İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-593
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :102
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-593
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği İstasyon Cad. Doğan Sok. No:13 Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1538
Başvuruya konu ihale:
 2007/178475 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmet Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2008 tarih ve 08.0212.G023/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Baştabipliği  tarafından 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2008 tarih ve 1538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1)  İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) fıkrasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Üretim Sicil Belgesi’nin istendiği, ancak hizmet  idareye ait işyerlerinde verileceğinden, gıda üretim ve sicil belgelerinin istenmemesi gerektiği,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.2.4 maddesinde, besin zehirlenmesi olaylarına karşı doğabilecek tüm zarar ve masrafların karşılanacağına dair taahhütname istendiği, böyle bir taahhütname istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

3) İdari şartnamenin 7.3.2.10 maddesinde, yangınlara karşı oluşabilecek zararların karşılanacağına dair taahhütname istendiği, ancak Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde öngörülen iş yerinin korunması ve sigortalanmasına yönelik sorumlu merci, sigorta türü, teminat ve limitlerin dokümanda yer almadığı,  bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

         

          Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, anılan eksikliğin giderilmesi için Kuruma başvurulması gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği  anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemmiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, idarece gönderilen 30.01.2008 tarihli ihale süreci bilgi formundan  ihalenin idare tarafından 10.01.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

   

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul