En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-66
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :105
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-66
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürün. San. Tic A.Ş., Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 53 Yenibosna / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31520
Başvuruya konu ihale:
 2007/111298 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 08.19.99.G015/2008-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürün. San. Tic A.Ş.nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31520 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale ilanı ve idari şartnamede TOBB’dan alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporunun istendiği ve ihaleye girmelerinin mevzuata aykırı olarak engellendiği iddiası ile idareye başvurdukları, idarenin 17.10.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri yazısıyla, şikayet başvurularının reddedildiği, idarenin red cevabının yerinde olmadığı, zira yemeklerin idare mutfağında pişirileceği, bu durumda ihaleye gireceklerin kendi tesislerine ilişkin kapasite raporunun istenmesinin öneminin kalmayacağı, idarelerin çoğunluğunun yemeğin kendi mutfaklarında pişirilmesini istedikleri için yüklenicilerin kendi mutfaklarında kapasiteyi tam kullanmaya yetecek sayıda personeli boşa kullanmamak için istihdam etmedikleri, bu durumda esasen yüksek olan kapasitenin, TOBB yetkililerinin kapasite denetimi sırasında düşük çıktığı, ülkemizde durum bu iken gereksiz yere kapasite istenmesinin 4734 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere aykırı olduğu, istenen kapasitenin işin gerçekleştirilebilirliğini ölçmediği, idarenin ihale konusu işin yapılacağı mekanda doğan aksaklıklar için kendini garantiye almasının doğal olduğu, bunun yolunun ise Konya’da olmayan ve iş için kullanılması mümkün olmayan istekli tesisine ilişkin belge istemek olmadığı, bunun yolunun, Konya’da bu kapasitede yemek üreten bir yemek tesisiyle anlaşma istemek olduğu, iş için gereksiz olan bir şartın, iş deneyim oranının % 40 olarak istendiği ihalede işin büyüklüğünden de fazla olarak istenmesinin rekabeti ve ihaleye katılımı engellediği, bir yeterlik kriterinin diğer bir yeterlik kriteri istenerek ağırlaştırılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira işin % 40’ı kadar bir iş bitiren bu ihaleye girebilecek durumda iken, kapasite raporu şartının bu oranı % 100’ün de üzerine çıkardığı, idarenin verdiği cevapta kahvaltılar da kapasiteye dahil edilmek suretiyle bir yanıltmaya gidildiği, buna karşılık kapasitelerin sulu yemek için olduğu, kahvaltıların yemek tesisi kurularak verilmediği, sonuç olarak kapasite istenmesinin hiçbir anlamı olmadığı, katılımın bu şekilde kısıtlanmasının kendileri gibi idare mutfağında başarılı işler bitirmiş firmaların ihaleye katılımını ve rekabet sonucunda oluşacak uygun fiyattan idarenin yararlanmasını engellediği, bu durumun kaynakların verimli kullanılması ilkesinin ihlal edilmesi sonucunu doğurduğu, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının iddiaların incelenmesi kapsamında başvurudaki iddialarla sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin türü ve miktarına ilişkin düzenleme kapsamında, 550.000 adet normal kahvaltı, 170.000 adet diyet kahvaltı, 1.400.000 adet öğle-akşam yemeği, 350.000 adet öğle-akşam diyet yemeği öngörüldüğü, işin süresinin 01.10.2007-31.12.2008 tarihleri arasında 15 ay olduğu, ayrıca ihale konusu işin S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi olduğu hususlarına yer verildiği, aynı hususların işe ait ihale ilanında da yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, işe başlamadan önce hastane mutfağı, depoları, yemekhaneleri ve klinik ofislerinde bulunan her türlü demirbaşın işe başlamadan önce sayılarak müteahhid firmaya bir tutanakla teslim edileceği belirtilmiştir.

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.3.4.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.3.2 maddesinde, Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporunun kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

            İdarenin mutfağında gerçekleştirilen yemek hizmetlerinin, bir işletmenin kendi işletmesindeki kapasiteden bağımsız olsa da, idarece yeterlik kriteri olarak öngörülen kapasite raporunda öngörülen günlük kapasitenin, ihale konusu iş kapsamında verilecek yemek hizmetinin günlük öğün miktarının altında kaldığı dikkate alındığında,  anılan yeterlik kriterinin idarece ihaleye katılımda  öngörülmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

            İhale konusu iş, 550.000 adet normal kahvaltı, 170.000 adet diyet kahvaltı, 1.400.000 adet öğle-akşam yemeği, 350.000 adet öğle-akşam diyet yemeğinin hazırlanarak sunulması işini kapsamakta olup, söz konusu iş idarenin mutfağında gerçekleştirilecektir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.3.4.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.3.2 maddesinde, Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporu, kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

 

İdarenin mutfağında gerçekleştirilen yemek hizmetleri, bir işletmenin kendi işletmesindeki kapasiteden bağımsız olup, idarenin mutfağında gerçekleştirileceği öngörülen ihale konusu işte, Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporunun idarece kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, “Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine” karar verilmesi gerektiği görüşüyle, “İddiaların yerinde bulunmadığı” yönündeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

            İhale konusu iş, 550.000 adet normal kahvaltı, 170.000 adet diyet kahvaltı, 1.400.000 adet öğle-akşam yemeği, 350.000 adet öğle-akşam diyet yemeğinin hazırlanarak sunulması işini kapsamakta olup, söz konusu iş idarenin mutfağında gerçekleştirilecektir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.3.4.2 maddesi ile ihale ilanının 4.3.3.2 maddesinde, Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporu, kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

 

İdarenin mutfağında gerçekleştirilen yemek hizmetleri, bir işletmenin kendi işletmesindeki kapasiteden bağımsız olup, idarenin mutfağında gerçekleştirileceği öngörülen ihale konusu işte, Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış 4000 kişi/gün kapasiteli kapasite raporunun idarece kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, “Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine” karar verilmesi gerektiği görüşüyle, “İddiaların yerinde bulunmadığı” yönündeki karara katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul