• Karar No: 2008/UH.Z-571
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :81
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-571
Şikayetçi:
 Altın-Al Özel Güv. Sis. Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mah. Cumhuriyet Sok. Asoğlu Apt. Altı Zemin Kat No:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Merkez/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38696
Başvuruya konu ihale:
 2007/147882 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçeler Müdürlüğü Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.25.90.0203/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Bahçeler Müdürlüğü Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altın-Al Özel Güv. Sis. Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personele yönelik olarak yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Park bahçeler müdürlüğü personel çalıştırılması hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü; “15 adet kalifiye eleman, 235 adet düz işçi, 1 adet arazöz, 1 adet binek araç, 1 adet traktör” şeklinde,

 

 “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin; “Yükleniciden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel istenmektedir; Ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı, 5 yıl deneyimli, 1 adet; İşletmeci veya İktisatçı, 5 yıl deneyimli, 1 adet” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci Maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü,

 

İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliliğin Belirlenmesinde Diğer Hususlar” başlığı altında, “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anahtar teknik personel, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında faaliyet gösterdiğinin, bünyesinde ihale konusu hizmet alanında uzman niteliğine sahip personel istihdam ettiğinin, en nihayetinde ihale konusu hizmet alımı işini layıkıyla yerine getirebileceğinin göstergesi olarak kabul edildiği için yeterlik kriteri olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği belirtilmiş; anahtar teknik personelin taşıması gereken kriterler ise, ihale konusu hizmetin uzmanı olması ve ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şeklinde belirlenmiştir.

 

İhale konusu işe ait idari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden, ihale konusu hizmetin Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan park ve bahçelerin bakım ve temizliğinin 250 işçi, 1 adet arazöz, 1 adet binek araç ve 1 adet traktör ile yaptırılması işi olduğu anlaşılmaktadır. İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında, anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet ziraat mühendisi veya peyzaj mimarının ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu hususunda tereddüt bulunmamakla birlikte, yine anahtar teknik personel olarak öngörülen 1 adet işletmeci veya iktisatçının uzmanlık alanının ihale konusu hizmetin alanıyla ilgili olmadığı, bu nedenle, bu düzenlemenin anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği ilkelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesi; “51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

 

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemenin, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 51 nci maddesi ile aynı olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının bu haliyle tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine imkan vermediği ve bu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyeceği tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul