İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-65
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :104
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-65
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti, Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. 34467 Emirgan İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31773
Başvuruya konu ihale:
 2007/138427 İhale Kayıt Numaralı “İMKB Ana Bina, Sosyal Tesisler ve Garaj Bölümü Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 08.20.14.0182/2008-61E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nca 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İMKB Ana Bina, Sosyal Tesisler ve Garaj Bölümü Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı olmasının yanında benzer iş tanımının rekabeti kısıtlar nitelikte olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde, temizlik personelinin İMKB’nin ciddiyetine yakışır kılık kıyafet ve davranışlarda bulunacağı belirtildiği, aynı maddenin devamında personele tek tip ayakkabı verileceği düzenlemesi yer alırken giyim konusunda bir açıklamanın yer almadığı, bu durumunda giyim giderleri konusunda bir belirsizliğin doğmasına neden olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

İddialarla sınırlı inceleme ve değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “Temizlik ve ilaçlama hizmetleri”, fiziki miktarının ve türünün ise, “Teknik şartnamede belirtildiği şekliyle, 61 kişi ile temizlik ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde ilaçlama hizmeti” düzenlemesi ile,

 

            “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Banka genel müdürlük binaları, havaalanı-uçak temizliği, yüksek teknoloji kullanılan otel binaları, hastaneler, plazaların temizlenmesi, kamu kuruluşlarının idare binaları, üniversitelerin temizlik ve ilaçlama işleri.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin temizlik ve ilaçlama hizmeti olduğu, idarenin temizlik yaptıracağı yapının özellikleri ve yapılan benzer iş tanımının kapsamı dikkate alındığında, idari şartnamedeki benzer iş tanımlamasının rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, giyecek giderlerine ilişkin bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

           

            Teknik şartnamenin “Temizlik görevlilerinin kıyafetleri, kişisel bakımı ve disiplini” başlıklı 13 üncü maddesinde, “Temizlik personeli, temizlik esnasında İMKB´nin ciddiyetine yakışır kılık, kıyafet ve davranışlarda bulunacaktır.

 

…Kadın personel isterse başörtü yerine şirketin rengiyle uyumlu tek tip iş kıyafeti şapkası takabilir. Yüklenici tüm elemanlarına, İMKB kompleksi içinde giymek üzere özel ve tek renk ayakkabı verecektir. Tercihen altı lastik olacak bu ayakkabılar her zaman temiz ve eğer deridense boyalı olacaktır. Yüklenici elemanları İMKB binası içinde asla terlikle veya çorapları görünecek ayakkabılarla dolaşamazlar. Hiçbir istisnai durum kabul edilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Teknik şartnamedeki düzenlemeden yüklenicilerin çalışacak personele giyim olarak sadece ayakkabı vereceği anlaşılmakla birlikte, istenen bu ayakkabıların nitelikleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı dokümanın bu haliyle tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini engeller nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline  karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal  kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere idarenin ilgili Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul