İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-671
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :39
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-671
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimliği, İnönü Mah. Sağlık Sokak Safranbolu/KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38908
Başvuruya konu ihale:
 2007/178190 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi Hizmet Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.26.08.0022/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd Şti’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (b) bendinde, işyerlerinde iş ve işçi güvenliğine dair tedbirlerin alındığının tespiti amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen İşletme Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti istendiği, bunun mevzuata aykırı olduğu, 

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4 kalite ve standarda ilişkin belgeler maddesinin (c) bendinde, “T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim Sertifikası.” istenilmesinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış olma şartı nedeniyle mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.4 kalite ve standarda ilişkin belgeler maddesinin (d) bendinde, “Yemek üretimi ve servisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Çalışma İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma Ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti.” istenilmesinin hizmet yerleri idareye ait olduğundan mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmet alım işi olup birim fiyat usulde teklif alınarak ihale gerçekleştirilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde,

 

            “b) İşyerlerinde iş ve işçi güvenliğine dair tedbirlerin alındığının tespiti amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen İşletme Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

 

c) T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim Sertifikası.

 

            d) Yemek üretimi ve servisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Çalışma İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma Ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti.

 

            İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (b) bendinde isteklilerden;  “Çalışma   ve   Sosyal  Güvenlik Bakanlığı İşletme Belgesi” istenilmektedir.

 

Söz konusu belge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir. Anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi”  ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi”ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı; “Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra, bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında kendi işyerlerine ilişkin olarak alınması gereken “İşletme Belgesi”nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemeler, verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı gibi ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelikte olduğundan iddia yerinde görülmüştür.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) bendinde, “T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim Sertifikası” istenilmektedir.

 

             5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde, Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri için ilgili merci çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.  

 

Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle başvuruya konu ihalede “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Sertifikası” istenmesi mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.            

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (d) bendinde, “Yemek üretimi ve servisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Çalışma İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma Ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti.” istenilmektedir.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

 

            c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

 

            d)İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

 

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini”

 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

 

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

 

          n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.” düzenlemeleri,

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerinden, gayrisıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatının, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerin denetim altında tutulması amacıyla, gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen bir belge olduğu  anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede yemek idare mutfağında hazırlanacak ve dağıtımı yapılacaktır. Bu durum dikkate alındığında, isteklilerden gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve işyeri açma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi gereğince dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde,

 

“1 kişi işletme müdürü

 1 kişi gıda mühendisi veya diyetisyen

1 kişi aşçıbaşı, diploma veya usta öğreticilik belgesi

1 kişi aşçı, diploma veya usta öğreticilik belgesi veya ustalık belgesi

1 kişi aşçı yardımcısı, diploma veya usta öğreticilik belgesi veya ustalık belgesi veya kalfalık belgesi

2 kişi bulaşıkçı

3 kişi garson

İstekli, ihale konusu hizmet alımı işinde idarece öngörülen sayıda 10 (on) personel çalıştıracaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.....” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemede anahtar teknik personel belirlenmediği halde, ihale konusu işte çalıştırılacak 10 adet personelden aşçıbaşı, aşçı ve aşçı yardımcısı için “diploma veya usta öğreticilik belgesi veya ustalık belgesi veya kalfalık belgesi” gibi belgelerin istenilmesinin anılan hükme aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

 

            2) İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde, “İstekliler ihale konusu işi yerine getirebilmek için teknik şartnamede yer alan makine, tesis ve ekipmana sahip olduğunu gösterir belgeler veya istenilen demirbaş, tesis veya ekipmanı sağlayacağına dair taahhütname vereceklerdir....” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir....” hükmü öngörülmüş olup isteklinin kendisine ait olmayan ekipman için noter onaylı taahhütname sunması yönündeki amir hükme aykırı olarak sadece “taahhütname” istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.

 

3) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) ve (d) bentlerinde,

 

“c) T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim Sertifikası.

            d) Yemek üretimi ve servisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Çalışma İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma Ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti.”

 

istenilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında, “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Tip idari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendine ilişkin dipnotta, “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 7.1 maddesinin son fıkrasında da (o) bendine ilişkin belgelerin iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) ve (d) bendinde istenen belgelerin yukarıdaki hükümler uyarınca, 7.1.o maddesinde düzenlenmesi ve iş ortaklıklarında ortaklardan her birinin bu belgeleri sunmasının zorunlu tutulması gerektiği halde, 7.3.4 maddesinde düzenlenmesi ve “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterli” görülmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4) İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünde,

 

“56.2. Müteahhit firma hastane mutfağında meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde halinde hasta ve personel yemek ihtiyaçlarını aksatmadan giderebilmesi için Karabük İl Sınırları içinde hastanemiz yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecek (bu şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilen belgelere ve Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olan ve belgelerinin geçerlilik süresi dolmamış olan) kendi firmasına ait yemek fabrikasının bulunduğunu belgelemeli veya ihale üzerine kalması durumunda yukarıdaki kalite belgelerine sahip kendisine ait yemek fabrikası olmaması halinde aynı kalite belgelerine ve zorunlu belgelere haiz  bir yemek  fabrikası  ile  (hastanemizle  sözleşme   imzalamadan  önce) sözleşme imzalayacağına dair taahhütname vereceklerdir. İstekliler taahhütnamenin ekinde sözleşme yapacakları firmanın kaIite belgelerine ve ihale konusu iş ile ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgelerin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

56.3. İdare l ay önce ilgili firmaya bilgi vermek suretiyle hastane mutfağının kullanılmasına son vererek yemeğin dışarıda yapılarak taşımalı yemek alımına geçilmesini isteyebilir.

 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır .

 

Bu düzenlemede isteklilerin sözleşme imzalayacağına ilişkin taahhütname istenmesinde mevzuata aykırılık olmamakla birlikte, “İstekliler taahhütnamenin ekinde sözleşme yapacakları firmanın kaIite belgelerine ve ihale konusu iş ile ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgelerin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.” şeklindeki düzenleme ile taahhütnameden ileri gidilerek daha teklif verme aşamasında belli olmayan bir firmaya ilişkin belge sunulması istenmiş olmaktadır. Bu nedenle bu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Teknik şartnamenin 4.50 maddesinde, “İhaleye katılacak firmanın, yemek hazırlama ve sonrası hizmetleri alımı ihalesi işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış Yemek Hizmet Yeterlilik Belgesi ve EN ISO, ISO 9001-2000, ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ibraz edeceklerdir.”  şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.4.a maddesinde bu belgelerden sadece TS EN ISO 9001:2000 belgesi istenilmiştir. İlanda ve idari şartnamede istenilmeyen yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmesi ihale dokümanı arasında uyumsuzluk yaratmaktadır.

 

            Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-L maddesinde, “Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

 

          Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

Bu nedenle, idarenin kendi mutfağında gerçekleştirilecek yemek hizmet alımı ihalesinde hizmet yeri yeterlilik belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi istenilmesinde de mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul