İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-550
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :56
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-550
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İş. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Evkaf Mahallesi Mandıra Mevkii No: 61 52400 Fatsa/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38907
Başvuruya konu ihale:
 2007/156259 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 07.26.21.0185/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İş. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38907 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin B.3 maddesinin İş Kanunu ve kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) Aynı şartnamenin F.4 maddesinde Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde öngörülmeyen bir belge istenilerek rekabetin kısıtlandığı, ayrıca bu madde çerçevesinde sigorta bilgilerinin eksik düzenlendiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin B.3 maddesinde; “Çalıştırılacak işçiler Baştabipliğin onayı halinde işe başlayabilecekler ve hizmet süresince yeni işçi alma ve işçi işten çıkarma Baştabipliğin yetkisi ve onayı dahilinde olacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında;

 

“Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz. hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca; yüklenicilerin çalıştıracağı işçileri işe alma ve işten çıkarma yetkisinin idarelere bırakılmasına yönelik hükümlerin hizmet alımına yönelik şartname ve sözleşmelerine dercedilmemesi gerekmesine karşın anılan teknik şartname düzenlemesi ile, işçilerin işe alma ve işten çıkarma yetkisi doğrudan idareye verildiğinden, bu hususun anılan hükme aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin F.4 maddesinde; “Firma hastanede meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı hastane idaresine ürün ve şahıs sigorta poliçesi verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca; idareler, yapacakları sözleşmelerde mal, hizmet ve yapım tip sözleşme tasarılarını esas almak zorundadır. Bu kapsamda, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” şeklinde düzenleme mevcuttur.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca; alımın niteliğine uyun olarak sigorta gerektiği takdirde, bu sigortanın türü ile teminatın kapsam ve limitlerinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde ihale dokümanında düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarenin, ihale dokümanı çerçevesinde, gerekli gördüğü sigorta poliçelerini istemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, buna karşın sigorta poliçelerinin teminatlarının kapsam ve limitlerine ilişkin idarece her hangi bir düzenleme yapılmadığından, anılan teknik şartname düzenlemesinin mevzuata bu yönüyle aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 19.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 26.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyete yakın olduğu,  gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul