İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-551
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :57
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-551
Şikayetçi:
 Desa Bil. Yem. Tem. Tur. Öz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çankaya Mah. Kırmızı Lacivert İşhanı No: 7/73 / İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Çine Devlet Hastanesi Baştabipliği, 09500 Çine/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37945
Başvuruya konu ihale:
 2007/178964 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.24.82.0185/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çine Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Desa Bil. Yem. Tem. Tur. Öz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.12.2007 tarih ve 37945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye yaptıkları şikayet başvurusunun mevzuata aykırı olarak değerlendirmeye alınmayarak reddedildiği belirtilerek, alınan bu kararın düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte olduğu, dolayısıyla ihalenin iptali edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde; süresinde yapmadıklarından bahisle şikayet başvurularının uygun bulunmadığı, oysa şikayet başvurularını süresinde yaptıkları, şikayet dilekçelerinin değerlendirmeye alınmaması hususunun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir aykırılık olduğu, bu nedenle ihalenin iptali gerektiği hususuna yer verilmiş olup, itirazen şikayet dilekçesinde yer alan atıf nedeniyle başvuru sahibinin iddiaları, şikayet dilekçesinde yer verilen hususlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bağlamda, şikayet dilekçesinde; ihale dokümanında TSE belgesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi, Çalışma Bakanlığı işletme belgesi, ISO 9001:2000 belgesi, GSM (Gayri Sıhhı Müesseseler) ruhsatı ve yemek üretimi çalışma izin belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda; hizmetin özellik ve süreklilik arz etmesi nedeniyle hastane mutfağında herhangi bir nedenden dolayı hizmetin aksamaması için isteklilerden Aydın ili sınırları içinde ihale konusunun temin edilebileceği bir işletmeye ilişkin olarak anılan belgelerin istendiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde; “Hastane mutfağında herhangi bir nedenden dolayı (yangın, doğal afet vb) hizmetin özellik ve süreklilik arz etmesi nedeniyle hizmetin aksamaması için istekliler;

a) Yemek pişirme dağıtım işini aksatmadan yürüteceğine ilişkin noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

b) En az 1 (bir) adet yemek taşımaya dizayn edilmiş soğutuculu panelvan aracın resmi belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir. (Ruhsat, sigorta poliçesi, kasko…vs) Araç firmaya aitse bunu tevsik edici belgeler, değil ise araç kira sözleşmesini veya vekaletnamesini sunacaklardır.

c) İhale tarihi itibariyle il sınırları içerisinde TSE belgesi bir mutfağın olduğuna dair belge veya TSE belgeli bir mutfakla noter onaylı sözleşmesini ihale teklif zarfında sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca anılan şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında 7.3.4.1 maddesinde, “TSE Belgesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 5179 sayılı Kanunun 4. maddesine göre izin belgesi, Çalışma Bakanlığı İşletme Belgesi, ISO 9001:2000 belgesi aslı veya noter tasdikli sureti”, 7.3.4.2 maddesinde, “GSM (Gayri Sıhhı Müesseseler )Ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti”, 7.3.4.3 maddesinde “Yemek Üretimi çalışma izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti”, 7.3.4.4 maddesinde, “Tarım ve Köy işleri Bakanlığından alınan Gıda Üretim İzin Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti” istenmiştir. Aynı hususlara ilanda da yer verilmiştir.

 

             Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde; “Haftanın yedi (7) günü (tatil günleri dahil) öğle yemeği, akşam yemeği, ara öğün ve diyet yemeğinin hastane mutfağında pişirilmesi, pişmiş yemeğin rasyonlardaki adedine göre hastane idaresinin belirlediği dağıtım yerlerindeki yemek ofislerine taşınması ve sıhhi koşullarda muhafaza edilmesi, hastalara ve hasta refakatçilerine yataklarına, nöbetçi personele çalışma yerlerine servis verilmesi, bunun haricindeki personele ise hastane idaresinin belirlediği yemek salonlarında (tabakla şelf servis düzeninde) yemek servisi ve servis sonrası hizmeti verilecektir. Hastane İdaresinin belirlediği yemekhanelerde de masalara tabakla servis yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.…” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-L maddesinde “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir…”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanının ve idari şartnamenin ilgili maddelerinde isteklilerden sunulması istenen belgelerden;

 

TSE belgeleri; Türk Standart Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara uygunluğu gösteren belgeleri,

 

            ISO 9001:2000 belgesi; belirli aralıklarla denetime tabi tutulan ve kalite yönetim sistemlerine ilişkin standartlara uygun olan firmalara verilen belgeyi,

 

5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca; gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak alması zorunlu olduğu üretim izin belgesini,

 

Çalışma Bakanlığı işletme belgesi; İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması
Hakkında Yönetmelik uyarınca işyeri kurma iznine
esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerince, işletilmeye başlanılmadan önce alınması zorunlu olan belgeye,

 

            Gayrı sıhhi müesseseler ruhsatı; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca; faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek ve “gayri sıhhi müessese” olarak nitelendirilen müesseselerin faaliyete başlayabilmeleri için almaları gereken ruhsatı,

 

Yemek üretimi çalışma izin belgesi; Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre almak zorunda olduğu belgeyi ifade etmektedir. Ancak, bu belgenin hukuki dayanağı olan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla, kanunlaştırılmış ve KHK’de geçen belge artık 5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi hüviyetine bürünmüştür. Anılan Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, bu Kanunun yayımlanmasından önce alınan çalışma izni, üretim izni, özel gıda kontrol laboratuarı izni almış iş yerlerinin hakları saklı kalmakla birlikte anılan KHK’ye alınan yemek üretimi çalışma izin belgesi artık alınması mümkün olan bir belge değildir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan idari şartname düzenlemelerinden, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirttiği “iddia konusu belgelerin Aydın ili sınırları içinde anlaşmalı olunan başka bir işletmeye ait olarak istendiği” hususunu tevsik eder her hangi bir ifadeye rastlanılmamış olsa da; anılan teknik şartname düzenlemesi uyarınca, her ne kadar ihale konusu işin idare bünyesinde gerçekleştirileceği ve TSE ile İSO 9001:2000 belgesi dışındaki diğer belgelerin isteklilerin kendi işyerlerinde gösterdiği faaliyetlere ilişkin alınması zorunlu belgeler olduğu sabit olsa da; yemek üretimi alanında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişilerin hukuken bu alanda iştigal etmelerinin ön şartı, 5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi veya eski düzenleme uyarınca yemek üretimi çalışma izin belgesi, Çalışma Bakanlığı işletme belgesi ve GSM ruhsatına sahip olmalarıdır. Bu çerçevede; anılan belgelere sahip olmayan bir gerçek/tüzel kişinin yemek üretimi alanında iştigal etmesi mümkün olmadığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine uygun olarak isteklilere veya Aydın ili sınırları içindeki bir işletmeye ilişkin bu belgelerin istendiği, İSO 9001:2000 belgesinin ise anılan Yönetmeliğin 45 inci maddesi çerçevesinde kalite yönetim sistemi belgesi olarak istendiği sonucuna ulaşıldığından, 5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi veya 5179 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış yemek üretimi çalışma izin belgesi, Çalışma Bakanlığı işletme belgesi, gayrı sıhhi müesseseler ruhsatı ve İSO 9001:2000 belgesi istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak yemek üretimi çalışma izin belgesi ile 5179 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre izin belgesi aynı amaca hizmet eden belgeler olduğundan bu belgelerin bir arada fakat seçimli olarak istenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Buna karşın, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurularak Türk Standartları Enstitüsünce verilen kalite belgelerinden hangisinin istendiğine yönelik idarece bir belirleme yapılmayarak, istenen belgeler arasına “TSE belgesi” ifadesinin yazılması ile yetinilmiştir. İdarelerce, ihaleye teklif verecek gerçek/tüzel kişilerin ihale konusu işi ifa edilebilme kapasitelerini tespit etmeye yönelik kriterlerin, tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek ihale dokümanına dercedilmesi gerekmekte iken; başvuru konusu ihalede hangi TSE belgesinin istendiğine yönelik idarece somut bir belirleme yapılmadığından, bu hususun tereddüde mahal verebilecek nitelikte olduğu, dolayısıyla mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; ihale ilanının yayımlanması ile iddia konusu aykırılıklara vakıf olunduğu, dolayısıyla bu tarihten itibaren şikayet süresinin hesaplanması neticesinde şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı kanaatine ulaşıldığından başvurunun reddine karar verildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.” hükmü,

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan hüküm ve düzenleme uyarınca; ihale dokümanında yer alan mevzuata aykırılıklara ilişkin şikayet süresi, ihale dokümanının satın alınma tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvuru konusu ihalede, her ne kadar idarece şikayet dilekçesinde yer alan iddialara yönelik olarak irade beyan edilmiş olsa da; şikayet üzerine alınan kararda şikayet süresinin başlangıç tarihinin ihale ilanının yayım tarihi olduğu belirtilerek şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, doküman yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde;

 

“Hastane mutfağında herhangi bir nedenlerden dolayı (yangın, doğal afet v.b.) hizmetin özellik ve süreklilik arz etmesi nedeniyle hizemtin aksamaması için istekliler;


c) İhale tarihi itibariyle il sınırları içerisinde TSE belgesi bir mutfağın olduğuna dair belge veya TSE belgeli bir mutfakla noter onaylı sözleşmesini ihale teklif zarfında sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ilk fıkrasında idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemeler; Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “rekabet” ilkesinin tesis edilebilmesi için ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak tesis, makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması ilkesini getirmekte ve bu doğrultuda isteklilerin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanacakları makine, tesis ve ekipmanı taahhüt yoluyla temin etmelerine olanak sağlamaktadır. Başvuru konusu ihalede, Aydın ili sınırları ihale tarihi itibariyle TSE belgesi bir mutfağın olduğuna dair belge veya TSE belgeli bir mutfakla noter onaylı sözleşmesini ihale teklif zarfında sunulmasına yönelik düzenleme; mutfağa ilişkin taahhütname istenilmeyerek yalnızca belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ihale tarihi itibariyle yemek üretim tesisi bulunan firmalar ile bu firmalarla sözleşme yapan firmaların ihaleye katılmalarına olanak sağladığından bahisle, yukarıda yer verilen hüküm ve düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul