İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-565
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :75
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-565
Şikayetçi:
 Cerit Güv. Sos. Hiz. Ltd. Şti., Tunus Cad. No:50/A-17 06680 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü, Aydoğmuş Sokak No:4 06600 Kurtuluş Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37872
Başvuruya konu ihale:
 2007/162923 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.24.66.0201/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cerit Güv. Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde dini ve milli bayram ile resmi tatil günlerinde fazla mesai yapılacak gün sayısının 12 olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresi içinde 13,5 gün resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü bulunduğundan bu düzenlemenin tekliflerin eksik hesaplanmasına neden olacağı,

 

            2) İdarece fiyat farkına ilişkin olarak yapılan düzenleme ile sözleşme süresince sigorta primi ve işsizlik sigortası primi oranlarında meydana gelecek artışlar karşılanamayacağından, yapılan düzenlemenin fiyat farkı kararnamesine aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 10.5.2 maddesinde kaloriferhanede çalıştırılacak personele 6 ayda bir portör muayenesi yapılmasının istenildiği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bu gider kaleminin teklif fiyata dahil edileceğine dair düzenlemeye yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “…Dini ve milli bayram ile resmi tatil günlerinde fazla mesai yapılacak gün sayısı 12 ve personel sayısı 200 kişi olup, aylık brüt asgari ücretin 1/30’u kadar verilecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir. Ancak idare tarafından gün ve kişi sayılarında değişiklik yapılması halinde gerçekleşen miktar kadar fazla mesai ödenecektir…” düzenlemesi yapılmış, birim fiyat teklif cetvelinde sözkonusu gidere ilişkin ayrı bir iş kalemine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede dini ve milli bayram ile resmi tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıkça düzenlendiği, tekliflerin ihale dokümanında yer alan gün ve personel sayısına uygun olarak verilmesi gerektiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin bu günlerde iş artışı veya eksilişine imkan verecek şekilde düzenlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarının fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller  24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın “Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark” başlıklı  8 inci maddesinde;

            “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;

            “Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili bölümleri aşağıya çıkarılmıştır:

           

            Asgari Ücrete İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Detaylar:

            İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı (505) ve haftalık çalışma saati (45) saat olacaktır. Asgari ücret tespit komisyonlarınca ihale (son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretin arttırılması halinde, eski ve yeni brüt asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan dolayı doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği yükleniciye ödenecek veya kesilecektir...” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan düzenlemede, brüt asgari ücretin artması halinde bu farktan doğan sosyal sigorta primi değişikliği ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan farkın yükleniciye ödeneceği belirtilmesine rağmen, prim oranları değişikliğinden kaynaklanan farkların yükleniciye ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmamasının eksiklik teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı belirtildiğinden, sözkonusu durumun esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işte 157 kaloriferci çalıştırılacağının belirtildiği, teknik şartnamenin 10.5.2 maddesinde, “Kaloriferhanede çalıştırılacak personelin ateşçi belgesine sahip olması, doğalgaz ile çalışan kazanlar için Resmi Kuruluşlardan alınmış kurs gördüğüne dair belgeye sahip olması, vucutça sağlam, sıhhatli, ciğerleri ile ilgili bir hastalık geçirmediğine dair portör muayenesinin yapılmış olması ve 6 ayda bir portör muayenesinin yapılması gerekir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde portör muayenesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte, teknik şartnamelerdeki düzenlemede, sözkonusu giderin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşılmakta olup, ihale dokümanının bir bütün olması nedeniyle bu şekilde yapılan düzenleme teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olmadığından, sözkonusu aykırılık esasa etkili  bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelmeye  konu ihalede;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin miktarı “311 temizlikçi, 157 kaloriferci ve 37 çamaşırcı olmak üzere toplam 505 işçi ile ilaçlama dahil hizmet alımı” olarak tanımlandığı, 7.3.3 maddesinde temizlikte sarf edilecek malzeme miktarına yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinin ise,

                                                                            “Birimi     Miktarı       Teklif Edilen   Tutarı

                                                                                                              Birim Fiyat

1- Temizlikçi, kaloriferci, çamaşırcı personel        Kişi        505*12 ay     

(İşçilik maliyeti, yol bedeli, yemek bedeli,

giyim bedeli, temizlik malzemesi ve ekipman

bedeli, ilaçlama bedeli ve diğer giderler dahil)

2- Fazla çalışma bedeli                                         Kişi        200*12 gün                     

 

Şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M numaralı maddesinde Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında, “2 –Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.                         

 

İhale dokümanında temizlik hizmetinde kullanılacak malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceği yolunda düzenleme yapıldığı halde birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemelerinin idarece ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği, temizlik malzemelerinin personelden bağımsız bir kalem olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde personel maliyetlerine bağlı olarak belirlenmesi neticesinde yalnızca temizlik malzemeleri veya personel sayısı üzerinden iş artışı veya iş eksilişine gidilmesi durumunda anılan hususun belirsizlik yaratacağından birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun hazırlanmadığı,

 

Bu nedenle; 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                 

                                                                       

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/M numaralı maddesinde Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında, “2 –Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin miktarı “311 temizlikçi, 157 kaloriferci ve 37 çamaşırcı olmak üzere toplam 505 işçi ile ilaçlama dahil hizmet alımı” olarak tanımlandığı, 7.3.3 maddesinde temizlikte sarf edilecek malzeme miktarına yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinin ise,

                                                                            “Birimi     Miktarı       Teklif Edilen   Tutarı

                                                                                                              Birim Fiyat

1- Temizlikçi, kaloriferci, çamaşırcı personel        Kişi        505*12 ay     

(İşçilik maliyeti, yol bedeli, yemek bedeli,

giyim bedeli, temizlik malzemesi ve ekipman

bedeli, ilaçlama bedeli ve diğer giderler dahil)

2- Fazla çalışma bedeli                                         Kişi        200*12 gün                     

 

Şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.                           

 

İhale dokümanında temizlik hizmetinde kullanılacak malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceği yolunda düzenleme yapıldığı halde idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemelerinin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği, temizlik malzemelerinin personelden bağımsız bir kalem olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde personel maliyetlerine bağlı olarak belirlenmesi neticesinde yalnızca temizlik malzemeleri veya personel sayısı üzerinden iş artışı veya iş eksilişine gidilmesi durumunda anılan hususun belirsizlik yaratacağı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemeleri için ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması durumunda yüklenici lehine fazla ödeme yapılması ve kamu kaynağının harcanması hususunda kamu zararına yol açması muhtemel olduğundan, tespit edilen aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle kurul kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul