İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-673
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :41
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-673
Şikayetçi:
 H M S Grupgüvenlik ve Korm. Hizm. Ltd Şti, Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Üçkardeş Apt. Nu 25 D.1/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü, Fuzuli Cad. No:65 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 542
Başvuruya konu ihale:
 2007/183700 İhale Kayıt Numaralı “Bölge ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.00.70.0022/2008-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak H M S Grupgüvenlik ve Korm. Hizm. Ltd Şti’nin 07.01.2008 tarih ve 542 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun olmadığı ve teknik şartnamenin 3.5, 3.7, 3.11, 3.33 maddelerinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

           Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu; ancak idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın kendisine bildirilmesini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra Kuruma başvurduğu (Başvuru sahibinin 17.12.2007’de idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 19.12.2007’ de şikayete cevap yazısını iadeli taahhütlü olarak postaya verdiği, yazının 24.12.2007’de “adres bırakmadan ayrılmıştır” ifadesi düşülerek idareye geri gönderildiği ve 26.12.2007’de idareye ulaştığı, başvuru sahibinin şikayete cevabı almadan 07.01.2008 tarihinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurum tarafından Yönetmeliğin 15/II maddesi uyarınca işlem yapıldığı, bu arada başvuru sahibinin 03.01.2008 tarihinde adres değişikliğini PTT’ye bildirdiği anlaşılmış olup, Tebligat Kanununun 21 inci maddesi gereği, şikayete cevabı 26.12.2007 tarihinde tebellüğ ettiği kabul edilen ilgilinin, 28.01.2008 tarihinde 15/II yazımıza istinaden Kuruma ikinci kez ve 15 günlük itirazen şikayet süresini geçirdikten sonra başvuruda bulunduğu görülmüştür.) anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul