İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-591
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :148
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-591
Şikayetçi:
 Kral Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 69 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi,Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi 61012 Sokak Nu 63 A Torun Apt. Kat 5 Daire 14 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1057
Başvuruya konu ihale:
 2007/183375 İKN|li “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2008 tarih ve 08.01.39.0085/2008-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarih ve 1057 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesinin 18.12.2007 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanının firmaları tarafından satın alındığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında, özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamının sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak  kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bileşen olarak değerlendirilemeyeceği düzenlemesine yer verilmesine rağmen, idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde teçhizata ilişkin kaleme yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

   

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesi 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL. başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

             Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

           Şikayet konusu ihalede, başvuru sahibince idareye yapılan başvuru üzerine idarenin verdiği   cevap yazısında; birim fiyat  teklif  mektubu ekinde yer alan  birim  fiyat  cetvelindeki “melsubat-teçhizat” tabirinden kastedilen şeyin ihale dokümanı özel teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde miktarı ve cinsi tarif edilen giyim malzemeleri olduğu belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul