• Karar No: 2008/UH.Z-645
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :6
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-645
Şikayetçi:
 Gökhan YILDIZ - Ece Medikal Tıbbi Malzeme Araç ve Gereçleri, Şair Fuzuli Cad. Baykan Apt. No:8/1 K:1 D:1 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No:7 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 539
Başvuruya konu ihale:
 2007/161106 İhale Kayıt Numaralı “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (19, 49 uncu Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 07.00.13.0185/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “74 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 19 ve 49 uncu kalemlerine ilişkin olarak Gökhan YILDIZ - Ece Medikal Tıbbi Malzeme Araç ve Gereçleri’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin 19 uncu sırada kayıtlı hidrofobik katlanabilir lens için numune teslim tutanağı ile numune verildiği halde verilmediği gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı,

 

            2) İhalenin 49 uncu sırada kayıtlı sodıum hyaluronate için şartnameye uymadıkları maddelerin sorulduğu ancak şartname ile ilgili açıklama yapmadan ürünün idarece en düşük fiyatı veren firmadan alındığının bildirildiği, halbuki satın alınan firmanın fiyat yönünden üçüncü sırada olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; ihale ilanında ve idari şartnamede teklif edilecek ürünlere ilişkin isteklilerce numune verileceğine dair bir düzenlemenin yer almadığı, teknik şartnamede ise; “Ekli listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar satın alma servisinden alacakları uygunluk belgesini ihaleye son teklif verme tarih ve saatinden önce ilgili uzmanlardan uygunluk alacaklardır ve aldıkları uygunluk belgelerini ihale dosyasında bulunduracaklardır.” şeklinde bir düzenlemenin olduğu; ancak bu düzenlemenin 31.10.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile değiştirilerek isteklilerin şartnamesi olmayan malzemeler için numune getireceklerine dair düzenlemenin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            07.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararının eki tutanakta; idarenin, Gökhan YILDIZ - Ece Medikal’in 19 uncu kaleme teklif ettiği ürünü implantasyon kartuşu ile vermediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

            19 uncu kalem olan “Hidrofobik Katlanabilir Göz İçi Lens”e ilişkin teknik şartnamesinin 8 inci maddesinde; “Her lens için implantasyon kartuşu ve enjektörü verilmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanında zeyilname ile değişiklik yapılmadan önce isteklilerce numune getirilmesi bir yeterlilik kriteri olarak belirlenmemiş, zeyilname ile teknik şartnamede yapılan değişiklik sonrası, şartnamesi olmayan malzemeler için numune getirilmesi bir yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; zeyilname ile yapılan değişiklik akabinde ihale dokümanı gereği teknik şartnamesi bulunmayan ürünlere ilişkin olarak numuneler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başvuru konusu kaleme ilişkin idarece teknik şartname hazırlandığından, bu kaleme ilişkin numune üzerinden değerlendirme yapılmaması gerekirken, başvuru sahibinin teklifinin numune üzerinden değerlendirilerek uygun bulunmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare, 49 uncu kaleme teklif veren Gökhan YILDIZ - Ece Medikal adlı istekliye ait teklifi, ürünü şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

            49 uncu kaleme ilişkin şartnamenin birinci maddesinde; “Beher ml’de %3,7-%4,0 arası kondrotin sülfat ile birlikte %2,92-%3,0 arası sodyum hiyaluronat içeren 0,50 yada 0,80 ml’lik ambalajda viskoelastik solüsyon olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin 49 uncu kaleme teklif ettiği ürüne ilişkin teklif dosyası kapsamında idareye sunulan katalogun incelenmesi sonucunda; ürünün %2 sodyum kondrotin sülfat, %1,8 sodyum hiyaluronat içerdiği görülmüştür.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin söz konusu kaleme teklif ettiği ürün idarenin aradığı teknik kriterleri taşımadığı görüldüğünden, değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddesinde; “İsteklilerce ihalemize teklif edilecek ürünlerin her biri için hastanenin ilgili birimlerinden (uygunluk Belgesi) alacak, bu belge ihale dosyasında ibraz edilecektir. Uygunluk almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

          Teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümünün birinci maddesinin; “Ekli listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar satın alma servisinden alacakları uygunluk belgesini ihaleye son teklif verme tarih ve saatinden önce ilgili uzmanlardan uygunluk alacaklardır ve aldıkları uygunluk belgelerini ihale dosyasında bulunduracaklardır. Firmalar uygunluk almadıkları veya alamadıkları malzemelere teklif vermeyeceklerdir.” şeklinde ve üçüncü maddesinin ise; “İlgili firmalar malzeme tesliminde uygunluk aldıkları numunelerin aynını getirmekle yükümlüdürler.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            31.10.2007 tarihinde idare tarafından hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamenin “Tıbbi Sarf Malzemeler ile ilgili diğer hususlar” başlıklı bölümündeki anılan maddeleri: “1. Ek listedeki yazılı malzemelere teklif verecek firmalar birim fiyat cetvelinde marka ve modeli belirteceklerdir. 3. İlgili firmalar şartnamesi olmayan malzemeler için numuneler getirecek ve ihale esnasında komisyonca değerlendirilip karar verilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

         

            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinde; “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarenin ihale dokümanında yapmış olduğu söz konusu değişikliğin 4734 sayılı Kanunun aradığı zeyilname konusu edilebilecek maddi veya teknik bir hata yada eksiklik kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki; dokümanda yapılan bu değişikliğin zeyilname konusu yapılabilmesi kabul edilse dahi, ihale ilanına yansıyan bu hususa ilişkin ihale ilanının yayımlanmasını takibeden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerekmekte iken, düzeltme ilanının yapılmadığı görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemde, her iki halde de kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 19 ve 49 uncu kalemlerine ilişkin olarak ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. Ancak ihalenin 19 uncu kalemine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararı Kurulun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-644 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, bu kaleme ilişkin olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      İhalenin 19 uncu kalemine ilişkin olarak; karar verilmesine yer olmadığına,

 

2)  İhalenin 49 uncu kalemine ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul