• Karar No: 2008/UH.Z-567
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :165
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-567
Şikayetçi:
 Adem Elektrik Sosyal Hizm. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Hazım Uluşahin İşmerkezi A Blok Asma Kat Nu 110 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Huzurevi Müdürlüğü, Taptuk Emre Mah. 1576. Sok. Nu 9 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2528
Başvuruya konu ihale:
 2007/185910 İhale Kayıt Numaralı “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Hizmet Alımı Malzemeli Temizlik İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.03.30.0202/2008-2 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karaman Huzurevi Müdürlüğü tarafından 26.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Hizmet Alımı Malzemeli Temizlik İhalesine” ilişkin olarak Adem Elektrik Sosyal Hizm. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarih ve 2528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerindeki kısmının personel giyim maliyeti ile şartnamede öngörülen malzeme ve ekipman bedelini karşılamaya yetmeyeceği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; İdarece 08.01.2008 tarihinde şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alındığı, söz konusu kararların başvuru sahibine aynı tarihte tebliğ edildiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin altıncı maddesi gereği başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken başvuru sahibinin bu süre aşılarak 23.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale sürecine devam edilmesi kararının tebliğini takip eden yedinci gün usulüne uygun olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. İdare tarafından şikayet başvurusu üzerine alınan şikayetin uygun bulunmadığı ve ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararın usul yönünden, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar diğer isteklilere bildirilir.” şeklindeki 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Ancak anılan idari işlemin mevzuatta belirtilen usule uygun olarak alınmamış olmasının işlemi yoklukla malul kılmayacağı, işlemin bizzat İdare veya Kurum tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar hukuk alemindeki icrai niteliğinin devam edeceği, ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması yönündeki idare iradesinin açık olmasına rağmen bunun başvuru sahibi tarafından süresinde itirazen şikayet konusu edilmediği, dolayısıyla Kurum tarafından yapılacak denetimi harekete geçirecek olan başvurunun süreye ilişkin usul yönünden reddedilmesine ve idarece sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığının tespitine, bu bağlamda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin itirazen şikayetin süre geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceğine ilişkin düzenlemesi ile aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının;

 

          “İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          e) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,

          koşulları aranır.”

 

Şeklindeki hükmü birlikte değerlendirildiğinde, başvuru hakkında iddiaların incelenmesine geçilmesine ilişkin şartların oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                        

                                                                  

 

 

 

 

4734 Sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

          

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.

 

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

(2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

(3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

Düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, idarece başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının da alındığı, söz konusu kararın 08.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, bu nedenle “idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu” yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı, zira başvurunun ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam ve sözleşmenin imzalanması kararına karşı yapılmadığı, anılan Yönetmelikte düzenlenen üç günlük sürenin Kanunda hüküm altına alınan onbeş günlük itirazen şikayet süresini ortadan kaldırmayacağı, anılan Yönetmelik düzenlemesinin Kanuna aykırı olduğu dolayısıyla incelenen ihalede esasın incelenmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul