İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-555
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :61
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-555
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Turz. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak Nu:10/1 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Ağaccılar Köyü Mevkii BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37923
Başvuruya konu ihale:
 2007/163297 İhale Kayıt Numaralı “18 Kişi ile Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.24.83.0197/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “18 Kişi ile Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Turz. Tem. Med. Oto. Gıda  Dağ. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 37923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarına portör muayene ücretini de dahil ederek ihaleye teklif verdikleri, diğer teklif veren isteklilerin tekliflerinin her ne kadar işçilik ve giyim maliyetini karşılasa da karsız olduğu, ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adının 12 ay 18 kişi ile temizlik hizmet alımı olduğu ve 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde  fiyat farkı verileceği; “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 365 gün olduğu, işe 01.01.2008 tarihinde başlanıp, işin 31.12.2008 tarihinde işin sona ereceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

26.3. Ayrıca günlük yol bedeli olarak bir personel e brüt 3,07 YTL verilecek olup ücret bordrosunda gösterilecektir. Aylık gün sayısı 26’dır…teklif fiyata dahildir. Yemek hastanemizce karşılanacak olup, ücretsiz verilecektir. Giyecek ayni karşılanacak olup her işçi için birer adet verilecektir. İş önlüğü alt-üst (Ceket-pantolon) olacak, kumaşı ise terilen veya alpaka olacaktır.

           

            26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2’dir.

 

            26.6 Pazartesi, Salı ,Çarşamba ,Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

 

26.7 Ayrıca,

 

 Resmi ve Dini Bayram günleri (13.05 gün*6/8= 0,75*8=6’ar kişi olup), toplam 81 yevmiye brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bu günler teklif fiyata dahil edilecek ve 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesine göre bordroda gösterilecek ve nakdi ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi,

           

Teknik şartnamenin C maddesinde; “c.11) Temizlik hizmeti alımı işinde çalışacak personel lerden 3 (üç)’er aylık periyotlar halinde portör muayenesi yapılması zorunludur.” düzenlemesi,

 

“Hizmetin ifa şekli” başlıklı F maddesinde; “f.7) Firma temizlik işlerinde işçilerine sadece iş eldiveni  giydirecektir .Kesinlikle naylon veya lateks eldiven kullandırmayacaktır.” düzenlemesi,

 

“Atıkların taşınması ile genel esaslar” başlıklı f.20 maddesinde; “Tıbbi atıkların hastane içinde taşınması ile görevlendirilen taşıma ekibinin giyeceği turuncu tulum yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar,”

 

Aynı Kanunun 127 nci maddesinde ise, “126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye dercolunur.” hükmü mevcuttur.

 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

           

Anılan Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, portör muayene ücretinin teklif fiyatına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Buna göre yol gideri, resmi ve dini bayram günlerine ilişkin giderler ile %3 sözleşme gideri dahil giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 182.433,88 YTL olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İhale komisyonunun giyimle ile ilgili yaptığı fiyat araştırması neticesinde bir iş elbisesi için (alt üst) dikim hariç 15,19 YTL’lik kumaş tüketildiğinin belirlendiği ve bu hususun 22.11.2007 tarihinde tutanağa bağlandığı anlaşılmıştır.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Anılan açıklama yazısına istinaden isteklilerin açıklamaları incelendiğinde;

 

-         Sis-Tem San. Tic. Ltd. Şti., iş önlüğü için toplam 18 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 1 YTL), bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır. İhale komisyonu giyim tutarının fiyatın hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

-         Bengi Tem. Ltd. Şti., iş önlüğü için toplam 180 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 10 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır. İhale komisyonu giyim tutarının fiyatın hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır .

 

-         Avrupa Grubu Tic. Ltd. Şti., iş önlüğü için toplam 450 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 25 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği, ihale komisyonunun bu açıklamayı uygun gördüğü, kişi başı 25 YTL’nin hayatın olağan akışı ve mevcut piyasa koşulları içerisinde gerçeği yansıttığı gerekçesiyle anılan isteklinin üzerinde ihaleyi bıraktığı anlaşılmıştır.

 

-         Çetin Sos.Hiz. San.Tic. Ltd. Şti, iş önlüğü için toplam 684 YTL fiyat öngördüğü (kişi başı 38 YTL),  bu fiyatı da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır.

 

-         Burcum Plst. Tem. Ltd. Şti. iş önlüğü için toplam 216 YTL (kişi başı 12 YTL), portör muayenesi için 816,00 YTL fiyat öngördüğü,  bu fiyatları da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır.

 

İdarece söz konusu ihalede ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifine ilişkin açıklamalarının yeterli görüldüğü bu haliyle teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilmediği anlaşılmış olup, bu haliyle idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul