İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-675
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :42
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-675
Şikayetçi:
 Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Selahattin Eyyubi Mah. Mehmet Akif Cad. Okutan Apt. Nu 1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kartaltepe Mah. Süvari Cad. Nu 16 34630 Sefaköy Küçükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38533
Başvuruya konu ihale:
 2007/144128 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.25.58.0022/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Kartem Temizlik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin adı genel temizlik hizmet alımı olduğu halde 20 tane büro elemanının da istihdam edileceği, konsorsiyum ve alt yükleniciye izin verilmeyen bu ihalede iş farklı uzmanlıklar gerektirdiğinden ayrı ayrı ihale edilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde, isteklilerin teklif zarflarında temizlik, giyim, minibüs için maliyetleri tevsik edecek belgeleri de sunmasının istendiği, ancak bunların ihale aşamasında istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 4.k maddesinde, isteklilerin firma karını da birim fiyat teklif cetvelinde belirtmesinin istendiği, ancak verilen cetvelde buna yer verilmediği, buna göre firma karını ayrı iş kalemi olarak gösteren firmanın elenemeyeceği, 

 

            4) Temizlikçi ve büro görevlisi için ayrı kıyafet belirlenmediği, giyime ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmadığı, birbirinden farklı işçi grupları bulunduğu ve giyim maliyetinin belirsiz olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, malzemeli olarak 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında, belediyeye ait tüm hizmet binalarının ve ilçe dahilindeki eğitim ve dini kurumların genel temizlik ile büro destek hizmetlerinin organizasyonu ve takibi işi olup birim fiyat usulde teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanda; “hizmet binalarının genel temizlik hizmet alım işi”nin ihale edileceği belirtildikten sonra, 2.b maddesine ilişkin ekte temizlik işçileri ile birlikte büro görevlilerinin de çalıştırılacağı belirtilmekte, 4.3.2 maddesinde büro hizmetlerinin ifası için 1 adet anahtar teknik personel öngörülmektedir.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde, ihale konusu hizmetin adı; “Hizmet binalarının genel temizlik hizmet alımı işi” olarak belirtilmişken, 2.b maddesinde ihale konusu hizmetin kodu,  “belediyeye ait tüm hizmet binalarının ve ilçe dahilindeki eğitim ve dini kurumların genel temizlik ile büro destek hizmetlerinin organizasyonu ve takibi işi” olarak belirtilmiştir. 2.c maddesinde ise, 1 temizlik sorumlusunun, 1 temizlik şoförünün, 20 büro personelinin, 63 temizlik görevlisinin çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş olarak “her türlü temizlik hizmetleri”nin kabul edileceği belirtilmiştir. 

 

            Teknik şartnamenin 3.w maddesinde ise, “Büro destek elemanları; büronun sekreteryasından, temizliğinden, dizaynından, temsil ve ağırlama hizmetleri vb. gibi verilen görevlerden sorumludur.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

           

            İhale dokümanında büro destek elemanları için temizlik elemanlarından farklı bir nitelik belirlenmediği görülmektedir. Dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğindeki bu ihalede temizlik hizmeti ile büro destek hizmetinin birlikte ihale edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlığı altında,

 

            “İstekliler aşırı düşük tekliflerin tespitinde kullanılmak üzere teknik şartnameye uygun olarak teklif bileşenlerine ait;

            a) Temizlik malzemeleri için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeleri

            b) Giyim için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeleri

            c) Minibüs için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeleri ihale teklif zarflarında sunacaklardır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinin ardından bu tekliflerin reddedilmesinden önce belirlenecek süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği öngörülmüştür.

 

            Dolayısıyla, yeterlik kriterleri arasında yer almayan ve aşırı düşük tekliflerin tespitinden sonra anılan Kanunun 38 inci maddesine göre yapılacak sorgulama çerçevesinde aşırı düşük teklif sahiplerinden istenecek bu belgelerin ihaleye katılım aşamasında ihale teklif zarflarında isteklilerce sunulmasının istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığından iddia yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 4.k maddesinde; “Yüklenici teklif mektubu ekinde verdiği birim fiyat cetvelinde müteahhit karını, işçi maaş ve ücretlerini (yol, yemek ve diğer ücretler dahil) belirlenecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçi personele yaptığı tüm ödemeleri maaş ve diğer sosyal yardımları (yol, yemek, SSK, işçi ve işveren payı vs.) maaş bordrosuna yansıtacaktır....” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 2 nolu alt maddesinde,

         

          “...Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenleme yukarıdaki gibi olmakla birlikte, idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise, kar kalemine yer verilmemiştir.

 

Bu durumda teknik şartnamedeki düzenlemenin, Tebliğ’deki “teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne uygun olarak birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan kalemlerin yüklenici karı dahil olarak belirtilmesi gerektiği şeklinde anlaşılması mümkün olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3.c maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı tüm personeline sözleşme süresi içinde yazlık ve kışlık giyim eşyasını ayni olarak verecektir. Kışlık giyim eşyasını Ocak ayı içinde ve yazlık giyim eşyasını Temmuz ayı içinde verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin, 4.b maddesinde; “Yüklenici firma çalıştıracağı tüm personeller için giyim bedeli olarak, Ocak 2008 döneminde 1 takım kışlık iş elbisesi ve Temmuz 2008 döneminde bir takım yazlık iş elbisesi olmak üzere toplam iki takım iş elbisesi ayni olarak karşılayacaktır.” Ve 4.f maddesinde ise, “Temizlik yapacak personel ilgili firma ve idarenin anlaşacağı şekilde örnek bir kıyafet tespit kıyafet firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca temizlik personeli görevli olduğu sürece bu kıyafeti giyip, yüklenici firma tarafından görev esnasında yakalarına takmak üzere verilen görev tanıtma kartlarını temizlik işi bitip, idare binasını terk edene dek yakasında muhafaza edecektir. İdare bölümlerde değişiklik isteyebilir.” (düzenlemede eksik ifade bulunmaktadır.)

 şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Bu düzenlemelerden, ihale konusu işte çalışacak farklı işçi gruplarına aynı tür kıyafetin verileceği anlaşılmakla birlikte, bu kıyafetlerin sadece “iş elbisesi” olarak nitelendiği, bir takım iş elbisesinin nelerden oluşacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmediği, giyim eşyasının cinsi ve nevinin belirlenmediği anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           e) Teknik şartname yönünden yapılan incelemede;

 

1. Teknik şartnamenin 4.g maddesinde, “İdaremizce hal ve davranışları itibariyle uygun bulmadığı firma elemanları, idare yetkilisinin isteği doğrultusunda 3 gün içerisinde firma tarafından değiştirilecek ancak idarenin bilgisi olmadan firma işçi değiştirmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.  

 

Bu düzenlemenin İş Kanununun 2 nci maddesindeki; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması” yönünde hükümler konulamayacağı hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2. Teknik şartnamenin 7.c maddesinde; “İdari ve teknik şartnamede belirtilen sayının altında eleman çalıştırıldığı tespit edilirse brüt aylık asgari ücretin beş katı ceza kesilir. Üç kez tekrarı halinde ihale tek taraflı fesh edilir. Yüklenici firma veya şirket hiçbir hak talep edemez.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde, “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” halleri sözleme için fesih nedeni olarak öngörülmüştür.

 

          İdarece ihtar öngörülmeksizin feshin gerçekleştirileceğinin öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde, “1 adet anahtar teknik personel; Büro hizmetinin ifası için öngörülen anahtar teknik personelin 4 yıllık yüksekokul işletme fakültesi mezunu, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır. Asgari deneyim süresi en az üç yıl olacaktır.” şeklinde düzenleme yer almakta olup ilanın 4.3.2 maddesinde de aynı yönde hüküm bulunmaktadır.

 

          Teknik şartnamenin 3.b maddesinde ise, “Yüklenici firma temizlik sorumlusu hizmeti ifası için en az 4 yıllık işletme fakültesi mezunu 1 kişi çalıştıracak ve ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde olması gerekmektedir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Teknik şartnamenin 4.a maddesinde, “Temizlik firması söz konusu iş için kurumumuzda; 1 adet temizlik sorumlusu, 1 adet şoför, 20 adet vasıflı eleman ve 63 adet temizlik personeli olmak üzere toplam 85 adet sigortalı personel çalıştırılacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

          İdari şartnamede büro hizmetleri için anahtar teknik personel denilmişken, teknik şartnamede temizlik sorumlusu anahtar teknik personel olarak düzenlenmiştir. İdarenin bu düzenlemelerinde uyumsuzluk olduğu görülmektedir.

 

          Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M.1 maddesinde,

 

          “...Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

          İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.

          Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.” şeklinde açıklamalar yer almakta olup ihale konusu işte çalışacak 85 adet personelden 1 adeti olan temizlik sorumlusunun anahtar teknik personel olarak öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; şikâyet sunulduktan sonra, başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı, düzenlenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 03.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 03.12.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu kararın başvuru sahibine 07.12.2007 tarihli yazı ile 19.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 26.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup imzalanan sözleşme 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşımaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul