• Karar No: 2008/UH.Z-579
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :90
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-579
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Üzeri 5. Km 42160 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37801
Başvuruya konu ihale:
 2007/177450 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bina ve Tesislerin Temizlik İşleri İle Bahçe Bakım İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.24.72.G014/2007-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bina ve Tesislerin Temizlik İşleri İle Bahçe Bakım İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede giyim için parasal tutar belirtildiği, bunun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca, nakdi olarak brüt günlük 3,50 YTL yemek, 2,20 YTL yol bedeli teklif fiyatına dahildir. Nakdi olarak karşılanacak yemek ve yol giderlerinin aylık gün sayısı 22’dir. Her bir işçiye 2  takım iş elbisesi (Önlük, Pantolon), 1 Adet ayakkabı (spor veya bez ayakkabı olmayacak) karşılığı 100 YTL verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde; ”İşçilerin çalışma esnasında giyecekleri iş elbiseleri yüklenici tarafından yeni olarak karşılanır. Buna göre herbir işçiye 2 takım iş elbisesi (önlük, pantolon) l adet ayakkabı (spor ayakkabı veya bez ayakkabı olmayacak) verilecektir.

 

Bir işçi için 100,00 YTL tutarındaki giyecek bedeli yüklenici tarafından karşılanır. Giyecekler İdarece onaylandıktan sonra (Uygun görüldükten sonra) işçilere dağıtılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 13 üncü bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece şikayet üzerine alınan kararda, belirtilen tutarın kıyafet bedelinin asgari maliyeti olduğu, bu bedelin altındaki tekliflerin istenilen nitelikte giyimi karşılamayacağı belirtilmiştir.

 

İdarenin, teklif değerlendirmesi aşamasında 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük sorgulaması yoluyla piyasa şartlarına göre giyim maliyetlerini değerlendirmesinin mümkün olduğu, idari şartnamede işçilerin kıyafet gideri olarak 100 YTL verileceğinin belirtilmiş olmasının yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

           1- Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; toplam 40 kişinin çalışacağı belirtilmiştir. Aynı şartnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Yüklenici temizlik işlerinde çalıştıracağı işçilerin çalışma surelerim her bir işçiyi günlük 7,5 saat haftada en fazla 45 saati geçmeyecek şekilde planlayacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri İdarece, temizliğin şekli, verimlilik ve İdarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup, yüklenici İdarenin kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en çok üç gün önceden yükleniciye şifahi olarak bildirilir. Resmi bayram günlerinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü mesai saatlerine göre hareket edilir. Dini bayram tatili süresine hafta sonu tatili öncesi veya sonrasına rastlayan günlerin de ilave edilmesiyle oluşan uzun tatil durumunda, Yüklenici yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az 3 gün önceden İdareye verecektir. Yüklenici İdarenin hazırladığı bu çalışma programına uyar ve bayramda çalışan işçilere yemek ve yol ücreti öder.” düzenlemesi yer almaktadır.

           İhale dokümanında resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma yönünden yapılan düzenlemede gün sayısının ve bu günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmediği, bu nedenle düzenlemenin isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “İdare gerek gördüğü durumda işçi sayısını %10 oranı kadar eksiltip veya artırabilir. Yüklenici bu konuda herhangi bir itiraz hakkına sahip değildir. İdare işçilerin belirtilen işyeri arasındaki sayısal dağıtımını değiştirmeye (TCK işyerleri arasında işçi kaydırmaya) yetkilidir.

 

Şartnamenin 1 inci maddesinde yazılı iş yerlerinin ve 2 nci maddesinde niteliği belirtilen işlerin yapılabilmesi için 40 işçiyi müteahhit firma işyerinde bulunduracaktır. İdare gerek gördüğü hallerde (Çalışanların yetersizliğini tespit ettiği hallerde) işçi sayısının artmasını talep edebilir. Bu durumda ihale bedeli tahmin edilen bedelin üzerine çıkamaz ve müteahhit firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen şartname hükmünün  iş eksilişi ve artışı sonucu doğuracak şekilde düzenlendiği, sözleşmenin  götürü bedel  üzerinden imzalanacağı dikkate alındığında  düzenlemenin  mevzuata aykırı olduğu  anlaşılmıştır. Ayrıca, iş artışı durumunda ihale bedelinin tahmin edilen bedelin üzerine çıkamayacağı ve yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı yönündeki düzenlemenin de sözleşmede bedelin net olarak belirtileceği ve yapılan işin bedelinin yükleniciye ödenmesi gerektiği göz önüne alındığında, “tahmin edilen bedel” şeklindeki ifadenin sübjektif nitelikte olması ve sözleşme kapsamında bedel ödemeksizin iş gördürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul