İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-594
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :176
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-594
Şikayetçi:
 Altın-Al Özel Güvenlik Sis. Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, İpekyol Mahallesi Cumhuriyet Sokak Asoğlu Apt.Altı Zemin K No:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, 13 Mart Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Yenişehir-MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3532
Başvuruya konu ihale:
 2007/183777 İhale Kayıt Numaralı “Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ve Ara İstasyonunun 2008 Yılı 24 Kişilik Bakım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2008 tarih ve 08.04.35.0078/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından 14.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ve Ara İstasyonunun 2008 Yılı 24 Kişilik Bakım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Altın-Al Özel Güvenlik Sis. Tem. İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 31.01.2008 tarih ve 3532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

   İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

   İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 26.3.2 maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4757 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak ihale dokümanında resmi ve tatil bayram günü sayısı belirtilmediği gibi, bu günlerde çalışacak personel sayısına ilişkin düzenlemede yapılmadığı,

 

2) İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde; “Ayrıca, -Çalışılacak personele 1 Aylık (26 gün) yemek ücreti brüt olarak 65,00.-YTL ödenecek olup ücret bordrosunda gösterilecektir. – Mamul yemek alımı yapılan kuruluşlarda; temizlik güvenlik vb. işlerde çalışanların yemekleri, mamul yemek alımını üstlenmiş firma ile özel hizmet alımını üstlenen firmanın yapacakları bir protokol çerçevesinde ücreti mukabilinde karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamede nakdi ve ayni olarak yapılacağının öngörülmesinin çelişkili olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 26.3.3 maddesinde; teknik şartnamede adları, miktarları, özellikleri belirtilen malzeme ve ilaçlamada kullanılacak ilaçlama bedelinin, teknik şartnamede adları, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedellerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ancak idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ihale konusu hizmetin yapılması için gerekli olan makine ve teçhizatların kuruluşça karşılanacağı ve isteklilerce zimmetleneceğinin düzenlendiği ve 2 düzenleme arasında çelişki bulunduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararın alınmamış olması nedeniyle ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın usulüne uygun alınmadığı  tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırılmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesine,

 

  
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul