İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-564
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :74
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-564
Şikayetçi:
 Gürbüz Turizm san. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Caddesi No:36 Aliağa / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Belediye Başkanlığı, Kültür Mah. İstiklal Cad. No: 66 Aliağa / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38151
Başvuruya konu ihale:
 2007/161329 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Birimlerine Personel Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.25.14.0201/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Belediye Başkanlığı’nca 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediye Birimlerine Personel Destek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Gürbüz Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılan firmaların tekliflerinin düşük ve maliyetin altında olduğuna ilişkin idareye başvuruda bulunulduğu ancak idarece işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı gibi giderlerinin teklif bileşeni olarak öngörülmeyeceği cevabının verildiği, bir yılın sonunda işçilerin kıdem tazminatının hesaplanacağı ve bunun teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, kendi tekliflerinde bu giderin öngörüldüğü ancak diğer tekliflerde kıdem tazminatının dahil edilmediği ve bu nedenle tekliflerin asgari maliyetin altında olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “12 kişi Belediye Çocuk Bakımevi personeli (eğitici ve yardımcı hizmetler), 25 kişi bayındırlık ve teknik personel (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, usta, vb.), 12 kişi idare destek hizmetleri olmak üzere 49 personel çalıştırılması hizmet alımı” olarak tanımlandığı, işin süresinin 1.1.2008-31.12.2008 tarihleri arası olarak belirlendiği, ihale tarihi olarak 04.12.2007  tarihinin belirtildiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 Yapılacak ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri, işyeri hekimliği, kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca,

1.      Sosyal hizmet uzmanına (1 kişi) aylık brüt 1.884,60 YTL

2.      Çocuk gelişim uzmanına (5 kişi) her birine aylık brüt 1.186,50 YTL

3.      Çocuk bakıcılarının (3 kişi) her birine aylık brüt 977,10 YTL

4.      Servis şoförüne (1 kişi) aylık brüt 1.116,90 YTL

5.      Aşçıya (1 kişi) aylık brüt 977,10 YTL

6.      Aşçı yardımcısına (1 kişi) aylık brüt 907,20 YTL

7.      İnşaat mühendislerine (3 kişi) her birine aylık brüt 2.093,70 YTL

8.      Şehir plancısına (1 kişi) aylık brüt 1.884,60 YTL

9.      Şehir plancısına (1 kişi) aylık brüt 1.535,40 YTL

10.  Peyzaj mimarına (1 kişi) aylık brüt 1.884,60 YTL

11.  Elektrik mühendisine (1 kişi) aylık brüt 2.093,70 YTL

12.  Teknikerlerin (6 kişi) (Bakım-onarım teknikeri 1 kişi, inşaat teknikeri 1 kişi, elektrik teknikeri 4 kişi) her birine aylık brüt 1.256,70 YTL

13.  Teknikerlerin (3 kişi) (Bakım-onarım teknikeri 1 kişi, harita teknikeri 1 kişi, gıda teknikeri 1 kişi) her birine aylık brüt 1.256,70 YTL

14.  Mimara (1 kişi) aylık brüt 2.093,70 YTL

15.  Marangoza (2 kişi) her birine aylık brüt 1.256,70 YTL

16.  Kanalizasyon ustalarının (2 kişi) her birine aylık brüt 1.535,40 YTL

17.  İnşaat teknikerine (1 kişi) aylık brüt 1.744,80 YTL

18.  İş makinesi operatörlerinin (3 kişi) her birine aylık brüt 1.395,90 YTL

19.  Danışma ve yönlendirme hizmet görevlisine (2 kişi) her birine aylık brüt 1.395,90YTL

20.  Basın ve halkla ilişkiler hizmet görevlisine (1 kişi) aylık brüt 1.395,90 YTL

21.  Halkla ilişkiler hizmet görevlisine (3 kişi) her birine aylık brüt 1.256,70 YTL

22.  Sosyologa  (1 kişi) aylık brüt 1.256,70 YTL

23.  Veterinere (1 kişi) aylık brüt 1.535,40 YTL

24.  Makam şoförüne (1 kişi) aylık brüt 1.675,20 YTL

25.  Danışmana (1 kişi) aylık brüt 3.140,70 YTL

26.  Kütüphane görevlisine (1 kişi) aylık brüt 1.186,50 YTL

27.  Emlak uzmanına (1 kişi) 1.186,50 YTL ödenecektir.

28.  Yılbaşı günü ile resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yapılmayacaktır.

29.  Çocuk bakımevinde çalışacak ve sadece 10 kadın işçiye verilecek iş kıyafetleri şunlardır (5 çocuk gelişim uzmanı, 3 çocuk bakıcısı, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı) :

 a) Bir yıl süreli, bir çift plastik kadın terliği,

            b) Bir yıl süreli, bir adet keten kumaş iş önlüğü,

            Diğer işçilere iş elbisesi verilmeyecektir.

30.  İşçilere yemek ve yol bedeli ödenmeyecektir.

           31.Yukarıda (26.1) nci maddede belirtilen giderler ile aylık brüt ücret, SSK işveren sigorta primleri, iş elbisesi ücreti ile yüklenici kar ve sözleşme genel gider karşılığı teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmış, 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %3.5 olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yapılmıştır.

 

               İdari şartnamenin 26.1 maddesinde kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin teklif edilecek fiyata dahil olduğu belirtilmekle birlikte, istihdam edilecek personelden kaç kişinin kıdem tazminatı hak ederek işten ayrılacağının belirli olmadığı, ayrıca idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemlere aylık brüt ücret, işveren sigorta payları, kar ve sözleşme giderlerinin dahil olduğunun belirtilmesine rağmen kıdem tazminatına ilişkin bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla kıdem tazminatına ilişkin giderlerin genel giderler içerisinde düşünülerek aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak görülemeyeceği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında da, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerden salt giyim giderine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının; “Belediye Çocuk Bakımevi ve idari-teknik personel hizmet alımı” olarak tanımlandığı, işi türünün “12 kişi Belediye Çocuk Bakımevi personeli (eğitici ve yardımcı hizmetler), 25 kişi bayındırlık ve teknik personel (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, usta, vb.), 12 kişi idare destek hizmetleri olmak üzere 49 personel çalıştırılması hizmet alımı” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, idarece çalıştırılması düşünülen personelin nitelik ve sayılarına yer verilmiş ve 1 sosyal gelişim uzmanı, 5 çocuk gelişim uzmanı, 3 çocuk bakıcısı, 1 servis şoförü, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 3 inşaat mühendisi, 2 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı, 1 elektrik mühendisi, 10 tekniker, 1 mimar, 2 marangoz, 2 kanalizasyon ustası, 3 iş makinesi operatörü, 2 danışma ve yönlendirme görevlisi, 4 halkla ilişkiler görevlisi, 1 sosyolog, 1 veteriner, 1 makam şoförü, 1 danışman, 1 kütüphane görevlisi ve 1 emlak uzmanı çalıştırılması öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhale dokümanında işin niteliğine ilişkin yapılan düzenlemeler ile yukarıda anılan mevzuat hükmü bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede idare adına çocuk bakımevinde ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmak üzere personel istihdamının öngörüldüğü, muhtelif işlerin belediye adına yapılması işinin işçilik hizmet alımı şeklinde, bir ihale yolu ile gerçekleştirilmek istenildiği, personel istihdamına yönelik bu tip bir alımın yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, idarede personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, incelemeye konu ihale Kurulun 04.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-561 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul