İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-55
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-55 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-550 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :64
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-55
Şikayetçi:
 Damla İnş. Taah. ve Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mah. İskele Cad. Gümüş-Batu İşmerkezi K:6 D:26 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35835
Başvuruya konu ihale:
 2007/121600 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama-Veri Girişi ve Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.22.47.G014/2008-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama-veri Girişi ve Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Damla  İnş. Taah. ve Yemek  Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin idarece teklif edilen fiyatların ekonomik açıdan uygun görülmediğinden bahisle iptal edildiği, iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, tekliflerinin bütün maliyet kalemlerini karşıladığı, bu nedenle ihalenin üzerlerinde bırakılması için gerekli düzeltici işlemin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olmak üzere aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonunun 19.10.2007 tarihli kararında; “Firmaların teklif etmiş oldukları fiyatlar ekonomik açıdan uygun görülmediğinden ihalenin iptal edilmesine ve ihale yetkilisinin onayına sunulmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.
” şeklinde iptal gerekçesi belirtilmiştir. Yapılan incelemede, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı Birinci Bölüm/XIII/C bendinde;

İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.10.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul