İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-548
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :3
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-548
Şikayetçi:
 Yüksel Turizm Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu: 105/13 Anıttepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı Nu: 27 Bahçelievler Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38323
Başvuruya konu ihale:
 2007/123986 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2008 tarih ve 08.25.35.0022/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı’nca 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Turizm Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38323 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile ikinci teklif sahibi firmanın, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu ve teklif bedellerinin asgari bedelin altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, 2 yıl süreyle 235 kişi ile temizlik ve ilaçlama hizmet alımı ihalesi olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

“26,1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil olacaktır.

             26.2.       (26.1)inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.

            26.3,        Ayrıca,

—Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

—Çalışan kişi başına günlük 7(yedi) YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 182- YTL (yüzsekseniki YTL) yemek ücreti, (işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir)

—Çalışan kişi başına günlük 5(beş) YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 130-YTL (YüzotuzYTL) yol ücreti, (işçiye nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir)

Teklif fiyata dâhildir.

NOT: -    Çalışanların iş önlükleri idare tarafından ayni olarak verilecektir —Temizlik sarf malzemeleri idare tarafından verilecektir. —İşçiler, Resmi ve bayram tatillerinde çalıştırılmayacaktır.

26.4.         Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.         SSK Ankara Bölge Müdürlüğünden alınan ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış
olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %...2....´dir.”

         Bu veriler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu işin nakdi yol ve yemek bedelleri ile işçilik ücreti dahil toplam asgari işçilik maliyeti 6.134.346,00 YTL ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 6.318.376,38 YTL’dir.

            Ekonomik açıdan en avantajlı 1 ve 2 nci teklif sahibi Zengin ve Burhan firmalarının teklif fiyatları; 6.318.376,38 YTL’dir.

         İhale üzerinde bırakılan Zengin Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki cetveli şöyledir:

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

Bir aylık bir kişi için yemek-yol dahil brüt işçilik ücreti

Kişi

235x24

1.120,2795

6.318.376,38

 

Toplam  Tutar (KDV hariç): 6.318.376,38 YTL

        

 

Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Burhan Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki cetveli şöyledir:

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

Bir aylık bir kişi için yemek-yol dahil brüt işçilik ücreti

Kişi

235x24

1.120,2795

6.318.376,38

 

Toplam  Tutar (KDV hariç): 6.318.376,38 YTL

         Her iki firmanın da teklif bedeli olan 6.318.376,38 YTL’nin, % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamına denk olduğu, dolayısıyla firmaların tekliflerinin aşırı düşük olmadığı anlaşılmıştır.

         6.318.376,38 YTL / 235 / 24 = 1.120,2795 YTL etmektedir. Bu nedenle firmaların birim fiyat olarak belirttikleri rakam da toplam bedele uygundur.

 

         Birim fiyat 1.120,2795 YTL olarak dikkate alındığında da,

 

         1.120,2795 YTL x 235 x 24 = 6.318.376,38 YTL etmektedir.

 

         31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde, “Türk Lirası değerlerinin Yeni Türk Lirasına dönüşümü işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım yeni kuruş ve üzerindeki değerler bir yeni kuruşa tamamlanır; yarım yeni kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

         Birim fiyatı bir yeni kuruşun altındaki rakamları içermesi mümkün olup YTL’ye dönüşüm ve yeni kuruşa tamamlama işlemi, birim fiyatlarda değil, işlem sonuçlarında ve ödeme aşamalarında gerçekleştirilecektir.

 

         Buna göre birim fiyatın kuruş hanesinde 4 hane bulunsa da toplam fiyatta yukarıdaki hükme uygun işlem yapıldığı görülmüş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         İncelenen ihalede idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, teklif edilen bedelin % 35’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi istenilmiş olup idari şartnamenin 36.3.1 maddesinde ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği bu ihalede birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin tutarlarına göre değerlendirme yapılacağı ve iş deneyim belgesi yüksek olanın ekonomik açıdan en avantajlı fiyat olarak belirleneceği düzenlenmiştir.

 

         Buna göre aynı fiyatı teklif eden iki isteklinin iş deneyim belge tutarları idarece değerlendirilmiş ve iş deneyim belge tutarı yüksek olduğu tespit edilen Zengin Ltd. Şti. üzerinde ihale bırakılmıştır. İdarece yapılan bu işlemler değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         İhale üzerinde bırakılan Zengin Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, 4.798.339,24 YTL belge tutarındaki % 99,5 hisse oranının tekabül ettiği miktarın güncellendiği  ve bu miktarın idarece istenen iş deneyim oranını karşıladığı görülmüştür.

 

         Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Burhan Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde,

 

         İş deneyim belgesindeki sözleşme tarihinin 02.03.2001 olduğu, işin kabul tarihinin 31.12.2004 olduğu, bu tarihe kadar 3 defa süre uzatımının gerçekleştiği, belgede yer alan açıklamada tek sözleşme ile süre uzatımları yapılarak işin devam ettiğinin belirtildiği, belge tutarının yasal artışlar dahil ve KDV hariç 4.315.869.529.486 TL olduğu, işin % 100’ünün gerçekleştiği, idarece hak edişler üzerinden yapılan araştırma neticesinde ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kalan süreye tekabül eden 01.08.2002 tarihinde kadar gerçekleşen tutarın 2.973.445.663.861,02 TL olduğu, idarenin bu tutarı sözleşme tarihi değil, son beş yılın tekabül ettiği 01.08.2002 tarihi itibariyle güncellediği ve bu rakam Zengin firmasının güncellenen iş deneyim tutarından düşük kaldığı için bu firmanın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği hususları tespit edilmiştir.

 

         Öncelikle son beş yıllık döneme tekabül eden 2.973.445.663.861,02 TL’nin sözleşme tarihi itibariyle değil de 01.08.2002 tarihi itibariyle güncellenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak aşağıda tespit edilen diğer aykırılıklar nedeniyle bu durum sonuca etkili olmamaktadır.

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI-1.1.2003 tarihi itibariyle yürürlüğü devam eden sözleşmeler” başlıklı maddesinde, “1/1/2003’den önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmış sözleşmeler; sözleşmede öngörülen süre sonuna kadar uygulanacak ve bu sözleşmelerde, hukuki bir zorunluluk olmadıkça süre uzatımına ilişkin hükümler uygulanmayacak ve hiçbir şekilde süre uzatımına gidilemeyecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Buna rağmen idarenin 3 defa süre uzatımına gittiği görülmüş olup bu şartlarda sözleşmenin tek sözleşme olarak dikkate alınması mümkün değildir.       

           

            Bu sözleşmenin tek sözleşme olduğu düşünülse dahi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi uyarınca, son beş yıl içinde kalan deneyim tutarı olan 2.973.445.663.861,02 TL’nin sözleşme bedelinin % 70’ini karşılaması gerektiği halde, 

 

            4.315.869.529.486 TL (sözleşme bedeli) x 0.70 = 3.021.108.670.640,2 TL

 

olup son beş yıl içindeki tutar bu miktarın altında kalmaktadır.

 

Dolayısıyla Burhan firmasının bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bu firmanın teklifinin ekonomik açıdan en  avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup, bu firmanın değerlendirme dışı bırakılarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin yeniden belirlenerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın değerlendirme dışı bırakılarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul