İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-569
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :79
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-569
Şikayetçi:
 Serhat Tabldot Temz. İnş. Hayv. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Toplu İşhanı Nu 17 K 1 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Hürriyet Mah. Tekman/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2253
Başvuruya konu ihale:
 2007/187343 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.02.89.0202/2008-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu tarafından 26.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Serhat Tabldot Temz. İnş. Hayv. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.01.2008 tarih ve 2253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin Kırıklar-Yare Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakılmasının Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 53, 56 ve 61 inci maddelerine aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye ait idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde işin niteliğine göre iş kazaları meslek hastalıkları risk prim oranının farklı şekilde belirtilmesine rağmen, 506 sayılı Kanun hükümleri karşısında basiretli bir tacirin bir işyerinde tehlike sınıfları ne kadar farklı olursa olsun aynı işyeri için en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddini dikkate alması gerektiği, ihalenin teklifini en yüksek prim haddinden sunmayan Kırıklar-Yare Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 maddesinde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”nin isteklilerce sunulmasının mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter olarak belirlendiği, idari şartnamenin aynı hususa ilişkin 7.3.1 maddesinde ise sunulması istenen iş deneyim belgesinin tutarının teklif edilecek bedele oranının %40 olarak belirlendiği anlaşılmış, ihale ilanı ile idari şartname arasındaki anılan uyumsuzluğun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru konusu iddiaya ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinde, iş deneyimine ilişkin olarak pilot ortak Kırıklar Ltd. Şti. adına düzenlenmiş iki adet belgenin sunulduğu, bunlardan ilkinin özel sektöre taahhüt edilen hizmetler kapsamında bulunduğu, belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine uygun olmayacak şekilde, işe ilişkin sözleşme ve faturalara yer verilmeden sunulduğu, diğer iş deneyim belgesinin ise 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından usulüne uygun olarak ve ihale dokümanındaki oranı karşılayacak şekilde sunulduğu görülmüştür.

 

            Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında özel ortak olan Yare Ltd. Şti. adına düzenlenmiş iş deneyimine ilişkin belgenin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan S.S. Gökdemir Konut Yapı Kooperatifi tarafından düzenlendiği, belgenin işe ilişkin fatura ile sözleşmeden oluştuğu anlaşılmıştır. İdarenin ihale komisyon kararının 27.12.2007’de onaylanmasını müteakip ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına 31.12.2007’de yazdığı yazı ile, iş deneyimi ile ilgili anılan belgelerden faturaların asıllarının veya onaylı suretleri ile çalıştırılan personele ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri talep ettiği, isteklinin işe ilişkin faturanın noter onaylı örneğini idareye sunduğu, personel prim ödemelerine ilişkin olarak ise herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür.

 

            İdare tarafından ihale kararı onaylandıktan sonra eksik bilgi ve belge tamamlatılmasının 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi karşısında mümkün olmadığı, kaldı ki eksikliğin de tamamlanmadığı tespit edilmiş olup, iş ortaklığında özel ortak olan Yare Ltd. Şti. tarafından sunulan geçerli bir iş deneyim belgesinin bulunmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının, “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” şeklindeki düzenlemesi karşısında, geçerli bir iş deneyim belgesi sunmayan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde İdarenin, çalıştırılacak personele ilişkin sigorta prim risk oranları hakkında SSK Sigorta İl Müdürlüğünden alınan yazıya uygun olarak; temizlik işçileri (12 kişi) için iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranını %2, kalorifer işçileri (iki kişi) için %2.5 ve bekçi (bir kişi) için %1.5 olarak belirlediği, yaklaşık maliyetin de bu oranlar göz önünde bulundurularak tespit edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi isteklinin iddiasının ihale dokümanının belirtilen düzenlemesine ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinin isteklilerin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklarına ilişkin hükmü ile aynı maddenin “Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” şeklindeki son fıkrası karşısında, bu konudaki başvuru hakkında herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler 4734 sayılı Kanunun 36, 37 ve 38 inci maddelerinde yer almakta olup, başvuru konusu ihaledeki diğer istekli Ahmet Beyoğlu-Beyoğlu Ticaretin teklifinin, idarece teklif edilen yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

           

            İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 09.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden, aynı tarihte 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul