İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-596
  • Toplantı No: 2008/ 07
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 07
Gündem No :146
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-596
Şikayetçi:
 Zen Temizlik Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti Ordu Caddesi Nu 36 K.2/2 Bandırma/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sok. No: 10 67030 Merkez/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1126
Başvuruya konu ihale:
 2007/170393 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.01.44.0041/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetiihalesine ilişkin olarak Zen Temizlik Gıda Elek. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin 11.01.2008 tarih ve 1126 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde belirleme yapılmadığı,

 

            2) Teknik şartnamede mutfak kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan boya, fayans tamiri vb. bakım/onarım giderlerinin yükleniciye ait olduğu yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 4 üncü maddesinde istekli ihale dokümanının satın almakla, ihale dokümanında yer alan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılacağı yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il müdürlüğünden alınmış Çalışma İzni, Gıda Sicil Belgesi ve Gıda üretim İzni ile Sağlık Müdürlüğünden alınmış Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatının istenilmesinin, bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunda şikayetçinin isminin yer almadığı (farklı bir ismin yer aldığı) tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ilişkin olarak, Kamu İhale Kurulunun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z- 411 sayılı kararıyla 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

İncelenen ihale, Kamu İhale Kurulunun anılan kararıyla iptal edilmiş olup Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul