En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-599
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :99
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-599
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Etimesgut Belediye Başkanlığı, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No:5 Etimesgut /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 576
Başvuruya konu ihale:
 2007/169963 İhale Kayıt Numaralı “81 Adet Park ve Yeşil Alan Bakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2008 tarih ve 08.00.65.G020/2008-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Etimesgut Belediye Başkanlığı’nca 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “81 Adet Park ve Yeşil Alan Bakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ihale işlemlerinin değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerek görülür ise inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin ilanının 06.11.2007 tarihinde KİK bülteninde yayımlandığı, anılan ilanda şartname bedelinin 4.000,00.-YTL olarak belirlendiği, bu haliyle ihaleye katılımın kısıtlandığı, diğer yandan idareye konunun düzeltilmesi için 12.11.2007 tarihinde verilen şikayet başvurusuna idarenin 03.01.2008 tarihinde cevap verdiği, idarenin bu konuda mevzuata aykırı uygulama yaptığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin iddia gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 28 nci maddesinde; “….Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” ile,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.”

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde; “81 Adet Park ve Yeşil Alan Bakım İşi” ihalesinde ihale doküman bedeli olarak; anılan işe ait ilanın 7 nci, idari şartnamenin 4.1 nci maddesinde 4.000,00,-YTL olarak istenildiği, konuya ilişkin bastırılan ihale dokümanı için yapılan giderler ve bunun doküman başına nasıl yansıtıldığının ayrıca ihale dokümanı içinde yer alan belgeler için gerekli giderlerin neler olduğuna ilişkin net bir hesaplamanın yer almadığı tespit edilmiştir.

  

      Konuya ilişkin olarak; Kurumumuzca  23.01.2008 tarih ve 460 sayılı yazı ile idareye ihale doküman bedelini oluşturan belge ve bilgilerin onaylı birer suretlerinin istenildiği, söz konusu idarece 24.01.2008 tarih ve 151 sayılı yazıda; “…İhalenin doküman bedelinin oluşturulmasında; söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin eşik değerin üstünde olması, ihalenin kapsamının büyük olması da göz önünde bulundurularak ihaleye gerçek isteklilerin katılmasını sağlamak, suiistimalleri önlemek amacıyla doküman bedeli belirlenmiştir.” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi uyarınca, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilmesi gerektiği, doküman bedelinin idarece aşırı yüksek belirlendiği, söz konusu bedelin hangi maliyet kalemlerinden oluşturulduğunun belgelendirilemediği,  bu nedenle doküman bedelinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği ve hukuka aykırı bir durum oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale yetkilisi tarafından ihale kararının 24.12.2007 tarihinde onaylandığı,  26.12.2007 tarihinde ise  ihale üzerinde bırakılan Ahikent Taah. Tic. Tek. Yat. Ltd. Şti firması ile  sözleşme imzalandığı, ancak söz konusu sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci madde hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ihale işlemlerinin değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerek görülür ise inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Esasta 
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede;  iki adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu,  sadece bir teklifin geçerli olduğu ve bu teklifinde yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkelerine aykırılık oluşturduğu hususunun da İçişleri Bakanlığına bildirilecek mevzuata aykırılıklar arasında yer verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

   

İtiraza konu ihalede; Kurumumuzca  23.01.2008 tarih ve 460 sayılı yazı ile idareye ihale doküman bedelini oluşturan belge ve bilgilerin onaylı birer suretlerinin istenildiği, söz konusu idarece 24.01.2008 tarih ve 151 sayılı yazıda “…İhalenin doküman bedelinin oluşturulmasında; söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin eşik değerin üstünde olması, ihalenin kapsamının büyük olması da göz önünde bulundurularak ihaleye gerçek isteklilerin katılmasını sağlamak, suistimalleri önlemek amacıyla doküman bedeli belirlenmiştir.” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi uyarınca, doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilmesi gerektiği, doküman bedelinin idarece aşırı yüksek belirlendiği, söz konusu bedelin hangi maliyet kalemlerinden oluşturulduğunun belgelendirilemediği, doküman bedelinin  yüksek belirlenmesinin mevzuat açısından haklı bir nedene  dayanmadığı bu nedenle;  ihaleye katılımın ve rekabetin engellediği anlaşılmıştır.

 
Söz konusu kurul kararına; “tespit mevzuata aykırılıklar ihalenin iptalini gerektirmekte ise de; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine” şeklinde ifadenin eklenmesi gerektiği gerekçesiyle söz konusu kurul kararına katılmıyoruz

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul