İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-6
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-6 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-60 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :7
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-6
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak No:11/6 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35716
Başvuruya konu ihale:
 2007/147373 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.22.29.0078/2008-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

  1) İdarenin ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararında; hastaların-refakatçilerin ve hastane çalışanlarının yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetlerinden mağdur olmamaları için kararın alındığının belirtildiği, ancak mağduriyetin neden kaynaklanacağı ve hangi somut nedenlerle belirtilen risklerin ortaya çıkacağının açıkça ortaya konulmadığı ve bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamede yapılacak işin resmi-dini bayram günlerinde de devam edileceği belirlenmesine rağmen bugünlerin sayısı ile çalışacak personel sayısının ihale dokümanında gösterilmediği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde de teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılmadığı, idarece resmi-dini bayram günlerinin sayısı ve bu günlerde çalışacak personel sayısı gösterilmediğinden ve teklif fiyata dahil edilmediğinden sağlıklı teklif verilmesinin mümkün bulunmadığı,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde besin zehirlenmelerine ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarında meydana gelebilecek yangınlara karşı hizmet süresinin tamamını kapsayacak şekilde sigorta yaptırılacağına dair sigorta poliçe taahhütnamesi istenildiği, sözleşme tasarısının 22 ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde de idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde belirtildiği gibidir denildiği, ancak idarece açıkça sigorta istenilmesine rağmen sigorta türü ve teminat limitleri gösterilmediğinden düzenlemede belirsizlik bulunduğu ve eksik düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) İdari şartnamenin 26.1 maddesinde sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereği yapılacak ulaşım giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirlenmesine rağmen, idarece yol giderinin ayni mi yada nakdi mi karşılanacağına dair düzenleme yapılmadığı ve aylık gün sayısının belirtilmediği, bu nedenle asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında tereddüt oluştuğu,

 

            5)İdarece uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmediği, bu açıdan asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında tereddüt bulunduğu ve düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İşin süresi 01.01.2008-31.12.2009 arası 731 takvim günü olduğu, 50 işçinin çalıştırılacağı, buna rağmen idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtilmesinin yanlış olduğu, asgari ücret değişikliklerinden kaynaklanan farkın verilmesi gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece 26.11.2007 tarih ve 10566 sayılı karar ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karara karşı başvuru sahibi tarafından 03.12.2007 tarih ve 35716 sayılı dilekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 10.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2229.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile; “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,” karar verilmiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin 2008-2009 yılları 2 yıllık “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” olduğu ve 600.000 adet kahvaltı, 900.000 adet normal yemek (öğle-akşam), 400.000 adet diyet (öğle-akşam) yemeğinden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesi altında yer alan 7.3.2.1 bendinde; “1 sorumlu (Gıda Mühendisi veya Ziraat Mühendisi veya Diyetisyen), 2 yönetici yardımcısı (en az lise mezunu), 1 aşçıbaşı (bonservisli), 6 aşçı (bonservisli), 34 garson (en az ortaokul veya ilköğretim mezunu ve bonservisli), 6 bulaşıkçı olmak üzere toplam 50 kişi”,

 

            Anılan şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.”,

 

            26.2 maddesinde; “(26.1) nci madde de yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca,……………….teklif fiyata dahildir.”,

 

            26.4 maddesinde; “Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”    

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            İhaleye ait teknik şartnamenin “İhalenin konusu ve şekli ile işin niteliği nevi ve miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde; “Devlet Hastanesinin 2008 yılı yemek ihtiyacı her türlü malzeme dahil yüklenici firmaca mutfakta pişirilerek, hastanede dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (Bulaşık yıkama, Yemekhanenin temizliği vb. ile yemek ve bulaşık artıkları hastaneden götürülmesi) işi tamamen firmaya ait olmak üzere yapılacaktır. Yemek haftanın 7 günü resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri; normal mesaiye gelen personele öğlen yemeği, nöbetçi personele sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olarak verilecektir. Ayrıca, diyetli hasta ve personele diyet yemeği verilecektir…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Söz konusu ihale dokümanı uyarınca ihale konusu işin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü dahil tüm günlerde sürdürüleceği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir….16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” ihalesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında bulunmadığından işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın 4.3.2.(c) ve idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde; “Besin zehirlenmelerine ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarında meydana gelebilecek yangınlara karşı hastanemiz adına hizmet süresinin tamamını kapsayacak şekilde sigorta yaptıracağına dair sigorta poliçe taahhütnamesi” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 5.22 maddesinde yüklenici firmanın gıda zehirlenmesine karşı ve 5.30 maddesinde de yüklenici firmanın besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ve ısıtmalarında meydana gelebilecek yangınlara karşı sigorta poliçesini idareye ibraz edeceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19.maddesinde, İdari Şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde belirtildiği gibidir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İhaleye ait ilanın 4.3.2.(c) ve idari şartnamenin 7.3.2.3 maddelerinde ihale konusu işe ilişkin olarak besin zehirlenmelerine ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarında meydana gelebilecek yangınlara karşı sigorta yaptırılacağına dair isteklilerin sigorta poliçe taahhütnamesi sunacakları düzenlenmesine ve teknik şartnamenin 5.22 ile 5.30 maddelerinde de bahse konu poliçenin işin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sunulacağı belirtilmesine karşın yaptırılacak sigortanın teminat kapsam ve limitlerine ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından, idarece yapılan düzenleme anılan mevzuat hükümlerine  aykırı bulunmuştur.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin yer aldığı, 26.3 maddesinin ise idarece boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir…”,

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.1 bendine ait (1) nolu dipnotta; İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.”,

 

            26.3 bendine ait (15) nolu dipnotta; “A) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

1- İstekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi istenen işlerde bu giderlerin günlük brüt tutarı ile, 

2- Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği,

Bu maddede belirtilecek, nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı gösterilecektir. Ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.

İdarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa 26.3 maddesi çıkarılacaktır.

 

        B) İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” hükümleri yer almıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde personelin yol giderinin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörülmesi halinde buna ilişkin düzenlemenin idari şartnamenin 26.3 maddesinde yapılması gerektiği mevzuatta yer almıştır.

 

Söz konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” ihalesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında bulunmadığından, ihale konusu işte çalışacak personelin yol giderine ilişkin olarak idari şartnamenin 26.3 ncü maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı bulunmamış olup, idari şartnamenin 26.1 nci maddesinde yer alan ulaşım giderinin ise; sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince oluşabilecek her türlü ulaşım giderini içerdiği ve isteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince oluşabilecek ulaşım giderlerini de göz önüne alarak teklif vermeleri gerektiği belirlenmiştir.

 

5)      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/6 maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerektiği belirtilmiş olup, söz konusu “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” ihalesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olmadığından, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamede belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

6)      Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 48.1 maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 48.1 bendine ait (24) nolu dipnotta; İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

     İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” hükmü yer almıştır.

 

            İdarece sözleşmenin yürütülmesi sırasında “fiyat farkı” verilmesinin öngörülmemesi halinde İdari Şartnamenin 48.1 inci maddesinde “verilmeyecektir’’ ve öngörülmesi halinde ise “verilecektir’’ yazılmak suretiyle ilgili düzenlemelerin yapılması mevzuat gereğidir. Bu itibarla  “fiyat farkı” verilip verilmemesi idarenin takdirinde olup,  “fiyat farkı” verilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul