İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-676
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :43
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-676
Şikayetçi:
 Z H S İnşaat Proje Mühendislik Dekr. Tes. Mak. Elek. Pazr. San. ve Tic. Ltd. Şti., 159 Sokak No: 10/1 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Devlet Hastanesi Başhekimliği, İslampaşa Mah. Şehitler Cad. No:74 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 101
Başvuruya konu ihale:
 2007/163699 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Destek Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2008 tarih ve 08.00.21.G015/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize Devlet Hastanesi’nce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Teknik Destek Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Z H S İnşaat Proje Mühendislik Dekr. Tes. Mak. Elek. Pazr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

22.11.2007 tarihli iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhaleyi yapan idare tarafından, dış zarftaki imza ile teklif mektubundaki imzanın aynı olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin, ihalenin iptal işlemine karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun iptal gerekçesiyle sınırlı olarak incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

22.11.2007 tarihli komisyon kararı ile ihaleye teklif veren firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları sonucu geçerli teklif kalmadığından, ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

 

 

Birinci isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili olarak;

 

22.11.2007 tarihli İhale Komisyon Kararında;

 

Söz konusu ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, 1. sıra numarasıyla teklif veren Kosifler Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin, İdari Şartnamenin 7.2.2. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması” gerekirken isteklinin sunmuş olduğu bilanço üzerinden yapılan hesaplamada bu oranın 0,08 olması gerekçesiyle yeterlik kriterini sağlamadığı, bu yüzden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin  7.2.2 maddesinde; “Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.)” düzenlemesi,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde; “Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),” hükmü, aynı maddenin 5 inci fıkrasında ise; “Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Söz konusu isteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasının incelenmesi neticesinde; aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren oranın en az 0,10 olması gerekirken, bu oranın sağlanmadığı, son iki yılın ortalaması alınarak yapılan hesaplamada da yine öngörülen oranın sağlanmadığı, dolayısıyla yukarıda anılan mevzuat göz önüne alınarak, idarenin yapmış olduğu değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İkinci isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili olarak; 

 

2. sıra numarasıyla teklif veren ZHS İnşaat Proje Müh. Dek. Tesis. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin ise, İdari Şartnamenin 23.1 maddesinde “Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.” düzenlemesine karşın, dosyada sunulan isteklinin imza sirküleri ile dış zarfın imzalarının uyuşmadığı gerekçesiyle isteklinin ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan niteliği itibariyle “paraf” , kişinin adının ve/veya soyadının baş harfleriyle atılan kısa imza olup, kamu ihale mevzuatı uyarınca teklif zarfına atılan imzanın tevsiki amacıyla belge sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

İdari Şartnamenin “Tekliflerin Sunulma Şekli” başlıklı 23 üncü maddesinde; “...Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan teri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.” düzenlemesi,

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

ZHS İnşaat Proje Müh. Dek. Tesis. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, şirket ortaklarından ve yetkililerinden olduğu anlaşılan Necla Bicen’ in, teklif dosyasında sunulan Mali Durum Bildiriminde, Teklif Mektubunda, Teknik Personel Taahhütnamesinde, imza tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair yazılı Taahhütnamede, Yerli İstekli Taahhütnamesinde, Alt Yüklenici Kullanılmayacağına Dair Taahhütnamede, İş Bitirme Belgelerinin Başka Tüzel Kişilere Kullandırılamayacağına Dair Taahhütnamede, Ortaklık Hisse Beyanında ve Adres Beyanında, imzasının bulunduğu ve her ne kadar yukarıda anılan mevzuat düzenlemelerinde, zarfın istekli tarafından imzalanacağı belirtilmiş olsa da, söz konusu ihalede zarf üzerinde, anılan kişinin kısa imza niteliğindeki  parafının yer aldığı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine ihalede geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle 22.11.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak ihalede geçerli teklif bulunduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda 1 adet teklifin geçerli olduğu anlaşılmakla birlikte, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle idarenin iptal işleminin bu yönüyle mevzuata uygun olduğu yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul