İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-552
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :58
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-552
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik / Hayriye Polat, Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak Fadel Apt. Nu 26/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Esenyurt Belediyesi Başkanlığı,Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı Nu 1 34510 Esenyurt Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37854
Başvuruya konu ihale:
 2007/154365 İhale Kayıt Numaralı “Destek Personeli Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.24.55.0196/2008-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Esenyurt Belediyesi’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Destek Personeli Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik / Hayriye Polat’ın 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37854 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen yol giderinin ayni olarak mı yoksa nakdi olarak mı karşılanacağının belli olmadığı,

 

            2) İdari şartnamede personele verilecek yemeğin idarece karşılanacağının, sözleşme tasarısında ise yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, bu düzenlemelerin birbiriyle çelişkili olduğu,

 

            3) İhale konusu işin ifasında gerekli olmamasına rağmen 3 adet 2007 model dizel binek aracının istenmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu,

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

            “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar arasında yol giderine yer verilmediği görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 6/D maddesinde ise;

 

“Yüklenici; sözleşme kapsamında çalışacak elemanların işe geliş ve gidiş ulaşımını sağlayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ulaşım bedeline ilişkin bir düzenleme yer almamasına rağmen, teknik şartnamede bu giderin yükleniciye ait olduğu düzenlenip buna ilişkin bir bedel öngörülmediğinden, yol giderinin ayni olarak karşılanacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde personele verilecek yemeğin idare tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir. Aynı şekilde teknik şartnamenin 6/C maddesinde de yüklenici tarafından görevlendirilecek personelin günlük yemeğinin idare tarafından verileceği düzenlenmiştir.

 

            Sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde ise yemek giderinin sözleşme bedeline dahil olduğu düzenlenmiştir.

 

Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde ihale dokümanının oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması düzenlenmiş ve idari şartnamenin sözleşme tasarısına göre öncelik taşıdığı düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca istekliler tekliflerini idari şartnameyi esas olarak hazırlayacaklarından teklif verilmesine engel bir durum olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak idarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

  İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde isteklilerden 3 adet 2007 model dizel binek araç istenmiş ve bu maddede;

 

“İstekliler kendi malı olan araçlar için fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter onaylı tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilecek araçlar için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 5/i maddesinde ise;

 

“Yüklenici, 3 adet 2007 model dizel binek aracı işin başlangıcından sonuna kadar hazır bulunduracaktır. (Araç, görev yapan personelin sevk ve takibinde kullanılacak olup; bakım, vergi, harç, sigorta ve her türlü amortisman giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.) Sadece dizel akaryakıt idare tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin birinci maddesinde işin konusu yıkım, çevre ve anket işlerinin yapılması için destek personeli hizmet alımı olarak düzenlenmiştir. Teknik şartnamenin 5/i maddesinde aracın görev yapan personelin sevk ve takibinde kullanılacağı belirtilmiştir. Bu araçların ihale konusu işin yapılmasında kullanılacağı anlaşıldığından bu araçların istenmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler gereğince, idareler bu Kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; tekliflerin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin söz konusu ihalede ihlal edildiği anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen İhalede;

 

        Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

 

  “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak idarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

           İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde isteklilerden 3 adet 2007 model dizel binek araç istenmiş ve bu maddede;

 

“İstekliler kendi malı olan araçlar için fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter onaylı tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilecek araçlar için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 5/i maddesinde ise;

 

“Yüklenici, 3 adet 2007 model dizel binek aracı işin başlangıcından sonuna kadar hazır bulunduracaktır. (Araç, görev yapan personelin sevk ve takibinde kullanılacak olup; bakım, vergi, harç, sigorta ve her türlü amortisman giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.) Sadece dizel akaryakıt idare tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin birinci maddesinde işin konusu yıkım, çevre ve anket işlerinin yapılması için destek personeli hizmet alımı olarak düzenlenmiştir. Teknik şartnamenin 5/i maddesinde aracın görev yapan personelin sevk ve takibinde kullanılacağı belirtilmiştir. Bu araçların ihale konusu işin yapılmasında kullanılacağı anlaşıldığından bu araçların istenmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Ancak istenilen araçlara ilişkin 2007 model olma şartının getirilmesinin ihaleye teklif verecek istekliler açısından eşitsizliğe neden olabileceği gibi, bu düzenlemenin ihaleye katılımı da engelleyeceği düşünüldüğünden, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

                       
                                  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul