İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-60
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-60 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-600 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :70
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-60
Şikayetçi:
 On-İş İnşaat Taah. Temz. Gıda Mak. Bakım Onarım San. ve Tic. Ltd. Şti., Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İşmerkezi No:401/b K 4 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36593
Başvuruya konu ihale:
 2007/149395 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.23.07.G017/2008-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On-İş İnşaat Taah. Temz. Gıda Mak. Bakım Onarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından hazırlanan ihale ilanının isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler maddesinde yapılan düzenleme ile idari şartnamenin aynı başlıklı 7.3.2 maddesindeki düzenlemenin birbirinden farklı olduğu, özellikle idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde yapılan düzenleme gereği olağanüstü durumlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek fabrikası istenilmesi veya olmaması halinde en az 3000 kişilik yemek üretim tesisi ile yapılan noter onaylı sözleşme istenilmesinin sözleşme imzalanması aşamasında olsa da önemli bir yeterlilik kriteri olduğu, ayrıca, ihale ilanı ile ihale dokümanı arasında yapılan çelişkili düzenlemeler nedeniyle ve ihale dokümanında ilana yansıyan maddelerle ilgili yapılacak değişikliğin mevzuat gereği ancak ilanı takip eden 10 gün içerisinde düzeltme ilanı ile yapılabileceğinden mevcut haliyle bu ihalenin yapılabilmesinin mümkün olmadığı,

 

2) İş deneyim oranı olarak en yüksek miktar olan % 50 istenilmesine rağmen yemek üretim tesisi olarak toplam öğün miktarının % 57 oranında kapasiteye sahip yemek fabrikası istenilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet ilkeleriyle çeliştiği,

 

3) İhale ilanı ile ihale dokümanı arasında yapılan çelişkili düzenlemeler nedeniyle ve ihale dokümanında ilana yansıyan maddelerle ilgili yapılacak değişikliğin mevzuat gereği ancak ilanı takip eden 10 gün içerisinde düzeltme ilanı ile yapılabileceğinden mevcut haliyle bu ihalenin yapılabilmesinin mümkün olmadığı,

 

4) İdarece Standart Form — KİK019.0/H-Birim Fiyat Teklifi Mektubunun standart forma uygun olarak hazırlandığı, ancak birim fiyat teklif cetveli ekinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının boş bırakıldığı, bu nedenle mevzuata aykırı şekilde yapacakları birim fiyat teklif cetveli düzenlemesi nedeniyle değerlendirme dışı kalma durumu veya tekliflerinin aşırı düşük ve yüksek teklif olarak bulunma olasılığı nedeniyle teklif fiyatı oluşturmalarının ve dolayısıyla ihaleye katılmalarının mümkün olmadığı,

 

5) İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının ödeme yeri ve şartları başlıklı 13 üncü maddesinin 5 inci bendinde "Yükleniciye ait ilk hak edişin ödenebilmesi için yüklenici tarafından Antalya Devlet Hastanesi mutfağına ait gıda üretim izni belgesinin alınmış olması zorunludur" düzenlemesinin yapıldığı, idari şartnamenin 7.1.o maddesinde gıda üretim izin belgesinin ihaleye katılım için zorunlu olmasına rağmen idarece ödeme için şart olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı ve firmaları zor durumda bırakacak özellikte olduğu, konuyla ilgili diğer hususlarda yapılan düzenlemenin zeyilname ile düzeltilmesine rağmen ödeme kriterinde aynı maddenin şart koşulmasının firmaların tereddüde düşmesine neden olduğu ve ihaleye katılımın bu nedenle mümkün olmadığı,

 

6) Mevzuat gereği yeterliliğin belirlenmesi için ancak anahtar personel için düzenleme yapılabileceğinden anahtar teknik personel dışında diğer personeller için ihale ilanı veya ihale dokümanında belge veya bilgi istenemeyeceği ancak hem ihale ilanında ve hem ihale dokümanında anahtar teknik personel dışında diğer personeller için belge düzenlemesi yapıldığı, özellikle gıda mühendisi veya diyetisyen ile aşçıbaşı için en az 2 yıl iş deneyimi istenerek yönetmelik ve mevzuat hükümlerine aykırı işlem yapıldığı,

 

7) Antalya Devlet Hastane Baştabipliğince hazırlanan idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde "İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde çalıştırılacak personelin yol giderleri yemek giderleri ve giyecek ihtiyaçları ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır" düzenlemesi yapıldığı, ancak bu giderlere ilişkin aylık gün sayısı ve asgari standartların ihale dokümanında belirtilmediği,

 

8) İhale konusu işe ait Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (h) bendinde; "Hastane mutfağında pişen yemeklerden ihtiyaca göre olan miktarlarda, en az 2 adet yemek taşımaya uygun araçla ve termoboxlarla Aşır Aksu Devlet Hastanesi ve semt polikliniklerine yemek servis saatinden önce taşınacaktır. Yemek taşıma araçlarının içersinde çelik raflar askılar gibi hijyen ve sanitasyonu bozmayacak donanımlar olmalıdır " düzenlemesi yapıldığı, ancak bu 2 adet araç için 2 adet şoför çalıştırılması gerektiği,  çalıştırılması gereken şoförlerin giderlerinin de teklif fiyata dahil edileceği, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 85 işçinin hangi özelliklerde ve nerelerde çalıştırılacağının teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtildiğinden 2 adet şoförün çalıştırılacak personel içersinde belirtilmemesinin Kamu İhale Kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

9) İdarece ihale konusu işe ait teknik şartnamenin işin niteliği ve miktarı başlıklı 1 inci maddesinde "Ödemeye esas tutulacak yemek sayıları ise Hastane idaresinin onayladığı yenilen yemek sayıları üzerinden hesaplanacaktır. Talep edilen yemek sayıları ile ödemeye esas tutulacak yemek sayıları arasındaki farktan Hastane idaresi sorumlu değildir" düzenlemesi yapıldığı, yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı ve kendi firmalarını zarara uğratacak nitelikte olduğu,

 

10) İdarece hazırlanan teknik şartnamenin ekinde yer alan yemek ve kahvaltı gramajlarını gösterir listede diyet kahvaltının gramajlarının belirtilmediği, gerçekçi bir maliyet oluşturulabilmesi için diyet kahvaltıların da gramajlarının belirtilmesinin gerektiği, idarece yapılan düzenleme ile diyet kahvaltıların gramajlarının belirtilmemesinin ihale sonrası ihaleyi alan firmaları zarara uğratacak nitelikte olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde;Hastanemiz Hasta ve refakatçileri ile Hastane çalışanlarının ( Hastanemize bağlı Uncalı , Borsa , Sema Yazar Semt Poliklinikleri ve Aşır Aksu Devlet Hastanesi dahil ) ihtiyacı olan yemeğin, gıda maddelerinin temini yükleniciye ait olmak üzere, pişirme, dağıtım ve sonrası temizlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Hastanemiz 872 fiili yatak kapasitesinde olup, halen 1395 personel görev yapmaktadır. Hasta ve hasta refakatçisine sabah, öğle, akşam normal yemek, gerekli görülen hastalara da diyet yemeği ve ara kahvaltı verilir. Gündüz çalışan personele öğle yemeği, nöbetçi personele akşam yemeği, gece kahvaltısı ve sabah kahvaltısı verilir. Normal yemek 3´er kap yemekten oluşur ve garnitürler yemek olarak geçmez. Diyet yemekleri, hastaların tedavilerine uygun çeşit ve sayıda olacaktır, yemeklerin hazırlaması aşamasında, hangi miktarlarda hazırlanacağına dair bilgi vermesi için, Diyetisyenler tarafından talep edilen tüm yemek kalemlerindeki tahmini sayı önceden firmaya bildirilecektir. Ödemeye esas tutulacak yemek sayıları ise Hastane idaresinin onayladığı yenilen yemek sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

Talep edilen yemek sayıları ile ödemeye esas tutulacak yemek sayıları arasındaki farktan Hastane idaresi sorumlu olmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde;


            a) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı 3. maddesinde toplam 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Çalıştırılacak İşçilerin görevleri

İşçi Sayısı

Nitelikleri

Gıda Mühendisi veya Diyetisyen

1

İlgili Fakülte Mezunu

Diyet Teknisyeni

3

En az ilgili Meslek lisesi Mezunu

Aşçı Başı

1

Aşçılık Sertifikalı

Aşçı

6

Aşçılık Sertifikalı

Kasap

1

Kasap Ustalığı Belgeli

Diyet Aşçısı

2

Aşçılık Sertifikalı

Mutfak Bulaşıkçısı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Meydancı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane servisçi ve garsonu

8

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane Bulaşıkçısı

7

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Kat garsonu

29

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Devlet Hastanesi Kat Garsonu

12

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Hastanesi Servisçi ve Bulaşıkçısı

 5

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Semt Poliklinikleri Servisçileri ve Bulaşıkçıları

 6

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

 

İhale konusu hizmet işinde çalıştırılacak Gıda Mühendisi ve/veya Diyetisyen ile Başaşçı   en az 2 ( İki ) yıl deneyimli olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

         

          İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

a)     İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup; ayrıntıları Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler başlıklı 3. maddesinde belirtilmiştir.

b)     Olağan dışı bir durum olması (Elektrik ve su kesintisi hariç) yangın, su basması, tadilat vb. hastane mutfağının yemek pişirmek için kullanılamaması ve yemek çıkartmaya engel beklenmedik bir durumun ortaya çıkması halinde hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla;

Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kendisine ait bir yemek fabrikasından Hastane ihtiyacını karşılayacağına dair taahhütname veya kendisine ait bir yemek fabrikası bulunmaması halinde Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içersinde faaliyet gösteren ve günlük en az 3000 kişilik yemek üretim kapasiteli bir yemek fabrikası ile yapılan noter tasdikli sözleşme ile sözleşme yapılan yemek fabrikası ile ilgili belgelerin sözleşme imzalanmadan önce yüklenici firma tarafından İdareye teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak ihale ilanı ile idari şartnamede yer alan her iki düzenleme arasında bu hususa yönelik herhangi bir çelişki olmamakla beraber, idari şartnamenin 7.3.2. maddesinin (b) bendinde yapılan düzenleme gereği olağanüstü durumlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek fabrikası istenilmesi veya olmaması halinde en az 3000 kişilik yemek üretim tesisi olan bir yemek fabrikası ile yapılan noter onaylı sözleşmenin sözleşme imzalanması aşamasında istendiği dolayısıyla bu koşulun ihaleye katılım ve yeterlilik kriteri olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İş deneyim oranı olarak en yüksek miktar olan % 50 istenilmesine rağmen yemek üretim tesisi olarak toplam öğün miktarının % 57 oranında kapasiteye sahip yemek fabrikası istenilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet ilkeleriyle çeliştiği iddiasına yönelik olarak;

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde; “ … İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sunmaları istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci bendinde; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereği idarece iş deneyimine ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemenin ve belirtilen oranın mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından ihale dokümanında belirtildiği üzere işin miktarı; 412.000 öğün Normal Kahvaltı,  95.000 öğün Diyet Kahvaltı, 65.000 öğün Ara Kahvaltı, 1.060.000 öğün Normal Yemek (Öğle ve Akşam), 220.000 öğün Diyet Yemeği (Öğle ve Akşam), 70.000 öğün Sulu Yemek (Öğle ve Akşam) olmak üzere toplam 1.922.000 adet öğün miktarı istendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde yapılan düzenleme gereği olağanüstü durumlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek fabrikası istenilmesi veya olmaması halinde en az 3000 kişilik yemek üretim tesisi olan bir yemek fabrikası ile yapılan noter onaylı sözleşmenin sözleşme imzalanması aşamasında istendiği anlaşılmıştır. İhale konusu hizmetin süresinin 12 ay olduğu düşünüldüğünde; günlük öğünün 1.922.000 / 365 = 5.265 öğün / Gün olduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı, isteklilerin yapacağı işin kapasitesinin ve büyüklüğünün ancak idarenin yemekhanesinin imkanları ile sınırlı olduğu, bu nedenle günlük kapasite raporunun isteklilerin bu ihaledeki üretim kapasitesini belirleyici olamayacağı anlaşılmıştır.

 

Ancak, kapasite raporunun, bu ihalede, kaza, yangın vb. olağanüstü durumlarda, firmanın kendi işyerinde ve başka bir yemek fabrikasında üretim yapmak zorunda kalması durumunda yeterliğini tevsike yarayacağı anlaşılmış olup, anılan durumlar ihale konusunun yerine getirilmesinde istisnai olarak ortaya çıkacak vakalardır.

 

            İdari Şartnamede olağanüstü durumlar için firmanın kendi işyerinde ve başka bir yemek fabrikasında üretim yapmak zorunda kalması halinde en az 3.000 kişilik kapasite raporu talep edilmiş olduğundan başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir. Ancak başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının boş bırakılarak yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı anlaşılmış ise de söz konusu ihaleye katılan 5 isteklinin birim fiyat teklif cetvelini doğru verdiği ve bundan dolayı hiçbir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, böylece bu durumun teklifin verilmesini engellemediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının ödeme yeri ve şartları başlıklı 13 üncü maddesinin 5 inci bendinde; "Yükleniciye ait ilk hak edişin ödenebilmesi için yüklenici tarafından Antalya Devlet Hastanesi mutfağına ait gıda üretim izni belgesinin alınmış olması zorunludur" düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde; “İstekli firmalar 5179 sayılı Kanuna göre T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gıda üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname kapsamında gıda üretim izin belgesini” ihaleye katılım için temin edecekleri belirtilmiştir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 12.01.2007 tarih ve 000941 sayılı gıdaların üretim izin işlemlerine yönelik Gıda Üretim İzni Talimatnamesinin “Üretim İzinleri İle İlgili Konular” başlıklı 6 ncı maddesinin 8 inci bendinde; “Kamu kurumu, hastane, otel, okul. vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirilmediğinden, bu yerlere üretim izni belgesi düzenlenmeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yemeklerin Antalya Devlet Hastanesi mutfağında pişirileceği göz önüne alındığında, Sözleşme Tasarısının “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 13 üncü maddesinin 5 inci bendinde, yükleniciye ait ilk hak edişin ödenebilmesi için yüklenici tarafından Antalya Devlet Hastanesi mutfağına ait gıda üretim izin belgesinin alınmış olması şartının istenmesi yukarıda anılan  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının gıdaların üretim izin işlemlerine yönelik Gıda Üretim İzni Talimatnamesine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

                        

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde;

a) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı 3. maddesinde toplam 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir. 

Çalıştırılacak İşçilerin görevleri

İşçi Sayısı

Nitelikleri

Gıda Mühendisi veya Diyetisyen

1

İlgili Fakülte Mezunu

Diyet Teknisyeni

3

En az ilgili Meslek lisesi Mezunu

Aşçı Başı

1

Aşçılık Sertifikalı

Aşçı

6

Aşçılık Sertifikalı

Kasap

1

Kasap Ustalığı Belgeli

Diyet Aşçısı

2

Aşçılık Sertifikalı

Mutfak Bulaşıkçısı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Meydancı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane servisçi ve garsonu

8

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane Bulaşıkçısı

7

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Kat garsonu

29

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Devlet Hastanesi Kat Garsonu

12

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Hastanesi Servisçi ve Bulaşıkçısı

5

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Semt Poliklinikleri Servisçileri ve Bulaşıkçıları

6

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

İhale konusu hizmet işinde çalıştırılacak Gıda Mühendisi ve/veya Diyetisyen ile Baş aşçı   en az 2 (İki) yıl deneyimli olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

          İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (c) bendinde; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup; ayrıntıları Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler başlıklı 3. maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı 3 üncü maddesinde yukarıda aktarılan ihale ilanındaki düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılmıştır.


            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalardan teknik personel olarak istenen diyetisyen veya gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenilmesi gerektiği, teknik personel olarak belirlenen kişilerin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, teknik personel olarak istenen Diyet Teknisyeni, Aşçı Başı, Aşçı, Kasap için sertifika  (bonservis) istenmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde; "İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde çalıştırılacak personelin yol giderleri, yemek giderleri ve giyecek ihtiyaçları ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır" düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII: Bölümünün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı kısmında;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdare tarafından yapılan ihale “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmeti”dir.

 

Teknik şartnamenin “Personelin Çalışma Şekli, Kılık ve Kıyafeti” başlıklı 7 nci maddesinde;

a)      Yüklenici elemanlarına yaka kartı düzenleyecek ve çalışma saatleri içerisinde mutlaka yakalarında takılı olacaktır. Çalışan elemanlar hastalara ve personele karşı davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edecektir.İdare, hal ve davranışları itibarıyla kurallara uymadığı saptanan işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek yerine getirilip bir gün içinde yeni eleman alınacaktır.

b)      Antalya Devlet Hastanesi ve Aşır Aksu Devlet Hastanesinde firmayı temsilen 24 saat 1 kişi bulundurulacaktır.

c)              Personelin giyeceği kıyafet, firma ve hastane idaresi tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Kıyafetlerin yenilenmesi uygun görülen aralıklarda yapılacaktır. Her personelin en az üç takım kıyafeti olacaktır.Kılık, kıyafeti uygun olmayan personel kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Çalışacak personelin tırnakları kesilmiş, saç, sakal tıraşı yapılmış, forması temiz ve ütülü olacaktır.

d)      Mutfak, yemekhane ve katlarda çalışan personelin iş kıyafeti, yapılan işin niteliğine uygun olmak üzere, iş önlüğü, bone,  iş ayakkabısından oluşmalıdır.

e)      Mutfağa galoş ve bone takılmadan girilmesi engellenecek, bunun için gerekli malzeme yüklenici tarafından   temin edilecektir.

f)       Garsonlar ve yemekhanede dağıtım yapan elemanlar yemek servisi sırasında eldiven takacaklardır. Mutfak personeli hastane Diyetisyenlerinin uygun gördüğü işlerde eldiven takacaktır.

g)   İşçilerin göreve devamı imza listesi ile takip edilecektir.
h)   Aşçılar ve garsonlar  için yeteri kadar maske, disposıbıl eldiven sağlanacak ve

      masraflarını yüklenici karşılayacaktır.

i)    Mutfak ve ofislerde kullanılmak üzere el temizliği için dezenfektan madde bulundurulacaktır.

j)   Yüklenici firma  çalıştıracağı tüm  personelin  kıyafetlerinin temizlik ve düzeninden  sorumlu olup kullanımla   bozulan  veya  eleman  değişikliğinden  doğan   kıyafetleri  tamamlamak ve  yenilemek zorundadır.

k)   Yüklenici firma, çalışan personele belirli aralıklarla   hastane Diyetisyenlerinin   kontrolünde   çalışma şekli, hijyen ve sanitasyon hakkında hizmet içi eğitim vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Başvuru sahibinin çalıştırılacak personelin giyecek ihtiyaçları için verilecek kıyafete ilişkin herhangi bir belirleyici açıklamanın yapılmadığı yönündeki ifadesi yukarıda aktarılan teknik şartname hükmü göz önüne alındığında mevcut belirlemelere göre işçilere verilecek kıyafetin fiyat ve standardının sektörde faaliyet gösterenler açısından anlaşılabilir olduğu, ayrıca personel için ayrıca yol ve yemek giderlerinin yükleniciye ait de olduğu idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde açıkça ortaya konulduğundan, istekliler tarafından bu maliyet kalemlerinin öğün maliyetlerine dahil edilerek teklif fiyatlarını hesaplamalarına engel oluşturmaması nedeniyle teklif fiyatın belirlenmesini engelleyen bir durum ortaya çıkarmadığından söz konusu husus aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (h) bendinde; "Hastane mutfağında pişen yemeklerden ihtiyaca göre olan miktarlarda, en az 2 adet yemek taşımaya uygun araçla ve termoboxlarla Aşır Aksu Devlet Hastanesi ve semt polikliniklerine yemek servis saatinden önce taşınacaktır. Yemek taşıma araçlarının içersinde çelik raflar askılar gibi hijyen ve sanitasyonu bozmayacak donanımlar olmalıdır " düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde;

            a) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı 3. maddesinde toplam 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir.

 

Çalıştırılacak İşçilerin görevleri

İşçi Sayısı

Nitelikleri

Gıda Mühendisi veya Diyetisyen

1

İlgili Fakülte Mezunu

Diyet Teknisyeni

3

En az ilgili Meslek lisesi Mezunu

Aşçı Başı

1

Aşçılık Sertifikalı

Aşçı

6

Aşçılık Sertifikalı

Kasap

1

Kasap Ustalığı Belgeli

Diyet Aşçısı

2

Aşçılık Sertifikalı

Mutfak Bulaşıkçısı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Meydancı

2

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane servisçi ve garsonu

8

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Yemekhane Bulaşıkçısı

7

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Kat garsonu

29

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Devlet Hastanesi Kat Garsonu

12

En az 8 yıllık İlköğretim veya dengi Okul  Mezunu

Aşır Aksu Hastanesi Servisçi ve Bulaşıkçısı

5

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

Semt Poliklinikleri Servisçileri ve Bulaşıkçıları

6

En az İlkokul ( Beş Yıllık ) Mezunu

 

İhale konusu hizmet işinde çalıştırılacak Gıda Mühendisi ve/veya Diyetisyen ile Baş aşçı   en az 2 ( İki ) yıl deneyimli olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

          İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

c)  İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak personel sayısı 85 (Seksen beş) olarak belirlenmiş olup; ayrıntıları Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler başlıklı 3. maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, Teknik Şartnamenin "Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve işçilerin taşıması gereken nitelikler” başlıklı 3 üncü maddesinde yukarıda aktarılan ihale ilanındaki düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinin (h) bendinde; Aşır Aksu Devlet Hastanesi ile semt polikliniklerine en az 2 adet yemek taşımaya uygun araçla ve termoboxlarla yemek servis saatinden önce yemek taşıma araçları giderlerinin de teklif fiyata dahil edileceği, istekliler tarafından bu maliyet kaleminin öğün maliyetlerine dahil edilerek teklif fiyatlarını hesaplamalarına engel oluşturmaması nedeniyle teklif fiyatın belirlenmesini engelleyen bir durum ortaya çıkarmadığından söz konusu husus aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen 85 işçinin hangi özelliklerde ve nerelerde çalıştırılacağı teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilmiş olup Antalya Devlet Hastanesinde pişirilen yemeklerin Aşır Aksu Devlet Hastanesi ile semt polikliniklerine yemek taşınması işine ilişkin yemeğin pişirileceği hastane ile yemeğin taşınacağı bu yerler arasındaki kat edilecek mesafe ile bu taşıma işini gerçekleştirecek kişilerin sürekli çalışmayacağı, firmanın kendi bünyesinde bulunan kişiler kullanılarak da bu hususun gerçekleştirilebileceği, ayrıca bahse konu taşıma işinin günün belli saatlerinde, yemek servis saatinden önce ve önemli bir zaman dilimini almayacak nitelikte olduğu göz önüne alındığında bu işi yapacak kişilere çalıştırılacak personel içerisinde yer verilmemesi söz konusu taşımaya ilişkin maliyet kaleminin öğün maliyetlerine dahil edilerek fiyat oluşturulmasını engellemediğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde; "…Ödemeye esas tutulacak yemek sayıları ise Hastane idaresinin onayladığı yenilen yemek sayıları üzerinden hesaplanacaktır. Talep edilen yemek sayıları ile ödemeye esas tutulacak yemek sayıları arasındaki farktan Hastane idaresi sorumlu olmayacaktır." düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeden idarenin ihale konusu hizmeti ifa edecek istekliden talep ettiği öğün miktarından daha az miktarda öğün yenmesi durumunda yenen bu öğün miktarı kadar ödeme yapacağı anlaşılmaktadır. Talep edilen öğün miktarından daha az öğün miktarı yenilmesi halinde bu durumun sorun ve ihtilaflara yol açacağı aşikardır. Bu nedenle bahse konu düzenleme sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihtilaf doğurucu nitelikte olduğu değerlendirilmiş ve mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin  “Verilecek Yemek, Kahvaltı ve Diyet Yemeklerinin Şekli” başlıklı 11 inci maddesinde, hazırlanacak diyet yemeği ve diyet kahvaltısında bulunması gereken kahvaltı örnekleri verilmiş olup Kahvaltılık Gıdalar Teknik Şartnamesinde de kahvaltı malzemeleri ile bunlara ait gramajlar düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme rekabeti veya istekliler açısından fırsat eşitliğini engelleyici herhangi bir husus içermemektedir. İsteklilerin, söz konusu düzenleme gereğince tekliflerini hazırlayarak sunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu iddiası da uygun bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelemede tespit edilen aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinde; “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler;         

1. İstekli firmalar 5179 Sayılı Kanuna göre T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gıda üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname kapsamında gıda üretim izin belgesi,

3. İstekli firmalar mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangın ve gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracağına dair taahhütnameyi teklif ekinde, sigorta poliçelerini ise Sözleşme öncesi İdareye verilmesi zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde b), (c), (d), (I), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  Konsorsiyumların  ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (I), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye katılacak firmalardan mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangın ve gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptıracağına dair taahhütname istendiği, ancak sigortanın türü, kapsamı ve teminatın belli olmadığı, dolayısıyla anılan belgenin istenmesinin ihaleye katılımı engellediği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-59 sayılı Kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Söz konusu ihale 07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-59 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında  karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

           

Açıklanan nedenlerle;

           

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul