• Karar No: 2008/UH.Z-574
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :85
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-574
Şikayetçi:
 Olgu Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Cad. Liman İşhanı No:386 Kat:7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi,Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37628
Başvuruya konu ihale:
 2007/175405 İhale Kayıt Numaralı “Yazılım Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.24.25.0207/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 04.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Yazılım Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Olgu Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.12.2007 tarih ve 37628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde ihale konusu işi yerine getirmek için 5 bilgisayar mühendisinin ve 10 bilgisayar programcısının anahtar teknik personel olarak çalıştırıldığının belgelenmesinin istendiği, anahtar teknik personelin ihtiyaç ölçüsünü bilimsel veya yasal olarak belirleyen bir kuralın olmadığı, asgari yeterlik kriteri olarak tespit edilen anahtar teknik personel sayısının Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde düzenlenen; “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir” düzenlemesine aykırı olduğu, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta istekli firmaların mevcut kadrolarının bu hizmetleri verebilecek büyüklükte olmasını gerekçe gösterdiği, idarenin ihaleyi vermeyi düşündüğü firmayı tarif ettiği,

 

            2) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler içerisinde idari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde İzmir ili içinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli (TS 13149/Nisan 2005 işyerleri – yazılım hizmetleri veren genel kurallar) yazılım destek birimi bulunduğuna dair belge, kalite ve standarda ilişkin belge olarak 7.3.3 maddesinde ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istendiği, bu belgelerden birisinin olmasının o kuruluşun kalite sertifikasyonu için yeterli olduğu, bu nedenle bu iki belgenin birlikte istenemeyeceği,

 

            3) İdari şartnamenin 7.4 maddesi ile daha önce Oracle veritabanı ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılarak geliştirilmiş yazılım hizmetlerinin benzer iş olarak düzenlendiği, bu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtladığı,

 

            4) İdari şartnamenin 13.3 maddesindeki; idare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir, düzenlemesinin yazılım ihalesiyle bir ilgisinin olmadığı,

 

            5) Teknik şartnamenin 4.2., 4.3., 4.14. ve 5 inci maddelerinin rekabeti ve şeffaflığı engelleyici olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin 7.3.2.a alt maddesinde; “İstekliler ihale konusu işi yerine getirmek için 5 (beş) bilgisayar mühendisi, 10 (on) bilgisayar programcısını anahtar teknik personel olarak çalıştırıldığını belgelemek zorundadır. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.” düzenlemesine, teknik şartnamenin 4.12 maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.13 maddesinde; “Firma ihale konusu hizmeti yerine getirebilmek için hizmet süresince Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 5 (beş) bilgisayar mühendisi, 15 (on beş) bilgisayar programcısı, 1 (bir) bilgisayar teknisyeni, Eşrefpaşa Hastanesinde görevlendirilmek üzere 1 (bir) bilgisayar mühendisi ve 1 (bir) bilgisayar programcısı bulunduracaktır. Ayrıca Kent Bilgi Sistemlerine katılmış olan ilçe belediyelerinde 1 (bir)’er eğitim destek elemanı bulunduracaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı tüm birimleri, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ilçe belediyelerinde yapılacağı düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde; “İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.13 maddesi dikkate alındığında işin 6 bilgisayar mühendisi, 16 bilgisayar programcısı, 1 bilgisayar teknisyeni, 9 eğitim destek elemanı ile yapılacağı anlaşılmıştır. İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesi ile isteklilerden ihale konusu işi yerine getirmek için 5 bilgisayar mühendisi, 10 bilgisayar programcısını anahtar teknik personel olarak çalıştırdıklarını belgelemeleri istenmektedir. Çalışacak toplam personel sayısı, işin Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı, Kent Bilgi Sistemlerine katılmış olan ilçe belediyelerinde sadece 1’er eğitim destek elemanı bulundurulacağı dikkate alındığında 15 tane anahtar teknik personel istenmesinin fazla olduğu ve ihaleye katılımı kısıtladığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde; “İstekliler İzmir ili içinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli (TS 13149/Nisan 2005 işyerleri – yazılım hizmetleri veren genel kurallar) yazılım destek birimi bulunduğuna dair belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesine, 7.3.3 maddesinde; “İstekliler ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.13 maddesinde; “Firma ihale konusu hizmeti yerine getirebilmek için hizmet süresince Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 5 (beş) bilgisayar mühendisi, 15 (on beş) bilgisayar programcısı, 1 (bir) bilgisayar teknisyeni, Eşrefpaşa Hastanesinde görevlendirilmek üzere 1 (bir) bilgisayar mühendisi ve 1 (bir) bilgisayar programcısı bulunduracaktır. Ayrıca Kent Bilgi Sistemlerine katılmış olan ilçe belediyelerinde 1 (bir)’er eğitim destek elemanı bulunduracaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı bölümünün 13 üncü paragrafında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.13 maddesi dikkate alındığında işin idarenin binasında yapılacağı anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar gereğince iş idarenin binasında yapılacağı için hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

  

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

                       

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde daha önce Oracle veritabanı ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılarak geliştirilmiş yazılım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden idarenin Oracle veritabanını kullandığı bu veritabanına sahip olduğu, incelemeye konu ihalede de idarenin halen kullandığı Oracle veritabanına yazlım destek hizmeti aldığı, idarenin ihyacının sahip olduğu Oracle veritabanına destek yazılımı almak olduğu, bu destek hizmetini ise ancak Oracle veritabanı konusunda uzman olanların sağlayabileceği sonucuna varıldığı için benzer iş tanımının ihaleye katılımı kısıtlayıcı olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin 13.3 alt maddesinde; “İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 13 üncü maddesinin 13.3 alt maddesinde yapılan düzenleme işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili olup, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 13 üncü maddesinin 6 nolu dipnotunda yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin 4.2 maddesinde; “Firma idarenin sahip olduğu Oracle veritabanı yönetim sistemleri yazılımı ile diğer Oracle ürünlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Bilgi Sistemleri’ne katılmış ilçe belediyelerindeki sunuculara ve kullanıcı bilgisayarlarına kurmak, bakımını yapmak ve güncel tutmakla yükümlüdür.” 4.3 maddesinde; “Yeni hazırlanacak ve güncellemesi yapılacak olan tüm programlar, ORACLE veritabanı yönetim sistemi ve yan mödülleri (Developer Forms, Developer Reports, Developer Graphics) kullanılarak hazırlanacaktır.” 4.14 maddesinde; “Belediye bünyesinde görevlendirilen bilgisayar mühendislerinden en az biri Oracle 9i veritabanı ve en az bir personelde Oracle10g veritabanı yönetim sistemi konusunda eğitim almış olmalıdır ve bununla ilgili belgeleri işe başlamadan önce idareye vermelidir.” 5 inci maddesinde; “Daha önce Oracle veritabanı ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılarak geliştirilmiş yazılım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.2, 4.3, 4.14 ve 5 inci maddeleri benzer iş tanımı ile ilgili olduğu ve benzer iş tanımının ihaleye katılımı kısıtlayıcı olmadığı sonucuna varıldığı için teknik şartnamenin bu maddelerinin rekabeti ve şeffaflığı engelleyici olmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            İnceleme konusu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; iki adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir teklifin sunulduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) İhale konusu işin  “Yazılım Destek Hizmeti Alımı” olduğu, İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde daha önce Oracle veritabanı ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılarak geliştirilmiş yazılım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde de aynı düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş”; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İhale konusu işin yazılım destek hizmeti alımı olduğu, dolayısıyla yazılım destek hizmeti konusunda düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin kabul edileceği  göz önüne alındığında, idari şartnamede sadece Oracle veritabanı ve Oracle uygulama geliştirme araçları kullanılarak geliştirilmiş yazılım hizmetleri işlerinin benzer iş olarak öngörülmesi sonucu anılan veritabanı dışında yazılım hizmetlerine ait iş deneyim belgesine sahip istekli olabilecekler açısından  rekabeti engelleyici, katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ve bu haliyle anılan Yönetmelikteki benzer iş tanımına da aykırılık teşkil ettiğinden, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği,       

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul