• Karar No: 2008/UH.Z-561
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :70
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-561
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak Nu 22/21 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Belediye Başkanlığı, Kültür Mah. İstiklal Cad. Nu 66 Aliağa / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1914
Başvuruya konu ihale:
 2007/161329 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Birimlerine Personel Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.02.43.0201/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Belediye Başkanlığı’nca 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediye Birimlerine Personel Destek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Akın-sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından sunulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin TÜRKAK onayının bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu ve bu işte sözkonusu belgenin mevzuat uyarınca istenemeyeceği, zaten istenilmemesi gereken bir belge nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının; “Belediye Çocuk Bakımevi ve idari-teknik personel hizmet alımı” olarak tanımlandığı, işi türünün “12 kişi Belediye Çocuk Bakımevi personeli (eğitici ve yardımcı hizmetler), 25 kişi bayındırlık ve teknik personel (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, usta, vb.), 12 kişi idare destek hizmetleri olmak üzere 49 personel çalıştırılması hizmet alımı” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.4 maddelerinde; “İsteklilerin kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001:2000) ve çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri gerekmektedir. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir...” düzenlemesine,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII\L numaralı maddesinde, “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında; “...Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

26.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifi ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesinde TÜRKAK markası bulunmaması ve belgeye ilişkin TÜRKAK teyidinin sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale konusu işin idare bünyesinde personel istihdamına yönelik bir hizmet alımı olduğu, işletmelerin çevreye verdikleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi için işletmelerin etkili bir yönetim sistemi oluşturmasına dair kuralları içeren çevre yönetim sistem belgesinin ihale konusu işin niteliği gereği istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin ihale dokümanına karşı süresinde yapılmış bir başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla anılan belgenin isteklilerce sunulması, idarece ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranılması gerektiği sonucuna varıldığından, çevre yönetim sistem belgesini  usulüne uygun olarak sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının “Belediye Çocuk Bakımevi ve idari-teknik personel hizmet alımı” olarak tanımlandığı, işi türünün “12 kişi Belediye Çocuk Bakımevi personeli (eğitici ve yardımcı hizmetler), 25 kişi bayındırlık ve teknik personel (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, usta, vb.), 12 kişi idare destek hizmetleri olmak üzere 49 personel çalıştırılması hizmet alımı” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, idarece çalıştırılması düşünülen personelin nitelik ve sayılarına yer verilmiş ve 1 sosyal gelişim uzmanı, 5 çocuk gelişim uzmanı, 3 çocuk bakıcısı, 1 servis şoförü, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 3 inşaat mühendisi, 2 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı, 1 elektrik mühendisi, 10 tekniker, 1 mimar, 2 marangoz, 2 kanalizasyon ustası, 3 iş makinesi operatörü, 2 danışma ve yönlendirme görevlisi, 4 halkla ilişkiler görevlisi, 1 sosyolog, 1 veteriner, 1 makam şoförü, 1 danışman, 1 kütüphane görevlisi ve 1 emlak uzmanı çalıştırılması öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhale dokümanında işin niteliğine ilişkin yapılan düzenlemeler ile yukarıda anılan mevzuat hükmü bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede idare adına çocuk bakımevinde ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmak üzere personel istihdamının öngörüldüğü, muhtelif işlerin belediye adına yapılması işinin işçilik hizmet alımı şeklinde, bir ihale yolu ile gerçekleştirilmek istenildiği, personel istihdamına yönelik bu tip bir alımın yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, idarede personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul