İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-633
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :19
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-633
Şikayetçi:
 Hanifi DÖRTGÖZ, Kadirli Postası Gazetesi, Cemalpaşa Mahallesi Osimpaş Alışveriş Merkezi Üzeri Kadirli / OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Kadirli Devlet Hastanesi Baştabipliği Kadirli/OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1409
Başvuruya konu ihale:
 G1409 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik, Temizlik, Otomasyon, Personel Servisi ve Kantin ihaleleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.02.27.0097/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kadirli Devlet Hastanesi tarafından Güvenlik, Temizlik, Otomasyon, Personel Servisi ve Kantin ihalelerine ilişkin olarak Hanifi DÖRTGÖZ’ün 14.01.2008 tarih ve 1409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kadirli Devlet Hastanesi tarafından 03.12.2007 tarihinde yapılan “Güvenlik”; 04.12.2007 tarihinde yapılan “Temizlik”, 05.12.2007 tarihinde yapılan “Bilgi İşlem Personeli” ihaleleri ile personel servisi ve kantin ihalelerinde idare yetkililerinin nüfus kullanarak ve isteklileri tereddüte düşürerek katılımı engelledikleri, istekliler arasında anlaşmalar yapıldığı, hastane yönetiminin keyfi bir yönetim sergileyerek ihaleleri istedikleri firmalara verdikleri, bütün ihalelerin belli şahıslar tarafından alındığı, bu şahısların idare yetkilileri ile menfaat ilişkisi içinde oldukları, şikayetlerin artması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, idarenin sözkonusu ihalelerinin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

       İdarece gönderilen 18.01.2008 tarih ve 190 sayılı yazı ile İhale Süreci Bilgi Formlarından; başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınmadığı, ihaleye teklif verilmediği ve sözkonusu ihalelerle ilgili idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı;

 

           - 03.12.2007 tarih ve 2007/171267 İKN’li Güvenlik ihalesine ilişkin olarak henüz sözleşmenin imzalanmadığı,

 

         - 04.12.2007 tarih ve 2007/171963 İKN’li Temizlik ihalesine ilişkin olarak 11.01.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

         - 05.12.2007 tarih ve 2007/172104 İKN’li Bilgi İşlem Personeli ihalesine ilişkin olarak 26.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

        - Personel servisi ve kantin ihalelerinin yapılmadığı,

 

          Bilgilerine yer verilmiştir.

 

          Yapılan inceleme neticesinde 03.12.2007 tarihinde yapılan 2007/171267 İKN’li Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Atılım Güvenlik Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarih ve 38307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu neticesinde sözkonusu ihaleye ilişkin olarak esasın incelenmesine geçildiği belirlenmiştir.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

        03.12.2007 tarihinde yapılan 2007/171267 İKN’li Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinde esasın incelenmesine geçildiğinden iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

         04.12.2007 tarihinde yapılan 2007/171963 İKN’li Temizlik ihalesi ile 05.12.2007 tarih ve 2007/172104 İKN’li Bilgi İşlem Personeli ihalelerinde ise sözleşmenin imzalanması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul