İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-570
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :80
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-570
Şikayetçi:
 Nursel BAYMAZ/Can Yemek Sanayi, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak No:8 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi, Kızılay Sokak No:4 06100 Sıhhiye Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2525
Başvuruya konu ihale:
 2007/167045 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı ve 2009 Yılı Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.03.36.0203/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı ve 2009 Yılı Malzeme Dahil 24 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Nursel BAYMAZ/Can Yemek Sanayi’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, anahtar teknik personele ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu, bu aykırılığa ilişkin olarak idareye başvurmalarına karşın herhangi bir düzeltici işlem yapılmayarak ihaleye devam edildiği, ihalede rekabet şansı elde edebilmek için ihaleye teklif vermek durumunda kaldıkları, bu amaçla teklifleri kapsamında anahtar teknik personel olarak belirlenen aşçıbaşı için istenilen turizm otelcilik meslek yüksek okulu veya aşçılık meslek lisesi diploması yerine milli eğitim bakanlığınca düzenlenen ustalık belgesini sundukları, ancak ihale komisyonu tarafından sundukları ustalık belgesi kabul edilmeyerek ihale dışı bırakıldıkları, ihalede rekabet ortamı oluşmadığı için başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

Anahtar teknik personel olarak:

 

1- 1 Diyetisyen: dört yıllık üniversite mezunu olup mezuniyet belgesinde “diyetisyen”  ünvanı bulunacaktır.

 

2- 1 Diyet aşçısı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığından diyet aşçısı kurs programını tamamlamış kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir 

 

3- 1 Aşçıbaşı: Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi Diploması ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon ve menü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci Maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü,

 

 İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anahtar teknik personel, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında faaliyet gösterdiğinin, bünyesinde alanında uzman niteliğine sahip personel istihdam ettiğinin, en nihayetinde ihale konusu hizmet alımı işini layıkıyla yerine getirebileceğinin göstergesi olarak kabul edildiği için yeterlik kriteri olarak belirlenmektedir. Bu nedenle ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalışacak teknik personel, aynı zamanda anahtar teknik personel olarak gösterilememektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda, ihale konusu işe ait idari şartnamede anahtar teknik personele yönelik olarak yapılan düzenlemeler değerlendirildiğinde, işin yerine getirilmesinde istihdam edilecek teknik personel niteliğinde olan 1 adet diyet aşçısı ve 1 adet aşçıbaşının anahtar teknik personel olarak belirlendiği, bu belirlemenin mevzuata aykırı olduğu; diğer taraftan anahtar teknik personel olarak belirlenen 1 adet diyet aşçısı ve 1 adet aşçıbaşının işin uzmanı olduklarının tevsik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu beslenme, organizasyon, menü planlama ve diyet aşçısı kurs bitirme eğitim belgelerinin istenmesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yer alan anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu hususunun meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, meslek odası bulunmuyorsa mezuniyet belgesiyle tevsik edileceği hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-236 sayılı kararı ile ihale dokümanında tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddialarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik kısmı hususunda değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-236 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul