İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-582
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :96
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-582
Şikayetçi:
 Güven Temizlik İlaçlama Oto Emlak Kerest. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti., F. Altay Cad. O.Yerebakan ve Kestaneciler İşhanı No: 25 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kaş Devlet Hastanesi Başhekimliği,Hastane Cad. No: 37 07580 Kaş / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38505
Başvuruya konu ihale:
 2007/186562 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.25.54.G015/2008-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kaş Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Güven Temizlik İlaçlama Oto Emlak Kerest. Turz. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşe ait idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesindeki; “Çalışacak elemanların işe alınıp işten çıkarılması mesai saatleri görev yeri ve seçimi izin süreleri ve donanımı konularında hastane ile tam bir işbirliği hakinde olacağına ve çalışan personelin her türlü mali ve hukuki yükümlülüklerinin firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname” ile “Yüklenici tarafından doğabilecek hastanenin zararına olan işlem hatalarından hastane idaresine karşı sorumlu olacağına firma personelinin hastane donanımına ve yazılımına vereceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname” yönündeki düzenlemelerin ihale ilanında bulunmadığı, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Kendilerine satılan ihale dokümanının 07.12.2007 tarihinde imza altına alındığı, buna karşılık ihalenin 04.12.2007 tarihinde ilan edildiği, bunun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde; “Çalışacak elemanların işe alınıp işten çıkarılması mesai saatleri görev yeri ve seçimi izin süreleri ve donanımı konularında hastane ile tam bir işbirliği hakinde olacağına ve çalışan personelin her türlü mali ve hukuki yükümlülüklerinin firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname” ile “Yüklenici tarafından doğabilecek hastanenin zararına olan işlem hatalarından hastane idaresine karşı sorumlu olacağına firma personelinin hastane donanımına ve yazılımına vereceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname”nin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında, ihaleye katılımda sunulacak belgeler arasında yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, işe ait ihale ilanında, söz konusu belgelere yer verilmemekle birlikte, anılan ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde, “Bu İhalede istekliler teklif dosyalarını hazırlarken idari şartname,teknik şartname, ihale ilanına ve ihale sözleşmesi metnine göre düzenlemeliler.
Not:Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler idari şartnamede belirtilmiştir.”
yönünde düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale ilanında yer verilmesi gereken hususlar belirtilmiş olup, bu kapsamda, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler sayılmıştır.

 

Her ne kadar söz konusu belgelerin niteliği itibariyle makine ve ekipmana ilişkin olmadığı ve bu itibarla bu belgelerin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında düzenlenmesinin uygun olmadığı anlaşılmış ise de, bu belgelerin niteliği dikkate alındığında, anılan belgelere ihale ilanında yer verilmemesinin esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait ihalenin Kamu İhale Bülteninde 04.12.2007 tarihinde ilan edildiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamındaki ihale onay belgesinden, ihale yetkilisinin ihaleye çıkılması hususunu 21.11.2007 tarihinde onayladığı, ayrıca, idari şartname ve teknik şartnamenin son sayfasını 07.12.2007 tarihinde imzaladığı tespit edilmiştir.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, bu dokümanın şikayetçi tarafından 10.12.2007, diğer istekliler tarafından 12.12.2007, 18.12.2007 ve 19.12.2007 tarihlerinde satın alındığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 21 inci maddesinde, “İdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamındaki ihale onay belgesinden, ihale yetkilisinin ihaleye çıkılması hususunu 21.11.2007 tarihinde onayladığı, ayrıca, idari şartname ve teknik şartnamenin son sayfasını 07.12.2007 tarihinde imzaladığı tespit edilmiş ise de, bu hususun esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;                                    

 

1- İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde; “Çalışacak elemanların işe alınıp işten çıkarılması mesai saatleri görev yeri ve seçimi izin süreleri ve donanımı konularında hastane ile tam bir işbirliği hakinde olacağına ve çalışan personelin her türlü mali ve hukuki yükümlülüklerinin firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname” ile “Yüklenici tarafından doğabilecek hastanenin zararına olan işlem hatalarından hastane idaresine karşı sorumlu olacağına firma personelinin hastane donanımına ve yazılımına vereceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağına dair taahhütname”nin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında, ihaleye katılımda sunulacak belgeler arasında yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale ilanında yer verilmesi gereken hususlar belirtilmiş olup, bu kapsamda, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler sayılmıştır.

 

Her ne kadar söz konusu belgelerin niteliği itibariyle makine ve ekipmana ilişkin olmadığı ve bu itibarla bu belgelerin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında düzenlenmesinin uygun olmadığı anlaşılmış ise de, bu belgelerin niteliği dikkate alındığında, anılan belgelere ihale ilanında yer verilmemesinin, 4734 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aykırı olduğu,

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, ancak her iki teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle anılan ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul