İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-584
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :98
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-584
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti, A.T.B İş Merkezi C Blok No: 70 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği, Karamanlı Mah. Hastane Caddesi- BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38909
Başvuruya konu ihale:
 2007/173062 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.2627.G020/2008-03 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama  Sağlık  Hizm.  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede kendi tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük açıklamalarının idarece yeterli bulunmayıp teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarece isteklilerden On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti, Zehra İnş. Temizlik İlaçlama, Adalı Güv. Op. San. Tic. Ltd. Şti, Bayındır Sos. Hiz. İnş. Bilgisayar Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve BDNE Temizlik Nak. Oto Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

Başvuru sahibi On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 177.966,87.- YTL ve  giyim maliyetinin ise 11,50.- YTL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü uyarınca isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunmaları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin, bu giderlerini nasıl karşılayacağına ilişkin belgelerle desteklemeleri ve bu belgelerinde işin yapılabileceğine dair delil oluşturması için, belge tutarlarının, piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olması gerektiği, başvuru sahibinin 32 adet kışlık giysi, 32 adet yazlık giysi ve saç bonesi, 32 çift terlik, 6 çift çizmenin 11,50 YTL’ye karşılanacağına ilişkin proforma fatura sunmuş olması, söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceğinin belgelendirilmiş olacağı anlamına gelmemektedir.

 

Sonuç olarak; On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelinin, piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenden idarenin başvuru sahibine ait aşırı düşük teklif açıklamasını yeterli bulmayarak teklifini değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

   

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 ncü maddesinde; “….günlük yol bedeli nakdi olarak verilecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir. Aylık gün sayısı 26 olup, bir işçiye verilecek 1 günlük yol ücreti bürüt 3,07.-YTL’dir ve teklif fiyata dahildir. Çalışacak personelin yemek ihtiyacı idarenin yemekhanesinden karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Yemek bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bir işçi için 1 günlük yemek bedeli 3,35.-YTL’dir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gün esas alınacaktır.. Yüklenici çalıştıracak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin ihale konusu işte çalışacak personelin “Yemek, Yol Bedeli, Kıyafet ve Sosyal Haklar” başlıklı 9 ncu maddesinin  sosyal haklar başlıklı 3 üncü alt maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı personelin yol masrafını karşılamakla mükelleftir. Yol ücreti aylık 26 gün üzerinden, günlük 2 otobüs bileti ücreti kadar olacaktır. (Otobüs biletlerine gelen fiyat farkları maaşa yansıtılacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik şartnamenin 9 ncü maddesinin sosyal haklar başlıklı 3 ncü  alt maddesinde; günlük yol masrafının 2 otobüs bilet ücreti kadar olacağı, ayrıca otobüs biletine gelen fiyat farklarının maaşa yansıtılmasının gerektiği düzenlemesinin yer aldığı,  

İdari şartnamenin 26.3 ncü maddesinde ise; günlük yol bedelinin nakdi olarak verileceği, 1 (bir) günlük yol ücretinin  bürüt  3,07.-YTL olarak teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 20 nci maddesinde “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”  hükmü yer almaktadır.

İdari ve teknik şartnamede yol bedeline ilişkin yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde yol bedelinin idari şartnamede nakdi olarak ön görüldüğü, teknik şartnamede ise ayni olarak belirlenmiş olduğu, dolayısıyla ihale dokümanlarını oluşturan belgelerde idare tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı anlaşılmış olup bu durum anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık içerdiği gibi, tekliflerin idarece sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine de  engel teşkil edecek niteliktedir. Bu aşamada ihale dokümanında yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen düzenlemelere ilişkin düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevcut ihale dokümanı ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle; 4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul