanımının içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma günü toplamı 2.160 (12 gün x 60 kişi x 3 vardiya) dır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerindeki çalışma ücretine ait satır bulunmamaktadır.  Dolayısıyla istekliler tekliflerini verirken Birim Fiyat’a tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması durumunda yüklenici lehine fazla ödeme yapılması ayrıca bu durumun, kamu kaynağının harcanması hususunda kamu zararına yol açması söz konusu olduğundan, tespit edilen aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle kurul kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul