İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-554
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :60
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-554
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi Nu 380 K 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sandıklı Devlet Hastanesi Baştabipliği,Ece Mah. İstasyon Cad. Nu: 30 Sandıklı / AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37794
Başvuruya konu ihale:
 2007/183277 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.24.74.0196/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sandıklı Devlet Hastanesi Baştabipliğince 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İstekli HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetlerinde kilit personel olarak en az 3 adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 3 bilgisayar programcısını ihaleyi almadan önce çalıştırdığını belgelemelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak Fonet firmasının çalıştırdığı bilgisayar programcılarından birinin firmada çalıştığını gösteren belgeyi teklif zarfında sunmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 12.1, 12.2, 12.3. 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9,12.11 ve 12.12 maddelerinin firmaları dışındaki ihaleye katılan hiçbir firma tarafından karşılanamayacağı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın demostrasyon sonucu yeterlik almasının mümkün olmadığı, ayrıca firmaları dışındaki isteklilerin diktasyon ve ses tanımlama konusunda çözümleri bulunmadığından yeterlik almalarının mümkün olmadığı, 

 

            3) Resmi, dini bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı,

 

            4) İdari şartnamede yer alan yüklenicinin hastaneden ödemesini almamış olsa bile işçilerin maaşını her ayın beşine kadar ödeyeceği ve ödenmediği taktirde her geçen gün için ceza ödeyeceği yönündeki düzenlemenin teklif verilmesini engellediği,

 

            5) İdari şartnamede demostrasyon yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen kontrol parametrelerinin Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak açık bir şekilde belirtilmediği,

 

            6) Teknik şartnamede yer alan sözleşmenin bitiminde lisansların firma tarafından kuruma hibe edileceği yönündeki düzenlemenin mevzuata ve Sağlık Bakanlığı genelgesine aykırı olduğu,

 

            7) Teknik şartnamede referans istenmesinin Sağlık Bakanlığı genelgesine aykırı olduğu,

 

            8) Teknik şartnamede çalıştırılacak personele ilişkin belgeler istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

9) İhale dokümanında Sağlık Bakanlığının 2007/94 numaralı genelgesine uygun düzenlemelerin yer almadığı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından istenecek adaptasyonlar konusunda problem yaşanacağı,  

 

 İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “(2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.”  hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın 07.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 14.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikten sonra 18.12.2007 tarihinde, idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik iddialarının yanında ihale dokümanına yönelik iddialara da yer verdiği görülmüştür. Başvuru sahibi Kuruma yaptığı başvurusunda da ihale dokümanına yönelik iddialara yer verdiği görülmüştür. İsteklilerin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti bulunmadığından başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik olan üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu iddiaları, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; “İstekli HBYS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetlerinde kilit (anahtar teknik) personel olarak en az 3 adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 3 bilgisayar programcısını ihaleyi almadan önce çalıştırdığını belgelemelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma olan Fonet Bil. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında sunduğu belgeler ile 3 bilgisayar mühendisi ve 2 bilgisayar programcısının bünyesinde çalıştığını tevsik etmesine rağmen, bilgisayar programcılarından birinin şirket bünyesinde bulunduğunda dair bir belgenin bulunmadığı görülmüştür. 14.12.2007 tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında da anılan firmanın bu belgesinin eksik olduğunun tespit edildiği görülmüştür. İdarenin 14.12.2007 tarih ve 8667 sayılı yazısı ile anılan şahsın şirket bünyesinde çalıştığına dair belgenin en kısa sürede idareye sunulması istenmiştir. Fonet Bil. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de 14.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan yazıları ekinde anılan şahsın adına prim ödendiğine ilişkin SSK sigortalı hizmet dökümünü sunduğu görülmüştür. Ancak bu belgede işyeri unvanının yer almadığı, işyeri numarası yer almasına rağmen, bu numaranın hangi firmaya ait olduğunun anlaşılamadığı görülmüştür. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, E – Belgelerin Sunuluş Şekli” kısmında;

 

  “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Tekrar İşe Giriş Bildirgesini internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderen işverenler için bu belgelerin sağ tarafındaki barkod, belgenin anılan Kurum tarafından alındığına dair onayı göstermektedir. Bu nedenle ihaleye katılacak isteklilerin sunacakları söz konusu barkodu taşıyan bu belgelerin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almasına rağmen, anılan firma tarafından sunulan belgede barkodun yer almadığı gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunun onayının da bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenlerle ihale üzerinde bırakılan firmanın anılan şahsın firma bünyesinde çalıştığını tevsik edemediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca bunun dışında idari şartnamenin 32 nci maddesinde;

 

“32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2 Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan firmanın anahtar teknik personel olarak öngördüğü çalışanlarından birinin bünyesinde çalıştığına ilişkin belgeyi sunmaması, idari şartnamede belirtilen tamamlattırılabilecek bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, idarenin anılan belgenin tamamlattırılmasına ilişkin işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 12.1 maddesinde Hasta Kayıt/Kabul Modülünün, 12.2 maddesinde Poliklinik Modülünün, 12.3 maddesinde Hasta Yatış, Yatan Hasta Takip ve Hasta Çıkış İşlemleri Modülünün, 12.4 maddesinde Vezne Modülünün, 12.5 maddesinde Eczane Modülünün, 12.6 maddesinde Radyoloji Modülünün, 12.8 maddesinde Stok Takip, Satınalma ve Demirbaş İşlemleri Modülünün, 12.9 maddesinde Döner Sermaye, Muhasebe, Fatura, Finansman İşlemleri Modülünün, 12.11 maddesinde Personel İşlemleri Modülünün ve 12.12 maddesinde Bilgi Yönetim, İstatistik ve Raporlama İşlemleri Modülünün düzenlendiği görülmüştür. Teknik şartnamenin 12.14.6.3 maddesinde ise;“Firmalar diktasyon ve ses tanımlama (voice recognation) konusundaki planlamalarını ayrıntılı olarak açıklamalıdırlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye teklif veren firmalar, teklif mektuplarında ihale dokümanını oluşturan bütün belgeleri inceleyip okuduklarını ve bütün koşulları kabul ettiklerini beyan ederek tekliflerini sunmuşlardır. Ayrıca idari şartnamede yüklenicinin idari şartname, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini veya birkaçını yerine getirmemesi nedeniyle hizmetin aksaması durumunda uygulanacak cezalara ilişkin hükümlere yer verildiği görülmüştür. İhaleye teklif veren tüm firmaların bu hususları göz önünde bulundurarak teklif verdiklerinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

           “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 Teknik şartnamenin 2.4.2 maddesinde; “Yüklenici donanımlar dahil sistemin düzenli ve kesintisiz olarak 24 saat çalışmasını temin etmelidir.” düzenlemesi,

 

5.11 maddesinde ise; “Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre alıcı ve satıcının koordinasyonu ile belirlenmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenlemeler ile işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışma yapılacağı anlaşılmış olmasına rağmen, çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısına yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyeceği, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Her ne kadar başvuru sahibi firma ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına itiraz ettiğinden bu iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiş ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında Kurulun, iddiaların incelenmesi sonucunda, iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi kararlarından birini vereceği düzenlenmiş olsa da, belirtilen aykırılık tekliflerin değerlendirilmesini de etkilediğinden ihalenin bu haliyle sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

“Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 52.2 maddesinde;

 

            “Yüklenici hastanemiz adına çalıştırdığı işçilerin maaşını (hastaneden ödemesini almamış olsa bile) her ayın 5’ine kadar ödeyecektir. Ödenmediği taktirde her geçen gün için 500,00 (beşyüz) YTL ceza ödeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde kontrol teşkilatına işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etme yetkisi verildiğinden ve işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmesi işin gereği gibi yapılması kapsamında değerlendirilebileceğinden idare tarafından bu konuda yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde;

“a) Demonstrasyon istenmesi: Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demonstrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demonstrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 56.3 maddesinde;

 

“İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirme aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyidi amacıyla tanıtım (tüm modüllerin kullanımını içeren) istemesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtım (demo) için ihale günü ve saati itibariyle tüm hazırlıklarını yapmış olacak ve ihale komisyonunun istediği gün ve saatte demoyu yapacaklardır. Demo sırasında hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının anılan Genelgesinde demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına dair açık, anlaşılır hükümlerin yer alması gerektiği belirtilmiştir. İdari şartnamede yer alan düzenlemede ise demonun teklifin tüm modüllerin kullanımı açısından teknik şartnameye uygunluğunun teyidi amacıyla yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla teklifte sunulan modüllerin teknik şartnamede yer alan modüllere ilişkin düzenlemeleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirme yapılacağı anlaşıldığından  başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde;

 

           “i) Hibe: Hizmet alımlarında, sözleşme süresinin bitiminde, hizmetin görülmesi sırasında kullanılan mal ve malzemelerin (gayr-ı maddi hak sınıfında yer alan yazılımlar dahil) idareye hibe edilmesi şeklindeki hükümlere yer verilmeyecektir. Sözleşme bitiminde yüklenici kendi isteği ile hibe etse dahi idare bu ürünleri kullanıp kullanmamakta serbesttir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Teknik şartnamenin 2.1.41 maddesinde;

 

           “VTYS lisansları sözleşme süresince 70 terminal kullanıcı lisanslı veya ana sunucu işlemci sayısına bağlı olarak sınırsız kullanıcı lisanslı olarak kurumun hizmetine sunulacaktır. Lisanslama kurum adına kullanılacak olup, sözleşme bitiminde firma tarafından kuruma hibe edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           VTYS lisanslarının sözleşme bitiminde firma tarafından kuruma hibe edileceği düzenlemesinin anılan genelgeye aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, I. Deneyime İlişkin Referans” kısmında;

 

“Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın�r�kabeti eng��lediği açıkça karar altına�alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi,

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 18.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinde ise;

 

“c) Referans istenmesi ve referansa ilişkin kriterlerin konulması: Bilgi sistemi alımlarında isteklilerden çözümlerine ait referanslar istenmeyecektir. Bunun yerine rekabeti engelleyici nitelikte olmayan, kurumun gerçek ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun “İş Deneyim Belgesi” istenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2.3.6 maddesinde;“Firma, HBYS alanında tecrübeye sahip olmalıdır. Bunu halen HBYS programının çalıştığı bir hastane referansı ile belgelemelidir.” düzenlemesi, 2.3.8 maddesinde ise; “Teklif veren firmaların benzer uygulamaları ile ilgili Türkiye’deki referanslarının listesi teklif ile birlikte verilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde yeterlik belgeleri arasında iş deneyim belgesi iştenmiş olmasına rağmen ayrıca isteklilerden referans istenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine ve anılan Genelgeye aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü,

 

Teknik şartnamenin 2.1.4 maddesinde;

 

“Her bir aşama için öngörülen adam-ay bilgisi ile teknik eleman isimleri ve unvanları da teklifte yer almalıdır. Firma teklifinde aşağıdaki bilgileri de vermelidir.

 

-Firmada çalışan toplam yazılım/donanım mühendisi, tekniker, teknisyen veya diğer teknik personel ve eğitmen sayıları.

 

-Bu projede çalışacak elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri ve konuları ile ilgili deneyimleri ve eğitimleri. 

 

-Halen bakım ve destek verdiği cihaz ve/veya yazılım sayısı hakkında detaylı bilgi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği düzenlenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede çalıştırılacak personel ile ilgili olarak belgelerin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 24.10.2007 tarih ve 2007/94 sayılı Genelgesinde;

 

“Bu itibarla, yukarıda bahsedilen “Sağlık-NET Entegrasyonu İçin Hastane Bilgi Sistemlerinin Temel Gereksinimleri.doc” dokümanı dikkate alınarak; Sağlık kurum ve kuruluş yöneticilerinin halen kullanılmakta oldukları Hastane Bilgi Sistemlerinin, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi/Sağlık-NET ile adaptasyon çalışmalarını başlatmaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, halen bir sözleşme kapsamında HBS kullanan hastanelerimizin, sözleşmelerinde yer alan “Mevzuatla ilgili değişikliklerin ve Bakanlığın talimatlarının HBS’ye aktarılması...” vb. maddeleri referans göstererek en geç 30 Eylül 2008 tarihine kadar HBS’yi tedarik ettikleri firmalara bu entegrasyonu yaptırmaları, sözleşmesi devam eden ancak, önümüzdeki süreçte yeni bir HBS almayı planlayan hastanelerimizin ise; Alım yaparlarken, sözleşmelerine “Sağlık-NET ile Bakanlığın belirlediği standartlara göre entegrasyonun sağlanması...” vb. şekilde bağlayıcı maddeler koymaları ve yine en geç 30 Eylül 2008 tarihine kadar tedarik edecekleri HBS’lerinin Sağlık-NET ile entegrasyonunun sağlanması” hususlarına yer verildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarelerin ihale dokümanında yapacakları düzenlemelerde belirtilen hususlara gözönünde bulundurmaları, Hastane Bilgi Sistemlerinin, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi/Sağlık-NET ile adaptasyonunun sağlanmasına yönelik maddelere yer vermeleri gerektiği anlaşılmıştır. Şikayete konu ihalede, Sağlık Bakanlığının Genelgesinde belirtilen maddelere ihale dokümanında yer verilmediği görüldüğünden, bu yönde düzenlemelere yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul