İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-572
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :82
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-572
Şikayetçi:
 Erem Harita İnş. Mühendislik Plan. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Lale Caddesi No:28/2 NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü, 20 Temmuz Mah. M. Parmaksız Cad. No:37 50100 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38373
Başvuruya konu ihale:
 2007/163769 İhale Kayıt Numaralı “Mera Aplikasyon ve Harita Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.25.50.0203/2008-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mera Aplikasyon ve Harita Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Erem Harita İnş. Mühendislik Plan. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38373 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer işe ilişkin olarak ihale ilanında ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Esas iş olarak mera aplikasyon ve harita yapım işleri ile birlikte imar uygulama ve kamulaştırma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmasına karşın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “sayısal kadastral harita yapım işine” ilişkin iş deneyim belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) “Sayısal kadastral harita yapım işi” bu benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilebilecekse, ihale dokümanında bu hususta açık bir düzenleme bulunmaması nedeniyle ihaleye teklif veremeyen çok sayıda firmanın ihaleye katılımının sağlanması için ihalenin iptal edilerek işin yeniden ihale edilmesi gerektiği,

 

           

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Aplikasyon ve harita yapım işi”, fiziki miktar ve türü “9.464,9 hektar 452 parsel”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş; “Esas iş olarak mera aplikasyon ve harita yapım işleri ile birlikte imar uygulama ve kamulaştırma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlenmiştir. İhale konusu işe ait ilanın 4.4 maddesinde de aynı tanıma yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

  Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, benzer iş belirlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımındaki kriterlerin dikkate alınarak yapılması ve yapılan bu belirlemelerin Kanunun temel ilkelerinden olan rekabet ilkesine uygun olması gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede yapılan benzer iş tanımında, mera aplikasyon ve harita yapım işleri, imar uygulama ve kamulaştırma işlerine yer verilmiş olup ihaleye katılımı sınırlayıcı ve rekabeti engelleyici bir durum tespit edilmemiştir.

 

Kadastral haritalar, arazi üzerinde bulunan parsellerin geometrik konumlarını, sınırlarını ve hukuki durumlarını gösteren haritalardır. Mera aplikasyonu ve harita yapım işi ise, kadastro çalışması yapılmış yerlerde mera sınırlarının tespit edilmesi ve mera üzerindeki yollar, geçitler ve su kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesidir. Dolayısıyla, sayısal kadastral harita yapım işi ve mera aplikasyonu ve harita yapım işi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler taşıyan hizmetlerdir. Ayrıca, sayısal kadastral harita yapım işlerinde kullanılan GPS aleti, elektronik ölçü aletleri ve teknik personel aynı şekilde mera aplikasyon ve harita yapım işinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle, mera aplikasyon ve harita yapım işi ile sayısal kadastral harita yapım işlerinin benzer nitelikte işler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak, Tapu ve Kadstaro Genel Müdürlüğünce yapılan Zonguldak ili 6 ncı grup sayısal kadastral harita yapım işinde alt yüklenici olarak çalıştığına dair sözleşmeyi ve ekinde sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri ile idarenin onay yazısını sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sayısal kadastral harita yapım işine ait iş deneyimini tevsik edici belgelerin benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satıldığı ve ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, bu alanda faaliyet gösteren firmalar tarafından mera aplikasyon ve harita yapım işi ile sayısal kadastral harita yapım işinin benzer nitelikte işler olduğunun bilinebileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale dokümanında yapılan benzer iş tanımında açıkça sayısal kadastral harita yapım işine yer verilmemesinin ihaleye katılımı engellediği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek işin yeniden ihale edilmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul