İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-63
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2007 tarih ve 2008/UH.Z-63 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-631 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :102
Karar Tarihi:07.01.2007
Karar No :2008/UH.Z-63
Şikayetçi:
 Halil UZUN-Mavi Danışmanlık, Yeşiltepe Mah. Yeşil Cad. Recep Apt. Nu 15 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,61040 Trabzon
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29955
Başvuruya konu ihale:
 2007/162518 İhale Kayıt Numaralı “Haşere İle Mücadele ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 08.19.24.0141/2008-68EK sayılı İddiaların İncelenmesi Ek Esas Raporunda;

 

 

            Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce Açık İhale Usulü ile yapılan “Haşere İle Mücadele ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Mavi Danışmanlık firmasının 22.10.2007 tarih ve 29955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Ek Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

1-     Bünyelerinde 1 Mesul Müdür, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Ziraat Teknisyenini istihdam ettiğini belgeleyen son döneme ait 4 aylık sigorta prim bildirgesinin istenilmesinin,

 

2-      Depolanmış ürün zararlılarına karşı gerektiği durumlarda depolarda fümigasyon işlemi yapılabilmesi için ihaleye katılan firmalardan fümigasyon ruhsatı istenilmesinin,

 

3-   Kalite standarda ilişkin olarak istenilen belgelerin kapsamının belirtilmemesinin,

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

1- İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesi;a) İstekliler bünyesinde 1 Mesul Müdür, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Ziraat Teknisyeni´ni istihdam ettiğini belgeleyen son döneme ait 4 aylık sigorta prim bildirgesi… şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir…hükmü bulunmaktadır.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII/M maddesinde; “…3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda ki Yönetmelik hükmünden ve Tebliğdeki açıklamadan; 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, idare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemeyle, 1 Mesul Müdür, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Ziraat Teknisyenini ihaleye katılan isteklilerin bünyesinde istihdam ettiğini belgeleyen son döneme ait 4 aylık sigorta prim bildirgesi istenilmesinin, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale konusu işin, hastane binası ve ek binalarında haşere ile mücadele ve ilaçlama olduğu görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesi…c)Depolanmış ürün zararlılarına karşı gerektiği durumlarda depolarda fumigasyon yapabilmesi için isteklinin fumigasyon ruhsatı belgesini ibraz edecektir…” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “… Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…”,

 

15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin “k” ve “l” bentleri ile 10 uncu maddesinin “b” bendine dayanılarak hazırlanan, Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin;

 

“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”,

 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsar.”,

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,…

…Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,…

…ifade eder”,

“Sağlıklı Fümigasyon İçin Aranan Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

a)      Fümigasyon işlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır…

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği hükümlerinden, fimügasyon işleminin, bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılarak imha edilmesi olduğu, sözkonusu işlemin meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılması gerektiği, ayrıca yapıldığı yerin yanına yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği ve sözkonusu işleminin hastanelerde yapılabileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar ihale konusu işin haşere ile mücadele ve ilaçlama olduğu anlaşılmakla birlikte, ihale konusu işin hastane ve ek binalarında gerçekleşeceği, ayrıca Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinden, fümigasyon uygulanması işleminin hastaneleri kapsamadığı da dikkate alındığında, şikayete konu ihalede ihaleye katılan isteklilerden fümigasyon ruhsatı istenilmesi ve bu hususun ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

3- İdari şartnamenin “Kalite ve standartda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesi b) istekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE,ISO 9001- 2000 vb. belgelerden birini ibraz edeceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.…”, hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-L maddesinde “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir…”  açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemede isteklilerin TSE, ISO 9001-2000 vb. belgelerden birini vereceklerinin belirtildiği, ancak sözkonusu belgelerin hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurularak taşımaları gereken kriterlerin, yukarıdaki hükümlere aykırı olarak idarece belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul