En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-578
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :89
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-578
Şikayetçi:
 Deranoğlu İnşaat Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Nigar ATABEY İse Caddesi 4. Sokak Güneş Plaza Kat 5/18 Diyarbakır
 İhaleyi yapan idare:
 DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü Şanlıurfa Yolu 3. Km. Kayapınar / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 281.6
Başvuruya konu ihale:
 2006/143697 İhale Kayıt Numaralı “2006.21.K.B.O.09-Grubu:Bakım Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2007 tarih ve 08.03.55.G012/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından 27.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2006.21.K.B.O.09-Grubu:Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Deranoğlu İnşaat Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarih ve 281.6 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            Başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından 27.11.2006 tarihinde yapılan “2006.21.KBO.09 Grup Nolu Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Deranoğlu İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Lim. Şti.’nin vekili tarafından açılan davada, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince 07.05.2007 tarih ve E:2006/2142, K:2007/677 sayılı kararıyla sonuçlandığı ve anılan kararda “idari merci tecavüzü bulunduğundan dosyanın Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi” yönünde hüküm tesis edildiği belirtildiğinden, söz konusu davaya ilişkin adı geçen mahkeme kararının, dava dilekçesinin ve eklerinin gönderildiği anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ihale edildiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmeyen ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

          İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak şikayet dilekçesi ve eklerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı’na  gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul