İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-57
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-57 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-570 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :67
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-57
Şikayetçi:
 Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemek. Petrol Ürün. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,, Sakarya Caddesi No: 30 K. 4 Adapazarı/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Esenköy/Kozlu ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35186
Başvuruya konu ihale:
 2007/127243 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.01.2008 tarih ve 08.22.02.G015/2008-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Selim Taşımacılık İnş. Yemek. Petrol Ürün. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (o) bendinde, işletme belgesinin isteklilerce sunulması gerektiği hususuna yer verildiği, buna karşılık işletme belgesinin, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi mutfağında ve yemekhanesinde yapılacak malzemeli yemek hizmeti işini içermediği, bu belgenin, girişimcilerin kendilerine ait olarak kurdukları işyerlerinde kurulum izninin alınabilmesi için işyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği hususlarını sağladıklarını gösteren belge olduğu, bu nedenle ihaleye katılımda işletme belgesinin yeterlik kriteri olarak aranmasının, amacı dışında bir düzenleme olduğu, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği,

 

            2) Teknik şartnamede çalıştırılacak 60 personele 2’şer takım kıyafet verileceği, personel kıyafeti konusunda idarenin onayının alınacağı hususlarına yer verildiği ve kıyafetin teklif fiyata dahil olduğu, ancak teknik şartnamede, isteklilerin maliyetlerini çıkarmaya elverişli şekilde kıyafetlerin özelliklerine yer verilmediği, bu durumda isteklilerin kıyafetler için hangi maliyeti öngöreceklerini bilemedikleri, sözleşme sonrası idarenin onayına bağlı olan kıyafetin istekli ile idare arasında ihtilaf doğmasına neden olabileceği, kısacası bu düzenlemelerin rekabeti engelleyici ve keyfi nitelikte olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, idareye şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu olmasına karşılık, idareye sunulan şikayet dilekçesine, anılan belgelerin fotokopilerinin eklendiği anlaşıldığından, başvuruya ilişkin hukuki değerlendirme ve inceleme, iddiaların incelenmesi kapsamında başvurudaki iddialarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İşe ait idari şartnamenin ve ihale ilanın 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu yemek hizmeti işi, 60 personel ile 1 yıl süreyle yerine getirilecek olup, işe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde bu işin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi mutfağında gerçekleştirileceği hususuna yer verilmiştir.

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinde, 4857 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak işletme belgesinin, ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

 

“İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir. Anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi”  ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı;

 

Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

 

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

 

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”

 

şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra  bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

 

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama paralelinde, idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında, isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme  Belgesi” de aynı gerekçelerle istenilmemesi gerektiği dikkate alındığında, idarece işe ait idari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinde, 4857 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak işletme belgesinin istenilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin “İşin Yürütülebilmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar” başlıklı bölümünde, “Yüklenici firma, mutfak, yemekhane, servisler ve yemek yapımında çalışan personelin giyeceği kıyafeti kendi karşılayacak ve personel görevi esnasında bu kıyafeti giyecektir. Personel başına yazlık (2 adet t-shirt, 1 adet pantolon ve 1 çift lacivert sabo) ve kışlık (2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet t-shirt) olmak üzere 2’şer takım kıyafet verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin ve ihale ilanın 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu yemek hizmeti işi 60 personel ile 1 yıl süreyle yerine getirilecektir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin açıklamalar kapsamında, giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtileceği hususuna yer verilmiş olmakla birlikte, idarenin giyeceğe ilişkin olarak ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin, başvuru konusu ihalede mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir..” şeklinde değiştirilmiştir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

              İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, idareye şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi gerekmekte ise de, başvuru sahibinin Kuruma başvuru dilekçesinin ekinde, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklendiği anlaşılmıştır. Bu durumda, idareye şikayet başvurusunda bulunan istekli olabilecek sıfatını haiz şirketin, Kuruma başvuruda bulunan şirketle aynı şirket olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, Kuruma yapılacak başvurularda hak kaybının önlenmesi ve şikayet sürecinin mümkün olan en kısa sürede ve en ucuz şekilde sonuçlandırılması hususu ile objektif hukukun en az giderle, en kısa sürede ve en az zorlukla gerçekleşmesini sağlamak, usul ekonomisinin bir gereğidir. Bu nedenle, uyuşmazlığın çözümünde etkisiz ve ikincil nitelikteki kimi usul işlemlerinin ihmal edilmesi, inceleme sürecini hızlandırarak bu süreci kısaltmaya da hizmet etmektedir. Bu itibarla, başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmesi gerektiği görüşüyle,Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi” yönündeki karara katılmıyorum.
                                                                                                          

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul