İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-56
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-56 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-560 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :65
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-56
Şikayetçi:
 Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Alemşah Mahallesi, Küçük Armağan Sok., Tilla Apt., No:2/3, KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kumluca Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kasapçayırı Mah., Hastane Caddesi, Antalya Yolu Üzeri, 07350, Kumluca / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34979
Başvuruya konu ihale:
 2007/144019 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme, Bahçe Bakım Kalorifer Yakma, Halkla İlişkiler ve Tamir Bakım Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.21.85.G014/2008-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kumluca Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Temizlik, Çamaşır Yıkama, Yemek Pişirme, Bahçe Bakım Kalorifer Yakma, Halkla İlişkiler ve Tamir Bakım Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pırıltı Temizlik Taah. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale bırakılan firmanın aşırı düşük açıklamasının uygun olmadığı, işçilerin yol gideri için servis taahhütnamesinin yeterli kabul edilemeyeceği, anılan firmanın 40 kişilik araca ilişkin  ya servis kira sözleşmesi ya da araçların sahibi olduğuna dair belgeleri sunması, eğer araçlar kendisinin ise yakıt, bakım, şoför maliyetlerini de teklifine dahil etmesi ve yine portör muayene maliyetinin de firmanın açıklamasında maliyet kalemi olarak belirtmesi gerektiği, firma sahibinin devamlı işin başında bulunmaması halinde 4 yıllık fakülte mezunu bir personel görevlendireceği istendiğinden bu personelin maliyetinin de açıklanmasının zorunlu olduğu iddialarına  yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarece Partem Tem. San. Ltd. Şti. ve İdealim Tem. San. Tic.Ltd. Şti. firmalarından aşırı düşük açıklaması istendiği ve açıklamaların uygun kabul edildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türü kısmında;

1- 40 kişi ile bahçe bakımı,çamaşır yıkama,ütüleme,yemek pişirme ve dağıtımı,kalorifer yakma ve malzemesiz temizlik hizmeti

 2-  1 kişi ile halkla ilişkiler ve danışma hizmeti

 3-  4 kişi ile tamir bakım ve onarım hizmeti” düzenlemesi,

 

26.1 maddesinde;

a)İşçilerin yol ihtiyacı yüklenici tarafından (toplu taşıma araçlarından bilet veya servis imkanlarıyla ayni olarak karşılanacaktır.)

b)İşçilerin yemek hizmeti hizmetin 24 saat devamlılığı nedeniyle hastane tarafından çıkarılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.

c) İşçilere bir takım kışlık ve bir takım yazlık  iş elbisesi ayni olarak diktirilerek verilecektir.

d)1.grup aşçı için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %60 fazlası,

     2.grup aşçı yardımcısı için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %40 fazlası,

     3.grup halkla ilişiler ve danışmanlık için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %25 fazlası,

     4.grup teknik personel için 4 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %35 fazlası

     5.grup temizlik,ilaçlama,bahçe bakımı,çamaşır yıkama ve ütüleme,yemek pişirme ve dağıtım işleri için 38 işçiye yürürlükteki asgari ücret

    e)Ulusal bayram ve genel tatil günleri 13,5 gün olarak tespit edilmiş olup Bu türlü tatil günlerinde işler devam ettirilecek olup 4857 sayılı İş Kanununun 47.maddesi gereği yapılan ücret ödemesi teklif fiyata dahildir.Bu Tatil Günlerinde 1 teknisyen,7 temizlik görevlisi ve 13,5 tatil gününün 7 gününü 1 aşçı, 6,5 gününü 1 aşçı yardımcısı dönüşümlü olarak çalışacaktır.” düzenlemesi,

 

 “Diğer Hususlar” kısmında;

55.2- İşyerinde firma sahibi işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek ,idarenin kabul edeceği Ev Ekonomisi, Otelcilik Turizm Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, İktisat, Hukuk veya İş İdaresi konularında eğitim görmüş 4 yıllık fakülte mezunu bir personeli görevlendirecektir.

 

55.15-Yüklenici her işçinin yol ihtiyacını ayni olarak bilet yada servis imkanlarıyla karşılayacaktır.

 

55.16- İşçilerin yemekleri hastaneden bedelsiz olarak verilecektir. İşçilere yüklenici tarafından, bir takım yazlık ve bir takım kışlık iş elbisesi ayni olarak diktirilerek verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Dokümana göre yapılan asgari maliyet hesaplamasında (ilave ücret dahil, giyim ve yol  hariç);

1.grup aşçı için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %60 fazlası

(14.565,47 YTL),

2.grup aşçı yardımcısı için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %40 fazlası

(12.727,52 YTL),

            3.grup halkla ilişiler ve danışmanlık için 1 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %25 fazlası

(11.162,19),

            4.grup teknik personel için 4 işçiye yürürlükteki asgari ücretin %35 fazlası

(48.672,87 YTL)

            5.grup temizlik,ilaçlama,bahçe bakımı,çamaşır yıkama ve ütüleme,yemek pişirme ve dağıtım işleri için 38 işçiye yürürlükteki asgari ücret

(7 ilave ücretli temizlik işçisi= 64.852,80 +31 temizlik işçisi  = 276.825,44  Toplam= 341.678,24 YTL)

 

Toplam İşçilik Maliyeti = 428.806,29 YTL’dir.

 

Toplu taşıma ücretleri üzerinden yol bedeli 28.080,00 YTL’dir.

 

Yol bedelinin toplu taşım bedeli üzerinden eklenerek hesaplanması sonucunda giyim hariç toplam asgari maliyetin 457.728,63 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Üzerinde ihale bırakılan isteklinin açıklamasında,

 

413.113,44 YTL işçilik,

21.060,00 YTL servis kira bedeli,

450,00 YTL giyim bedeli,

13.135,05 YTL % 3 sözleşme gideri,

3.381,08 YTL diğer giderler

 

şeklinde toplam 454.351,00 YTL teklif bedelinin açıklandığı, servis ve giyim bedelinin belgelendirildiği, servis için tedarikçi tarafından imzalanmış taahhütname ve aracın ruhsat fotokopisinin verildiği, giyim bedeli için de proforma faturanın açıklama ekinde sunulduğu görülmüştür.

 

Üzerinde ihale bırakılan firma, “diğer giderlere” ilişkin açıklamasında, bu maliyetin teknik şartnamenin 5/F maddesinde yer alan, “Yemekhanede her türlü soğuk hava deposu, pişirme, hazırlama, kurutma, soğutma, yıkama, saklama, taşıma, dağıtma, doğrama makinelerinin, self servis tepsileri, çatak, kaşık, kepçe, kevgir, tencereler, tavaların v.b. muhafazasından ve çalışır durumda bulundurulmasından yüklenici sorumludur.

            Bu cihazların arızalanması durumunda yetkili servisince onarımları yaptırılacaktır. Kaybolan veya hasar gören malzemenin tamiri ve aynen temininden yüklenici sorumludur.” düzenlemeye istinaden ortaya çıkabilecek maliyetler için öngörüldüğünü belirtmiştir.  

 

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde; “Altı ayda bir kere, ayrıca idarenin uygun gördüğü zamanlarda portör, T.B.C, Hepatit Muayenesini yaptıracaktır. Buna ait giderler firmaya aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin yukarıda anılan düzenleme gereğince portör muayene bedelinin de açıklanması gerektiği iddiası, bu maliyetin asli teklif bileşeni olmaması ve genel giderler içinde kabul edilmesi nedeniyle yerinde bulunmamıştır.

 

            Servis aracına ilişkin iddiası incelendiğinde; üzerinde ihale kalan firmanın henüz kendisiyle sözleşme imzalanmadığından aşırı düşük açıklaması aşamasında aracın sahibi olduğuna dair belge veya kira sözleşmesini sunmasının gerekmediği, aracın kapasitesine ilişkin idari şartnamede herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bu nedenle servisin sağlanacağının aşırı düşük açıklamasında taahhütname ile belgelendirilmesinin yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 55.2 maddesinde koordinasyonu sağlamakla görevli personelin maliyetinin de açıklamada yer alması gerektiği iddiası incelendiğinde; idarece yapılan düzenlemede firma sahibinin işin başında devamlı bulunamaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek bir personelin görevlendirileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 nolu bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmü uyarınca, genel yönetici olarak belirtilen personel için de en azından asgari ücret üzerinden maliyet öngörülmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Genel yönetici için asgari ücret üzerinden hesaplanan yol dahil maliyetin 9.572,57 YTL olduğu, 45 işçi ve bir genel yöneticinin toplam asgari maliyetinin toplu taşıma ücreti üzerinden hesaplanan yol dahil 467.301,20 YTL olduğu ve bu maliyet hesabına göre tüm geçerli tekliflerin asgari maliyetin altında kalacağı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, idarece genel yöneticiye ilişkin yapılan düzenlemenin tekliflerin isteklilerce sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında ve idarece değerlendirilmesinde belirsizliğe yol açtığı anlaşıldığından ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olmayan mevzuata aykırılık oluştuğundan ihalenin iptali gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Partem Parlayan Tem. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük açıklamasında kıyafetin bedelsiz olarak karşılanacağına dair tedarikçi firmadan alınmış taahhütname sunduğu, kıyafet için bedel öngörülmemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul